Prosjekteksempler

Søk etter prosjekteksempel
22.05.2020

Matematikk på gateplan

Matematiske byvandringer og bruk av mobilapper fornyer matteundervisningen i dette norsk-brasilianske prosjektet.

Les om prosjektet
20.05.2020

Digital møteplass gir fysioterapistudenter et internasjonalt perspektiv

En nettbasert læringsportal gir studenter fra Norge, Sør-Afrika og Brasil internasjonal erfaring - hjemmefra. 

Les om prosjektet
13.05.2020

Internasjonalt nettverk styrker sykepleierutdanninger i nord

Universitetet i Tromsø har sammen med internasjonale partnere utviklet en åpen nettressurs som gir studenter god informasjon om utfordringer knyttet til helsehjelp i nordområdene.

Les om prosjektet
08.05.2020

Deler kunnskap om gode vann- og sanitærløsninger i kalde strøk

De sårbare økosystemene i Arktis stiller andre krav til vann- og avløpsløsninger enn i områder med varmere klima. Sammen med internasjonale partnere har NMBU samlet ekspertise og utviklet en åpen opplærings- og informasjonsbase.

Les om prosjektet
19.02.2020

Marianne er norsklektor i Beijing og anbefaler andre eventyrlystne å søke seg ut

De siste fire årene (2016-2020) har Marianne Jacobsen arbeidet som utenlandslektor i norsk ved Beijing Foreign Studies University.

Les om prosjektet
11.02.2020

Murmansk har vært min inngangsport til en mangesidig kultur

Sommeren 2020 har Harald Roalkvam undervist russiske studenter i norsk ved Murmansk Arktiske Statsuniversitet, i fire år. 

Les om prosjektet
30.01.2020

Vilnius – skandinavistikk er kun for de flinkeste studentene

Vibeke Groven har arbeidet som utenlandslektor i norsk språk og litteratur ved Vilnius Universitet siden 2015, og forteller her om sin yrkeserfaring fra Baltikum.

Les om prosjektet
28.01.2020

12 år i Russland har gjort meg til en mer vidsynt, tolerant person

Lektor og forfatter Geir Pollen har vært utenlandslektor i norsk ved Statsuniversitetet i Moskva i perioden 2015-2020. Her forteller han om sine erfaringer. 

Les om prosjektet
13.01.2020

Ph.d.-utveksling og samarbeid i lærarutdanninga: Global Awareness in Teacher Education (Open GATE)

Utdannings- og forskingssamarbeid på master- og ph.d.-nivå mellom OsloMet og George Mason University.

Les om prosjektet
07.11.2019

ExcelAQUA- eit partnarskap mellom Noreg og Japan innan framifrå utdanning og forsking i akvakultur

ExcelAQUA er eit samarbeid mellom norske og japanske partnarar innan berekraftig havbruk og integrativ fiskebiologi. Ei sentral målsetjing for prosjektet er å etablere eit langsiktig samarbeid med japanske forskingsmiljø som arbeider innan fagfelt som er relevant for norsk havbruk.  

Les om prosjektet
07.11.2019

Norsk-russisk samarbeid for betre språklæring

Targeting Wordforms in Russian Language Learning er eit samarbeid mellom UiT og HSE i Russland. Prosjektet søkjer å forbetre og forenkle metodane for å lære russisk som framandspråk. 

Les om prosjektet
05.11.2019

Kompetanseheving gjennom tverrnasjonalt samarbeid innanfor folkehelse

Dette samarbeidsprosjektet mellom UiT og universitet i Georgia søkjer å auke kompentansen innanfor folkehelse ved å utvikle kurs på master- og doktorgradsnivå, og ved å tilretteleggje for utveksling av studentar og tilsette. 

Les om prosjektet
10.10.2019

Bruk av internasjonal praksis i kvalitetsforbetringsarbeidet

NHH sender studentar ut i verda for å ta kurs og for å få internasjonal arbeidserfaring gjennom praksisordningar. Gjennomføring av workshops før og etter utanlandsopphald sikrar studentane god oppfølging slik at dei får mest mogleg ut av opphaldet. 

Les om prosjektet
09.10.2019

Kombiner praksis og studier i Brasil

I dette prosjektet får studentane praksis i ei bedrift i Brasil samstundes som dei tar fag ved eit brasiliansk universitet. Denne kombinasjonen av praksis og studier gir studentane både arbeidserfaring og studiepoeng.

Les om prosjektet
22.07.2019

Norsk-tysk samarbeid innen elektrofag

Strinda VGS og Liebherr -Verzahntechik GMBH har hatt gjensidig elevutveksling og lærersamarbeid i 9 år.

Hvert år får 16 elever fra tre videregående skoler i Norge ha praksisopphold hos industrikjempen Liebherr i Tyskland, støttet av «Gjør det!»-programmet. 

Les om prosjektet
10.04.2019

Utvider horisonten som lektor i Milano

Kari Skogen jobber som lektor i utlandet. Som pensjonist ønsket hun å lære seg italiensk. Da stillingen som utenlandslektor i Milano ble ledig, søkte hun bare! Nå bor og jobber hun i den imponerende byen.

Les om prosjektet
18.03.2019

Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

NTNUs masterprogram i Europastudier har fått støtte til en Jean Monnet-modul. Emnet skal bidra til en praksisbasert læring, og bygge bro mellom akademikere, praksisfeltet og øvrig befolkning.  

Les om prosjektet
04.03.2019

Skolebesøk i Bretagne

Franskklasse ved Rælingen videregående skole ble tatt imot med åpne armer av skole i Bretagne.

Les om prosjektet
04.03.2019

The pursuit of happiness

Ved Kristianslyst skole har man fått internasjonaliseringsdilla. "Det er vanskelig å slutte med internasjonalt samarbeid når en først er begynt!".

Les om prosjektet
27.02.2019

Løser faglige og sosiale utfordringer med kunst

Gjennom prosjektet Kultur for læring får elevene kunnskap om å tenke utenfor boksen gjennom å være kreative.  

Les om prosjektet
Vis mer