Rapport
Rapport
05.05.2021

Dikus rapportserie 08/2021 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2021

Rapporten gir en oversikt over norske UH-institusjoners deltagelse og resultater i Erasmus+ 2014-2020. 

Utgiver: Diku

    Denne rapporten retter søkelyset mot norske UH-institusjoners deltagelse og resultater i programperioden 2014-2020. Rapporten gir en oversikt over sektorens samlede deltagelse i programmet og de enkelte institusjonenes deltagelse i de ulike tiltakene.

    Rapporten belyser mulighetene som ligger i Erasmus+-programmet og gir anbefalinger for videre bruk til hver institusjon. Målgruppen for rapporten er ledelse, fagansatte og administrativt støtteapparat ved institusjonene, i tillegg til Kunnskapsdepartementet.

    Den nye programperioden 2021-2027 bringer en del endringer som gjelder omfang av programmet og innretning av ulike tiltak. Hovedtrekkene i det nye programmet presenteres, og det blir gitt anbefalinger for hvordan institusjonene kan ta i bruk nye muligheter. Samtidig knytter det seg usikkerhet til hvordan den pågående Covid-19-pandemien vil påvirke internasjonalt utdanningssamarbeid generelt de nærmeste årene.

    Rapporten er en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere norske høyere utdanningsinstitusjoners deltagelse i Erasmus+-programmet.