Rapport
Rapport
08.05.2019

Diku rapportserie 05/2019 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019

Rapporten gir et bilde av tilstanden i statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner og et innblikk i hvordan det grønne skiftet foregår i universitets- og høgskolesektoren.

Utgiver: Diku

    Diku presenterer med dette tilstandsrapporten for høyere utdanning for første gang, etter at oppgaven med å utvikle rapporten ble overført fra Kunnskapsdepartementet til Diku fra og med 2019.

    Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for Kunnskapsdepartementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler og for dialogen med de private institusjonene. Rapporten skal også være et grunnlag for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling. Diku håper også at lærestedene selv og andre aktører i sektoren har nytte av rapporten.

    Rapporten presenterer forrige års tall og oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i UH-sektoren. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag, fra flere ulike kilder. Detaljert informasjon og resultater for den enkelte institusjon finnes i vedleggsrapporten.

    Tilstandsrapporten inneholder kapitler om utdanning, doktorgradsutdanning og forskning og styring, økonomi og menneskelige ressurser. Internasjonalisering er omtalt både i utdannings- og forskningskapitlet.

    Årets temakapittel tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet. Kapittelet belyser høyere utdanningssektorens arbeid med disse temaene, og viser at det jobbes bredt i sektoren med å inkludere perspektiver knyttet til det grønne skiftet og bærekraft i utdanning og forskning, så vel som i investeringer og drift. Temakapittelet skiller seg fra resten av rapporten ved at det i større grad er basert på kvalitative vurderinger og dialog med nøkkelpersoner.