Rapporter og publikasjoner

Velg emne
Digitalisering
Utenlandsopphold
Praksis
Utveksling
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Erasmuspluss
Søk etter rapporter/publikasjoner
08.11.2019

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2019

Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning skal gi eit samla bilete av status for sektoren. Rapporten inneheld kapittel om skulestruktur, utdanningstilbod og studentar.

Les rapport Last ned rapport
27.08.2019

Status og erfaringer fra UTFORSK-programmet 2016–2018

UTFORSK bidrar til kvalitetsutvikling av høyere utdanning, viser denne rapporten som evaluerer det ene av to økonomiske hovedtiltak i regjeringens Panorama-strategi for kunnskapssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Les rapport Last ned rapport
08.07.2019

Dikus notatserie 2/2019 Strategier for internasjonalisering ved norske universiteter og høgskoler

Siden Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble innført i 2003, har det vært forventet at norske universiteter og høgskoler skal arbeide strategisk for internasjonalisering. Dette notatet gir en sammenfattet presentasjon av gjeldende internasjonale strategier i sektoren. Det er basert på en nærlesning av strategidokumentene til 22 institusjoner og intervjuer med et utvalg internasjonalt ansvarlige.

Les rapport Last ned rapport
21.06.2019

Dikus rapportserie 07/2019 Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

Gjennom Erasmus+ kan både elever og ansatte i fag- og yrkesopplæring søke om utenlandsopphold, og interessen har økt jevnlig siden 2014. For å få mer kunnskap om bruk av mobilitet har Ideas2evidence, på vegne av Diku, gjennomført en kvalitativ undersøkelse av åtte videregående skoler som har en del erfaring med dette arbeidet.

Les rapport Last ned rapport
12.06.2019

Dikus notatserie 1/2019 Norske gradsstudenter i utlandet - Utbetalinger til skolepenger

I dette arbeidsnotatet oppdateres de viktigste figurene og tabellene i rapporten fra 2016 Til hvilken pris? Om norske gradsstudenter i utlandet med tall til og med studieåret 2017/18 . Notatet viser at økningen i utbetalinger til skolepenger har fortsatt, noe som befester denne rettighetsbaserte ordningen som et viktig virkemiddel for internasjonalisering av norsk høyere utdanning.

Les rapport Last ned rapport
02.06.2019

Digital tilstand 2018 Perspektiver på digitalisering for læring i høyere utdanning

Digital tilstand er en kvantitativ, nasjonal undersøkelse som belyser den digitale dimensjonen ved læringsprosesser og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Digital tilstand 2018 er den fjerde undersøkelsen av den digitale tilstanden i høyere utdanning, denne gang med fokus på de fagansatte ved norske universiteter og høyskoler.

Les rapport Last ned rapport
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Les rapport Last ned rapport
08.05.2019

Diku rapportserie 05/2019 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019

Rapporten gir et bilde av tilstanden i statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner og et innblikk i hvordan det grønne skiftet foregår i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
09.04.2019

Dikus rapportserie 03/2019 Hva påvirker bruken av Erasmus+ i høyere utdanning?

Rapporten tar for seg ulike forhold som kan forklare variasjoner i norske UH-institusjoners bruk av Erasmus+ programmet, særlig med vekt på tiltak utover mobilitet. 

Les rapport Last ned rapport
26.02.2019

Diku rapportserie 02/2019 Norske bedrifters erfaring med utenlandske lærlinger og studenter i praksis

Rapporten tar for seg hvordan bedrifter som har erfaring med praksisordninger vurderer og bruker mulighetene for å ta imot lærlinger og studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner gjennom Erasmus+.

Les rapport Last ned rapport
01.01.2019

Diku rapportserie 01/2019 Norske studenter på utveksling

Hvor mange av de uteksaminerte studentene fra norske universiteter og høyskoler i 2015-2017 hadde vært på utveksling? Det er store forskjeller mellom institusjoner og fagområder, noe det må tas hensyn til man vil øke studentmobiliteten.

Les rapport Last ned rapport
01.01.2019

Mobilitetsrapport 2013

Dette er SIUs sjuende mobilitetsrapport, der vi forsøker å gi en mest mulig dekkende beskrivelse og analyse av elev- og studentmobilitet ut og inn av Norge. Hvor mange reiser ut som del av skolegang og studier? Hvor reiser de, hvor lenge blir de og hvilke fag tar de? Tilsvarende spørsmål stiller vi om elever og studenter som kommer til Norge.

Rapporten er basert på tilgjengelig statistikk fra SIUs egen programforvaltning, samt fra Lånekassen, DBH, NIFU, FIVAI, OECD, Europakommisjonen og SIUs nordiske søsterorganisasjoner.

Les rapport Last ned rapport
01.01.2019

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Kina og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Les rapport Last ned rapport
01.10.2018

Diku rapportserie 02/2018 Evaluering av avviklingen av Kvoteordningen

Avviklingen av Kvoteordningen og etableringen av de nye programmene har betydd en dreining fra støtte til enkeltstudenter, basert på institusjonsavtaler, til fokus på institusjonelt samarbeid i partnerskapsprogrammer. Det har også etablert et skille mellom samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika på den ene siden og utviklingsland på den andre, og man har valgt å konsentrere samarbeidet til færre institusjoner/fagmiljøer.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2018

Diku rapportserie 01/2018 Hvor strategiske er strategiske partnerskap?

Denne studien ser på et utvalg strategiske partnerskap i Eramus+, koordinert av norske organisasjoner. Vi har analysert erfaringene organisasjonene har gjort, og undersøkt hva de ser på som viktige betingelser for å lykkes i samarbeidet og med å nå prosjektmålene.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2018

Diku rapportserie 03/2018 Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold

Denne rapporten er et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan studentene selv opplever kvalitet og utbytte av internasjonal mobilitet. Rapporten er basert på data fra Studiebarometeret 2017, hvor studentene ble spurt om erfaringer fra både utveksling og andre typer utenlandsopphold.

Les rapport Last ned rapport
19.06.2018

Digital tilstand 2018 Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning

Denne analysen er ment å bidra med innsikt i hvordan søkerinstitusjonenes utdanningsledelse og fagmiljøer planlegger utvikling av studietilbud preget av aktiv læring.

Les rapport Last ned rapport
01.03.2018

SIU rapportserie 01/2018 Landrapport Canada

Landrapport Canada formidler grunnleggende informasjon om utdannings- og forskningssystemet i Canada. Rapporten trekker fram noen trender når det gjelder samfunnsutvikling og utdanningspolitikk, særlig knyttet til koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. 

Les rapport Last ned rapport
01.01.2018

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika 2018

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Sør-Afrika og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Les rapport Last ned rapport
01.01.2018

UTFORSK Partnership Programme 2013–2016: Analysis of project results

This report reviews the pilot period of the UTFORSK Partnership Programme that ran from 2013 to 2016. UTFORSK (2013-2016) targeted research collaborations funded by the Research Council of Norway in Brazil, Russia, India, China, South Africa and Japan. The aim of the programme was to use research as a basis for educational cooperation.

Les rapport Last ned rapport
Vis mer