Rapport
Rapport
02.03.2020

Dikus rapportserie 1/2020 Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv - Internasjonale perspektiv

Rapporten tar for seg samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv i Norge og i flere andre land, og belyser forutsetninger, motivasjon og barrierer for slikt samarbeid. I tillegg presenterer rapporten eksempler på tiltak, strategier og ordninger fra andre land for samarbeid på tvers av sektorer.

Utgiver: Diku

    Regjeringen vil i 2021 legge frem en stortingsmelding om arbeidsrelevans i norsk høyere utdanning, og denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i sammenheng med dette. Rapporten har to hoveddeler. Den første er en komparativ analyse av hvordan norske institusjoner og akademikere vurderer forutsetninger, rammebetingelser, insentiver og barrierer i samarbeidet med arbeidslivet. Grunnlaget for denne delen av rapporten er materialet fra et felleseuropeisk prosjekt i EU-regi. I den andre hoveddelen av rapporten rettes søkelyset mot utvalgte land og deres politikk, strategier, tiltak, aktiviteter og virkemidler for økt arbeidsrelevans gjennom samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Disse landene er i første rekke Tyskland, Nederland, Storbritannia og Canada.