Arbeidsnotat
Arbeidsnotat
08.10.2020

Diku notatserie 01/2020 Etablering av mentorordninger En kartlegging av institusjonenes arbeid og behov for dialog og erfaringsdeling

Diku har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å bidra til dialog og erfaringsutveksling for å støtte universiteter og høgskoler i oppgaven med å etablere mentorordninger for studenter i høyere utdanning. 

Som et første ledd i denne oppgaven foretok Diku en kartlegging blant et utvalg universiteter og høyskoler sommeren 2019, for å finne ut hva de tenkte og hvordan de jobbet for å etablere slike ordninger. Kartleggingen viser at bildet er nyansert, og at institusjonene jobber med dette på ulike måter, og med ulike mål.

Dette notatet gjengir de viktigste funnene fra kartleggingen, og knytter noen vurderinger til disse. Notatet er ment som et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hvordan mentorordninger kan bidra til å styrke kvaliteten i høyere utdanning.

 

Utgiver: Diku