Rapport
Rapport
30.04.2021

Dikus rapportserie 05/2021 Kartlegging av studiesentre: Organisering og rammebetingelser

Diku har gjennomført en kartlegging av studiesentre og lignende løsninger for desentralisert kompetanseutvikling i Norge. Rapporten oppsummerer studiesentrenes organisering, rammebetingelser og utdanningstilbud.

Utgiver: Diku

    Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av mangel på kompetanse. Kompetansereformen «Lære hele livet» har som målsetting at alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse, slik at flere kan stå lenger i arbeid. Videre er det et mål å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. I tillegg blir tilgang til kompetanse og arbeidskraft trukket frem som helt sentralt for utviklingen i distriktene.

    For å oppnå disse målene er det avgjørende at utdanning og kompetanseheving gjøres tilgjengelig for flest mulig. Før sommeren 2021 vil Kunnskapsdepartementet legge fram en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning som skal peke ut veien videre for å utvikle og tilgjengeliggjøre tilbud om høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning over hele landet, basert på regionale behov og forhold.

    Som en del av kunnskapsgrunnlaget for strategien for desentralisert og fleksibel utdanning, har Diku fått i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av studiesentre og lignende løsninger i Norge. Studiesentrene har ikke en formell rolle i det norske utdanningssystemet, samtidig finnes det mange sentre med ulike typer organisering rundt omkring i hele landet, som på ulike måter bidrar til utdanningstilbudet i distriktene. Det mangler systematisk kunnskap om sentrene, og målet med denne rapporten er å bidra til økt kunnskap blant annet om hvilke studiesentre som finnes, hvor de er lokalisert, hvordan de er organisert og finansiert, og hvilke tilbud studiesentrene gir.

    Diku håper at rapporten kan bidra til å klargjøre hvilken rolle studiesentrene spiller i dag, og dermed bidra til diskusjon om hvilken rolle de kan spille for å iverksette strategien for desentralisert og fleksibel utdanning.