Rapporter og publikasjoner

Velg emne
Digitalisering
utenlandsopphold
Praksis
Utveksling
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Søk etter rapporter/publikasjoner
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Les rapport Last ned rapport
08.05.2019

Diku rapportserie 05/2019 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019

Rapporten gir et bilde av tilstanden i statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner og et innblikk i hvordan det grønne skiftet foregår i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
09.04.2019

Dikus rapportserie 03/2019 Hva påvirker bruken av Erasmus+ i høyere utdanning?

Rapporten tar for seg ulike forhold som kan forklare variasjoner i norske UH-institusjoners bruk av Erasmus+ programmet, særlig med vekt på tiltak utover mobilitet. 

Les rapport Last ned rapport
26.02.2019

Diku rapportserie 02/2019 Norske bedrifters erfaring med utenlandske lærlinger og studenter i praksis

Rapporten tar for seg hvordan bedrifter som har erfaring med praksisordninger vurderer og bruker mulighetene for å ta imot lærlinger og studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner gjennom Erasmus+.

Les rapport Last ned rapport
01.01.2019

Diku rapportserie 01/2019 Norske studenter på utveksling

Hvor mange av de uteksaminerte studentene fra norske universiteter og høyskoler i 2015-2017 hadde vært på utveksling? Det er store forskjeller mellom institusjoner og fagområder, noe det må tas hensyn til man vil øke studentmobiliteten.

Les rapport Last ned rapport
01.01.2019

Mobilitetsrapport 2013

Dette er SIUs sjuende mobilitetsrapport, der vi forsøker å gi en mest mulig dekkende beskrivelse og analyse av elev- og studentmobilitet ut og inn av Norge. Hvor mange reiser ut som del av skolegang og studier? Hvor reiser de, hvor lenge blir de og hvilke fag tar de? Tilsvarende spørsmål stiller vi om elever og studenter som kommer til Norge.

Rapporten er basert på tilgjengelig statistikk fra SIUs egen programforvaltning, samt fra Lånekassen, DBH, NIFU, FIVAI, OECD, Europakommisjonen og SIUs nordiske søsterorganisasjoner.

Les rapport Last ned rapport
01.10.2018

Diku rapportserie 02/2018 Evaluering av avviklingen av Kvoteordningen

Avviklingen av Kvoteordningen og etableringen av de nye programmene har betydd en dreining fra støtte til enkeltstudenter, basert på institusjonsavtaler, til fokus på institusjonelt samarbeid i partnerskapsprogrammer. Det har også etablert et skille mellom samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika på den ene siden og utviklingsland på den andre, og man har valgt å konsentrere samarbeidet til færre institusjoner/fagmiljøer.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2018

Diku rapportserie 01/2018 Hvor strategiske er strategiske partnerskap?

Denne studien ser på et utvalg strategiske partnerskap i Eramus+, koordinert av norske organisasjoner. Vi har analysert erfaringene organisasjonene har gjort, og undersøkt hva de ser på som viktige betingelser for å lykkes i samarbeidet og med å nå prosjektmålene.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2018

Diku rapportserie 03/2018 Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold

Denne rapporten er et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan studentene selv opplever kvalitet og utbytte av internasjonal mobilitet. Rapporten er basert på data fra Studiebarometeret 2017, hvor studentene ble spurt om erfaringer fra både utveksling og andre typer utenlandsopphold.

Les rapport Last ned rapport
19.06.2018

Digital tilstand 2018 Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning

Denne analysen er ment å bidra med innsikt i hvordan søkerinstitusjonenes utdanningsledelse og fagmiljøer planlegger utvikling av studietilbud preget av aktiv læring.

Les rapport Last ned rapport
01.03.2018

SIU rapportserie 01/2018 Landrapport Canada

Landrapport Canada formidler grunnleggende informasjon om utdannings- og forskningssystemet i Canada. Rapporten trekker fram noen trender når det gjelder samfunnsutvikling og utdanningspolitikk, særlig knyttet til koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. 

Les rapport Last ned rapport
20.06.2017

Digitalisering for utdanningskvalitet Status i norsk høyere utdanning

Våren 2016 inviterte kunnskapsministeren universiteter og høgskoler samt andre aktører til å gi innspill til Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning som ble lansert 27. januar 2017.

I denne rapporten oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring hvordan 21 av de 91 aktørene, forholder seg til innspillene. 

Les rapport Last ned rapport
15.06.2017

MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid

Du vil blant annet lese om MOOC som katalysator for å heve kvaliteten i utdanningen ved å drive fram ny lærings- og undervisningspraksis, om vurderingsformer som sikrer læringskvalitet, om video og interaktiv video for formidling i MOOC, og om hvordan MOOC møter opplæringsbehovet i arbeidslivet.

Les rapport Last ned rapport
30.05.2017

Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter 2010-2014

I denne rapporten kan du lese om hvordan Norgesuniversitetet har stimulert til utvikling og bruk av digitale læringsformer gjennom tildeling av prosjektmidler. Funnene i denne rapporten peker på veldig stor spennvidde, variasjon og og mangfold i prosjektene. 

Les rapport Last ned rapport
01.01.2017

"Den norske modellen"

I denne rapporten kan du lese evalueringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Les rapport Last ned rapport
01.07.2016

SIU rapportserie 7/2016 Internasjonal studentutveksling – hvordan og hvorfor?

SIU mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot studieprogramnivået når det gjelder institusjonenes arbeid med internasjonalisering og utveksling. De store variasjonene i utveksling i norsk høyere utdanning handler etter SIUs oppfatning blant annet om forskjeller i gjennomføring og organisering av studieprogrammer.

Det er gjort en rekke undersøkelser av studentenes motiver og opplevde barrierer for utveksling, mens vi vet mindre om hvordan det tenkes og arbeides med utveksling i studieprogrammene. Rapporten skal bidra til økt kunnskap om dette, og er basert på en spørreundersøkelse blant ansvarlige for et utvalg studieprogram SIU gjennomførte våren 2016.

Les rapport Last ned rapport
01.06.2016

Mobilitetsrapport 2016

Målet med mobilitetsrapporten å gi et mest mulig samlet bilde av elev- og studentmobilitet til og fra Norge. Den presenterer og analyserer som tidligere år mobilitetstall for grunnopplæring og høyere utdanning fra Lånekassen, DBH, NIFU og SIUs egen programvirksomhet.

Les rapport Last ned rapport
01.06.2016

International students in Norway 2016 - Perceptions of Norway as a study destination

Rapport om internasjonale studentar i Noreg er eit viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne betre fremje norsk høgare utdanning i utlandet, fremje rekrutteringa av internasjonale studentar til Noreg og betre integrere internasjonale studentar på norske lærestader. I undersøkjelsen i 2016 er det fokusert på institusjonelle faktorar og internasjonalt læringsmiljø på lærestader for høgare utdanning i Noreg.

Denne rapporten ser nærare på norsk høgare utdanning sitt rykte gjennom erfaringane til internasjonale studentar i Noreg. Rapporten undersøkjer korleis lærestader for høgare utdanning tek i mot, integrerer og utdannar internasjonale studentar i Noreg.

Les rapport Last ned rapport
11.05.2016

SIU report series 05/2016: Erasmus+ strategic partnerships

The report maps all Erasmus+ strategic partnerships, with Norwegian coordinator or partners, in the education sectors (schools, VET, higher education and adult education) selected in the calls of 2014-16. This mapping is part of a larger project SIU to map results and effects of Norwegian participation in strategic partnerships funded by the Erasmus+ programme.

Les rapport Last ned rapport
03.05.2016

Kvalitetskjeden i høyere utdanning

Kvalitetskjeden i høyere utdanning er en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. 

Kvalitetsguiden har hele sektoren som målgruppe. Den første delen gir en innledning om digital kompetanse og utdanningskvalitet for alle som skal være med å prege morgendagens undervisning, fra nasjonale aktører via rektorer og direktører til dekaner, studieledere og emneansvarlige. 

Les rapport Last ned rapport
Vis mer