Rapport
Rapport
11.12.2019

Dikus rapportserie 12/2019 Utfordrende og utbytterikt – Norske elever på utenlandsopphold i Vg2

Rapporten presenterer resultater fra en brukerundersøkelse blant norske elever som er eller har vært på utenlandsopphold/utveksling i andre året på videregående (Vg2).

Utgiver: Diku

    Diku forvalter ordningen med godkjenning av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte fra Lånekassen. Dette er en ordning som sikrer norske elever økonomisk støtte til å ta hele eller deler av andre året av videregående opplæring i utlandet.

    Som en del av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av godkjenningsordningen skal Diku gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser blant elever som er på utenlandsopphold i andre året på videregående skole (Vg2). Undersøkelsene skal gi økt kunnskap om elevenes opplevelse av utenlandsoppholdet, både faglig og sosialt, og gi informasjon om hvorvidt vilkårene for godkjenning er oppfylt. Diku skal også gjennomføre undersøkelser av elever som tidligere har vært på utveksling. Dette for å kunne vurdere verdien av utveksling for senere studier og arbeidsliv. Rapporten utgjør derfor også et viktig kunnskapsgrunnlag for andre deler av Dikus arbeid med internasjonalisering og utveksling i hele utdanningsløpet.

    Årets rapport dekker både elever som var på utenlandsopphold på tidspunktet for undersøkelsen våren 2019 og elever som tidligere har gjennomført utenlandsopphold i henholdsvis skoleåret 2008/09 og 2012/13. Rapport fra den første brukerundersøkelsen for elever på utenlandsopphold i Vg2 skoleåret 2015/16 ble publisert i 2016.

    Spørreundersøkelsen og rapporten er utarbeidet av Ideas2Evidence på oppdrag fra Diku.