Rapporter og publikasjoner

Velg emne
Digitalisering
Utenlandsopphold
Praksis
Utveksling
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Erasmuspluss
Søk etter rapporter/publikasjoner
15.10.2020

Diku notatserie 02/2020 Arbeidsrelevans i høyere utdanning – eksempler fra Sentre for fremragende utdanning

Kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016-2017)) slår fast at utdanningene må være relevante, slik at studentene blir forberedt for aktiv samfunnsdeltagelse og en fremtidig yrkeskarriere. Denne eksempelsamlingen viser hvordan ulike Sentre for fremragende utdanning (SFU) arbeider med arbeidsrelevans gjennom målrettede tiltak knyttet til styrking av sentrale ferdigheter, utvikling og organisering av praksis og samarbeid med arbeidslivet.

Les rapport Last ned rapport
08.10.2020

Diku notatserie 01/2020 Etablering av mentorordninger En kartlegging av institusjonenes arbeid og behov for dialog og erfaringsdeling

Diku har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å bidra til dialog og erfaringsutveksling for å støtte universiteter og høgskoler i oppgaven med å etablere mentorordninger for studenter i høyere utdanning. 

Som et første ledd i denne oppgaven foretok Diku en kartlegging blant et utvalg universiteter og høyskoler sommeren 2019, for å finne ut hva de tenkte og hvordan de jobbet for å etablere slike ordninger. Kartleggingen viser at bildet er nyansert, og at institusjonene jobber med dette på ulike måter, og med ulike mål.

Dette notatet gjengir de viktigste funnene fra kartleggingen, og knytter noen vurderinger til disse. Notatet er ment som et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hvordan mentorordninger kan bidra til å styrke kvaliteten i høyere utdanning.

 

Les rapport Last ned rapport
25.09.2020

Diku notatserie 03/2020 Grønne indikatorer - Høringsinnspill

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Diku gjennomført en høring av Asplan Viaks rapport «Grønne indikatorer for universitets-og høgskolesektoren».

Les rapport Last ned rapport
17.06.2020

Dikus rapportserie 04/2020 Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2020

Diku presenterer med dette Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2020, etter oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. Tilstandsrapporten skal vere eit viktig styringsdokument for både styresmaktene, forvaltningsorgana, og ikkje minst for sektoren sjølv. 

Les rapport Last ned rapport
30.05.2020

The Vienna Declaration on Artistic Research

Artistic Research is practice-based, practice-led research in the arts which has developed rapidly in the last twenty years globally and is a key knowledge base for art education in Higher Arts Education Institutions. The Vienna Declaration is intended as a policy document addressing political decision makers, funding bodies, higher education and research institutions as well as other organisations and individuals catering for and undertaking artistic research. Denne rapporten er kun tilgjengelig på engelsk.

Les rapport Last ned rapport
07.05.2020

Diku rapportserie 03/2020 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Rapporten følger samme oppsett som tidligere år og presenterer forrige års tall og oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i UH-sektoren. Årets temakapittel handler om Norges deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, utdanning, ungdom og idrett. Kapitlet belyser høyere utdanningssektorens deltagelse i og utbytte fra EUs rammeprogrammer, og ser på veien fram mot neste programperiode som starter i 2021.

Les rapport Last ned rapport
30.04.2020

Dikus rapportserie 2/2020 Erasmus+ i norsk høyere utdanning

Rapporten gir en samlet oversikt over den norske universitets- og høgskolesektorens deltakelse i Erasmus+-programmet og viser bredden i aktiviteter, tematikker og prosjekter institusjonene. Rapporten presenterer også hovedtrekkene i forslagene til den nye programperioden for Erasmus+ 2021-2027 og hvilke muligheter det innebærer for de ulike institusjonene,  men med forbehold for situasjonen knyttet til korona-pandemien.

Les rapport Last ned rapport
02.03.2020

Dikus rapportserie 1/2020 Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv - Internasjonale perspektiv

Rapporten tar for seg samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv i Norge og i flere andre land, og belyser forutsetninger, motivasjon og barrierer for slikt samarbeid. I tillegg presenterer rapporten eksempler på tiltak, strategier og ordninger fra andre land for samarbeid på tvers av sektorer.

Les rapport Last ned rapport
13.12.2019

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2019

Denne rapporten gir en oversikt norsk deltagelse i Erasmus+ i grunnopplæringen som omfatter barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring.

Les rapport Last ned rapport
11.12.2019

Dikus rapportserie 12/2019 Utfordrende og utbytterikt – Norske elever på utenlandsopphold i Vg2

Rapporten presenterer resultater fra en brukerundersøkelse blant norske elever som er eller har vært på utenlandsopphold/utveksling i andre året på videregående (Vg2).

Les rapport Last ned rapport
21.11.2019

Norges tilslutning til EUs utdanningsprogram 2021-2027 Et kunnskapsgrunnlag

Gjennom Erasmus+ har nesten 4500 prosjekter med norsk deltagelse blitt innvilget. Norske partnere deltar i europeiske prosjekter som totalt er tildelt mer enn 5 milliarder kroner.

Les rapport Last ned rapport
15.11.2019

International Students in Norway Contributors to Quality in Higher Education

Denne undersøkelsen har samlet informasjon blant internasjonale studenter i Norge. Rapporten presenterer deres motivasjon for, erfaringer med og opplevelser av studiene i Norge. 

Les rapport Last ned rapport
08.11.2019

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2019

Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning skal gi eit samla bilete av status for sektoren. Rapporten inneheld kapittel om skulestruktur, utdanningstilbod og studentar.

Les rapport Last ned rapport
27.08.2019

Status og erfaringer fra UTFORSK-programmet 2016–2018

UTFORSK bidrar til kvalitetsutvikling av høyere utdanning, viser denne rapporten som evaluerer det ene av to økonomiske hovedtiltak i regjeringens Panorama-strategi for kunnskapssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Les rapport Last ned rapport
08.07.2019

Dikus notatserie 2/2019 Strategier for internasjonalisering ved norske universiteter og høgskoler

Siden Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble innført i 2003, har det vært forventet at norske universiteter og høgskoler skal arbeide strategisk for internasjonalisering. Dette notatet gir en sammenfattet presentasjon av gjeldende internasjonale strategier i sektoren. Det er basert på en nærlesning av strategidokumentene til 22 institusjoner og intervjuer med et utvalg internasjonalt ansvarlige.

Les rapport Last ned rapport
21.06.2019

Dikus rapportserie 07/2019 Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

Gjennom Erasmus+ kan både elever og ansatte i fag- og yrkesopplæring søke om utenlandsopphold, og interessen har økt jevnlig siden 2014. For å få mer kunnskap om bruk av mobilitet har Ideas2evidence, på vegne av Diku, gjennomført en kvalitativ undersøkelse av åtte videregående skoler som har en del erfaring med dette arbeidet.

Les rapport Last ned rapport
12.06.2019

Dikus notatserie 1/2019 Norske gradsstudenter i utlandet - Utbetalinger til skolepenger

I dette arbeidsnotatet oppdateres de viktigste figurene og tabellene i rapporten fra 2016 Til hvilken pris? Om norske gradsstudenter i utlandet med tall til og med studieåret 2017/18 . Notatet viser at økningen i utbetalinger til skolepenger har fortsatt, noe som befester denne rettighetsbaserte ordningen som et viktig virkemiddel for internasjonalisering av norsk høyere utdanning.

Les rapport Last ned rapport
02.06.2019

Digital tilstand 2018 Perspektiver på digitalisering for læring i høyere utdanning

Digital tilstand er en kvantitativ, nasjonal undersøkelse som belyser den digitale dimensjonen ved læringsprosesser og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Digital tilstand 2018 er den fjerde undersøkelsen av den digitale tilstanden i høyere utdanning, denne gang med fokus på de fagansatte ved norske universiteter og høyskoler.

Les rapport Last ned rapport
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Les rapport Last ned rapport
08.05.2019

Diku rapportserie 05/2019 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019

Rapporten gir et bilde av tilstanden i statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner og et innblikk i hvordan det grønne skiftet foregår i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
Vis mer