Rapporter og publikasjoner

Velg emne
Digitalisering
utenlandsopphold
Praksis
Utveksling
Søk etter rapporter/publikasjoner
09.04.2019

Dikus rapportserie 03/2019 Hva påvirker bruken av Erasmus+ i høyere utdanning?

Rapporten tar for seg ulike forhold som kan forklare variasjoner i norske UH-institusjoners bruk av Erasmus+ programmet, særlig med vekt på tiltak utover mobilitet. 

Les rapport Last ned rapport
26.02.2019

Diku rapportserie 02/2019 Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis

Rapporten tar for seg hvordan bedrifter som har erfaring med praksisordninger vurderer og bruker mulighetene for å ta imot lærlinger og studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner gjennom Erasmus+.

Les rapport Last ned rapport
01.01.2019

Diku rapportserie 01/2019 Norske studenter på utveksling

Hvor mange av de uteksaminerte studentene fra norske universiteter og høyskoler i 2015-2017 hadde vært på utveksling? Det er store forskjeller mellom institusjoner og fagområder, noe det må tas hensyn til man vil øke studentmobiliteten.

Les rapport Last ned rapport
01.10.2018

Diku rapportserie 02/2018 Evaluering av avviklingen av Kvoteordningen

Avviklingen av Kvoteordningen og etableringen av de nye programmene har betydd en dreining fra støtte til enkeltstudenter, basert på institusjonsavtaler, til fokus på institusjonelt samarbeid i partnerskapsprogrammer. Det har også etablert et skille mellom samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika på den ene siden og utviklingsland på den andre, og man har valgt å konsentrere samarbeidet til færre institusjoner/fagmiljøer.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2018

Diku rapportserie 01/2018 Hvor strategiske er strategiske partnerskap?

Denne studien ser på et utvalg strategiske partnerskap i Eramus+, koordinert av norske organisasjoner. Vi har analysert erfaringene organisasjonene har gjort, og undersøkt hva de ser på som viktige betingelser for å lykkes i samarbeidet og med å nå prosjektmålene.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2018

Diku rapportserie 03/2018 Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold

Denne rapporten er et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan studentene selv opplever kvalitet og utbytte av internasjonal mobilitet. Rapporten er basert på data fra Studiebarometeret 2017, hvor studentene ble spurt om erfaringer fra både utveksling og andre typer utenlandsopphold.

Les rapport Last ned rapport
19.06.2018

Digital tilstand 2018 Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning

Denne analysen er ment å bidra med innsikt i hvordan søkerinstitusjonenes utdanningsledelse og fagmiljøer planlegger utvikling av studietilbud preget av aktiv læring.

Les rapport Last ned rapport
01.03.2018

SIU rapportserie 01/2018 Landrapport Canada

Landrapport Canada formidler grunnleggende informasjon om utdannings- og forskningssystemet i Canada. Rapporten trekker fram noen trender når det gjelder samfunnsutvikling og utdanningspolitikk, særlig knyttet til koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. 

Les rapport Last ned rapport
15.06.2017

MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid

Du vil blant annet lese om MOOC som katalysator for å heve kvaliteten i utdanningen ved å drive fram ny lærings- og undervisningspraksis, om vurderingsformer som sikrer læringskvalitet, om video og interaktiv video for formidling i MOOC, og om hvordan MOOC møter opplæringsbehovet i arbeidslivet.

Les rapport Last ned rapport
04.04.2016

Brukerundersøkelse av norske elever på utenlandsopphold i Vg2

SIU skal gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser blant elever som er på utenlandsopphold i andre året på videregående skole (Vg2). Undersøkelsene skal gi økt kunnskap om elevenes opplevelse av utenlandsoppholdet, både faglig og sosialt. I denne rapporten presenteres resultater fra den første spørreundersøkelsen, rettet mot norske elever på utenlandsopphold i Vg2 skoleåret 2015–16.

Les rapport Last ned rapport
22.06.2015

Digital tilstand 2014

Digital tilstand 2014 er en nasjonal kartlegging av bruk og tilrettelegging for bruk av digitale verktøy i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og ble i 2014 gjennomført for tredje gang.

Les rapport Last ned rapport
Vis mer