Arbeidsnotat
Arbeidsnotat
15.10.2020

Diku notatserie 02/2020 Arbeidsrelevans i høyere utdanning – eksempler fra Sentre for fremragende utdanning

Kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016-2017)) slår fast at utdanningene må være relevante, slik at studentene blir forberedt for aktiv samfunnsdeltagelse og en fremtidig yrkeskarriere. Denne eksempelsamlingen viser hvordan ulike Sentre for fremragende utdanning (SFU) arbeider med arbeidsrelevans gjennom målrettede tiltak knyttet til styrking av sentrale ferdigheter, utvikling og organisering av praksis og samarbeid med arbeidslivet.

Utgiver: Diku