Ofte stilte spørsmål - Sentre for fremragende utdanning 2022

Spørsmål som er relevant for flere anonymiseres og publiseres med svar på denne siden.

  Spørsmål om utlysningen sendes til SFU@hkdir.no.

  Om innhold og mål for ordningen

  Vi ønsker å arbeide for utdanning utenfor master- og bachelorprogram (for eksempel Postdoc/PhD eller fagskoler), kan vi søke? 

  • Ordningen er rettet mot bachelor- og mastergradsnivå. Det er så klart mulig å også involvere andre grupper i et senters arbeid, men hovedmålgruppen må være studenter innenfor bachelor- og masternivå. 

  Hva er «helhetlig tilnærming til studenters læring» / «Comprehensive approach to students’ learning», under «Eksiterende kvalitet» i utlysningen? 

  • Vi ønsker at søkere vurderer/reflekterer over sin egen utdanningspraksis ut ifra sitt eller flere perspektiv på læring der ulike aktiviteter kan være trukket frem som viktig for studentenes læring. 

  Hva er vanlig ressursbruk på ansatte? Hvor mye tid bør planlegges for leder og koordinator sitt arbeid?

  • Dette vil avhenge av omfang og behov for å drive senteret godt og flere ulike stillingskategorier kan være aktuelle for senteret. Alle sentre har en koordinator og senterleder med en betydelig andel av stilling frikjøpt til senterarbeid. 

  Hvor går skillet mellom vanlig drift og utviklingsområdet til senteret, bør ikke senteret være tett integrert i vanlig undervisning?

  • Senteret bør absolutt ha tett kontakt med vanlig undervisning, det er likevel viktig at ordinær drift av utdanning ikke skal drives ved hjelp av senterets midler. Drift av utdanning er normalt institusjonenes eget ansvar, inkludert innhold og normal kvalitetssikring/utvikling av utdanning. Senteret skal først og fremst drive utvikling og innovasjon, naturligvis kan utvikling og innovasjon også innebære utvikling av nye kurs/metoder og så videre. Noe av begrunnelsen for dette skillet er bærekraften og spredningspotensialet av innovasjonene. 

  Hva kan et «advisory board» være? Hvorfor står det ikke noe om det i utlysningen? 

  • Flere eksisterende sentre bruker et «advisory board» blant annet som en måte å ha kontakt med viktige målgrupper/stakeholders og gi faglige råd. Dette er en av flere måter samarbeid og kontakt med disse gruppene kan etableres på. 

  Må man ha partnere eller konsortium i senteret? 

  • Det er flere måter å organisere senteret på og denne organiseringen vil avhenge av senterets mål og visjon. 

  Vi har flere samarbeidspartnere som er ikke institusjoner av høyere utdanning, men er andre organisasjoner i både privat og offentlig sektorer. Trenger vi intensjonsbrev fra dem or hvor skal vi vise slike brev i søknaden? I vedlegget?

  • Kun konsortiedeltagere må ha intensjonsbrev i søknaden. Partnere trenger ikke intensjonsbrev.

  Søknadsmalen legger opp til en Del I med dokumentasjon av eksisterende kvalitet, og en Del II med senterplan. I noen forskningsprosjekt-søknader er vanlig å bytte om disse, og komme med mål og visjoner først. Må vi følge sekvensieringen med Del I og II som i malen?

  • Dere står fritt til å strukturere rekkefølgen av de to delene. Dere er også fri til å velge navn på undertitler. Det sentrale er at innholdskravet blir dekket.

  Nøkkelpersoner i søknadsutviklingen er på vei ut i en annen stilling og vil derfor ikke kunne lede senteret. Hva skal vi gjøre?

  • Det må fremgå hvem som skal lede senteret hvis det blir tildelt. En klar oversikt vil gjøre det tydelig for ekspertkomiteen hvordan senteret skal bli drevet.

  Kan vi lønne studenter som vi vil? Er dette noe vi bør gjøre?

  • Det er flere metoder eksisterende sentre bruker for å inkludere studenter i senteret. Ikke bare gjennom betalte stillinger. Her er det flere fordeler og ulemper og lokale hensyn å vurdere. Hør blant annet vår podcastepisode i Kvalitetstid fra november 2021 for en diskusjon om dette.

  Bør studentene delta i søknadsskrivingen?

  • Hvordan studenter deltar vil variere, men det er viktig at alle sentrale deltagere i senteret er involvert i søknadsprosessen. Ekspertkomiteen vil ønske å prate med studentene ved et eventuelt institusjonsbesøk.

  Hvor viktig det er med fysisk samlokalisering av nøkkelpersoner i et senter? Stiller HK-dir noen krav til slik samlokalisering?

  • Det vil variere ut ifra senterets mål og arbeidsmåter. De fleste eksisterende sentre har fysiske lokaler der sentrale deltagere i senteret møtes.

  Hvilke oppgaver vil koordinator typisk ta ansvar for? Noen erfaringer med hvilke typer kompetanser/erfaring koordinator trenger?

  • Koordinator er svært sentral i de fleste eksisterende sentre. Arbeidsoppgavene og kompetansebehov vil variere en god del, men en viktig oppgave for de fleste koordinatorer er å samordne ulike deltakergrupper i senterets arbeid. Noen ganger er dette en blanding av en faglig og administrativ stilling.

  Om det tekniske ved søknaden

  Hvilke formateringskrav er det til søknaden foruten om en begrensing på 12 sider? Font, marger etc. 

  • Det er ingen formateringskrav annet enn 12 sider. I utførelsen av søknaden er leservennlighet viktig for ekspertkomiteen, det er derfor ikke anbefalt å velge for liten skriftstørrelse eller for små marger. Vi vet dette har skapt noe forvirring for søkere da en tidligere norsk versjon av utlysningsteksten feilaktig skisserte formateringskrav. Dette er rettet opp i versjonen som ligger ute nå. Ved tvil er den engelske versjonen førende i vurderingen av søknadene.

  Hvilke begrensninger er det på vedlegg? Har vi lov å legge ved det vi synes er relevant, eller er det kun CVer og budsjett?

  • Det søkere ønsker at ekspertkomiteen skal lese må inn i søknadsteksten. Det er derfor ikke ideelt å henvise til materiale i vedlegg, det er likevel ingen formelle begrensinger. Husk også å tenke på leservennlighet.

  Hvilket språk skal vi skrive søknaden på? 

  • Søknaden skal vurderes av en internasjonal komite. Søknaden må derfor være skrevet på engelsk. Senternavnet må også ha en norsk variant, valgfri målform. Den engelske utlysningsteksten vil ligge til grunn for komiteens arbeid. 

  Når blir kan vi begynne å legge inn søknaden i Espresso? 

  • Fra og med 15. oktober og fram til søknadsfrist. 

  Hva skal omfanget på søknaden og de forskjellige delene være? 

  • I utlysningen står ikke annet enn sidetall; 12 og vedlegg kommer i tillegg. Det betyr at søkere står fritt til å utforme søknaden selv. Det gjelder også forholdet mellom «Eksisterende kvalitet» og «Senterplan», her kan søknader ofte variere en del og innholdet i de to delene vil ofte ha overlappende innhold. 

  Kan vi redigere søknaden frem til søknadsfrist? 

  • Ja, så lenge dere ikke trykker «submit» kan dere redigere frem til søknadsfrist. Husk at søknaden må være sendt innen søknadsfrist.  

  Hvem kan opprette søknad i Espresso? Kan flere samskrive på samme søknad? 

  • Fem personer kan være inne og redigere på felles søknad. Det er ingen føringer på hvem som sender søknaden på vegne av institusjonen (som er den formelle søkeren). 

  Om økonomi

  Kan vi bruke HK-dir sine midler kun for frikjøp av ansatte ved de involverte institusjonene, eller kan vi bruke HK-dir sine midler også for nye stillinger? 

  • Institusjoner som har en direkte tilknytning til senteret kan budsjettere for frikjøp av ansatte, de må ha en formell kontrakt med senteret. Midler kan også brukes for å ansette nye ansatte. 

  Kan alle de mulige partnertypene oppført i utlysningen motta midler fra HK-dir, eller er det begrensninger i forbindelse med statsstøtte osv.?

  • Så lenge de har en formell tilknytning til senteret kan de motta midler. Om det er snakk om tjenester som er kjøpt inn for å utføre noe i en begrenset periode for senteret må dette føres under “innkjøp av tjenester”.

  Kan man bruke HK-dir-penger på å knytte til seg internasjonale professor II eller eventuelt gi honorar til personer i et internasjonalt advisory board?

  • Ja. Disse må gjennom vanlig behandling for ansettelse på vertsinstitusjon (evt konsortiemedlemmer). Se også Budget guidelines. Advisory board er også ofte ulønnet i eksisterende sentre.

  Kan infrastruktur i form av kontorfasiliteter for senter-staben skrives inn under egenfinansiering eller under midler vi søker fra HK-dir, dersom vi trenger å leie nye kontorfasiliteter for å rigge et senter for fremragende utdanning?

  • Leie av kontorlokale faller inn under indirekte kostnader og dere kan velge å føre opp dette under egenfinansiering. En fører altså ikke opp «leie av kontorfasiliteter» som egen post, men det er naturlig å tenke at det må dekkes av egen institusjon. SFU-midler fra HK-dir kan dekke en prosentandel av de indirekte kostandene, institusjonene har ofte egne måter å regne ut dette på. En del velger å bruke TDI-modellen for høyere utdanning (totalkostnadsmodell for prosjekter med eksternfinansiering som synliggjør direkte og indirekte kostnader).

  Kan vi fordele de 40 millionene fra HK-dir over de fem årene slik vi ønsker? Vi ønsker at midlene skal dekke blant annet stipendiater og postdoc, som det kan ta litt tid å ansette.

  • Dere kan fordele HK-dir midler slik dere selv mener er hensiktsmessig i forhold til aktivitetene dere planlegger. Budsjettet skal ellers følge retningslinjene for budsjett og det bør fremkomme hva som skal dekkes av HK-dir midler og hva som skal dekkes av egenfinansiering. Hvis dere blir innvilget en SFU vil utbetalingene fra HK-dir komme i faste årlige beløp.

  Om institusjonsbesøk

  Hvem skal være med på institusjonsbesøk? Hvilke samarbeidspartnere ønsker komiteen å prate med?

  • Når finalistene er bestemt, sender vi ut en tydelig ramme for deltagelse og agenda for institusjonsbesøk.

  Når avholdes institusjonsbesøkene?

  • Institusjonsbesøkene er en-dagsbesøk til vertsinstitusjonene og finner sted mellom 29. august til 2. september, og 12. til 16. september.