Rapporter og publikasjoner

06.05.2022

Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2022

Rapporten gir en kort introduksjon til tiltakene i det nye Erasmus+-programmet 2021-2027 og en oversikt over norske høyere utdanningsinstitusjoners deltagelse og resultater i perioden 2014-2021, både på et overordnet nasjonalt nivå og for hver enkelt institusjon. I tillegg blir potensialet for institusjonenes videre deltagelse i programmet kommentert. 

Les rapport Last ned rapport
06.01.2022

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i 2021

Erasmus+ tilbyr støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

Les rapport Last ned rapport
13.12.2021

Digital tilstand 2021 Støttemiljøers arbeid med digitalisering og utdanningskvalitet ved universiteter og høyskoler

Digital tilstand er en rapportserie som følger digitalisering i høyere utdanning over tid. Formålet med årets undersøkelse er å gi innsikt i støttemiljøers arbeid med og rolle i digitalisering i utdanning ved UH-institusjonene.

Les rapport Last ned rapport
11.06.2021

Dikus rapportserie 9/2021 Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning

Diku presenterer med dette Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2021, etter oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. Tilstandsrapporten skal vere eit viktig styringsdokument for både styresmaktene, forvaltningsorgana, og ikkje minst for sektoren sjølv. 

Les rapport Last ned rapport
06.05.2021

Dikus rapportserie 07/2021 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. I årets rapport handler temakapittelet om livslang læring i UH-sektoren. Diku utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.   

 

 

Les rapport Last ned rapport
05.05.2021

Dikus rapportserie 08/2021 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2021

Rapporten gir en oversikt over norske UH-institusjoners deltagelse og resultater i Erasmus+ 2014-2020. 

Les rapport Last ned rapport
30.04.2021

Dikus rapportserie 06/2021 Krise og kreativitet. Covid-19-pandemiens konsekvenser for internasjonalt utdanningssamarbeid

Internasjonalt utdanningssamarbeid er hardt rammet av koronapandemien. Men bildet er ikke entydig svart.

Les rapport Last ned rapport
30.04.2021

Dikus rapportserie 05/2021 Kartlegging av studiesentre: Organisering og rammebetingelser

Diku har gjennomført en kartlegging av studiesentre og lignende løsninger for desentralisert kompetanseutvikling i Norge. Rapporten oppsummerer studiesentrenes organisering, rammebetingelser og utdanningstilbud.

Les rapport Last ned rapport
30.04.2021

Dikus rapportserie 04/2021 Pedagogikk, innovasjon og digital teknologi i utviklingsprosjekt i høgare utdanning

Diku gir gjennom ei rekke program og ordningar støtte til utviklingsprosjekt av ulikt slag. I denne rapporten ser vi på pedagogiske innovasjonar, der utdanningsinstitusjonane, undervisarane og studentane utviklar utdanning gjennom bruk av digital teknologi.

Les rapport Last ned rapport
16.03.2021

Dikus rapportserie 03/2021 Språkstrategiar i høgare utdanning

Diku har foretatt ein gjennomgang av språkstrategiane for norske universitet og høgskolar. 

Les rapport Last ned rapport
15.02.2021

Dikus rapportserie 02/2021 Brukerundersøkelse blant tidligere elever i 3-årig videregående skole i Frankrike

Analyseinstituttet ideas2evidence har på vegne av Diku gjennomført en brukerundersøkelse blant tidligere elever i 3-årig videregående skole i Frankrike.

Les rapport Last ned rapport
04.02.2021

Diku notatserie 01/2021 Utdanningssamarbeid med Sør-Korea - bakgrunnsnotat

Sør-Korea er en gammel kulturnasjon, hovedsakelig dekt av store fjellformasjoner og med en lang kystlinje. Landet er en voksende kunnskapsnasjon og er Norges nest største handelspartner i Asia, med økende betydning for norske studenter og fagmiljø. Dette bakgrunnsnotatet om høyere utdanning i Sør-Korea er en sammenstilling av informasjon fra åpne kilder. Notatet viser også til lenker og nyttig informasjon hos andre aktører som jobber for å styrke samarbeidet mellom Norge og Sør-Korea. 

Les rapport Last ned rapport
01.02.2021

Dikus rapportserie 01/2021 Informasjon inspirasjon eller endring - Spredning fra utviklingsprosjekter i høyere utdanning

Rapporten sammenfatter sentrale innsikter fra litteratur om spredning, og ser på hvordan et utvalg Diku-finansierte prosjekter arbeider med resultatspredning, hvilke utfordringer de møter og hvilke grep som er nyttige for å oppnå best mulig spredning av innovasjoner i utdanning.

Les rapport Last ned rapport
10.12.2020

Dikus rapportserie 07/2020 Mid-term evaluation of 2016 Centres for Excellence in Education

In 2020, the four centres awarded SFU status in December 2016 were subjected to the mid-term evaluation process. This evaluation report provides an overview of the evaluation process, an assessment of the four 2016-centres, as well as the individual assessment of these centres. The report was submitted to the Diku Board for their formal decision regarding funding for a second period.

Les rapport Last ned rapport
08.12.2020

Dikus rapportserie 06/2020 Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2020

Rapporten gir en oversikt over norsk deltagelse i Erasmus+ i grunnopplæringen som omfatter barnehage, skole, videregående  skole, fag-og yrkesopplæring og voksnes læring i nåværende programperiode.

Les rapport Last ned rapport
15.10.2020

Diku notatserie 02/2020 Arbeidsrelevans i høyere utdanning – eksempler fra Sentre for fremragende utdanning

Kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016-2017)) slår fast at utdanningene må være relevante, slik at studentene blir forberedt for aktiv samfunnsdeltagelse og en fremtidig yrkeskarriere. Denne eksempelsamlingen viser hvordan ulike Sentre for fremragende utdanning (SFU) arbeider med arbeidsrelevans gjennom målrettede tiltak knyttet til styrking av sentrale ferdigheter, utvikling og organisering av praksis og samarbeid med arbeidslivet.

Les rapport Last ned rapport
08.10.2020

Diku notatserie 01/2020 Etablering av mentorordninger En kartlegging av institusjonenes arbeid og behov for dialog og erfaringsdeling

Diku har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å bidra til dialog og erfaringsutveksling for å støtte universiteter og høgskoler i oppgaven med å etablere mentorordninger for studenter i høyere utdanning. 

Som et første ledd i denne oppgaven foretok Diku en kartlegging blant et utvalg universiteter og høyskoler sommeren 2019, for å finne ut hva de tenkte og hvordan de jobbet for å etablere slike ordninger. Kartleggingen viser at bildet er nyansert, og at institusjonene jobber med dette på ulike måter, og med ulike mål.

Dette notatet gjengir de viktigste funnene fra kartleggingen, og knytter noen vurderinger til disse. Notatet er ment som et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hvordan mentorordninger kan bidra til å styrke kvaliteten i høyere utdanning.

 

Les rapport Last ned rapport
25.09.2020

Diku notatserie 03/2020 Grønne indikatorer - Høringsinnspill

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Diku gjennomført en høring av Asplan Viaks rapport «Grønne indikatorer for universitets-og høgskolesektoren».

Les rapport Last ned rapport
17.06.2020

Dikus rapportserie 04/2020 Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2020

Diku presenterer med dette Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2020, etter oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. Tilstandsrapporten skal vere eit viktig styringsdokument for både styresmaktene, forvaltningsorgana, og ikkje minst for sektoren sjølv. 

Les rapport Last ned rapport
30.05.2020

The Vienna Declaration on Artistic Research

Artistic Research is practice-based, practice-led research in the arts which has developed rapidly in the last twenty years globally and is a key knowledge base for art education in Higher Arts Education Institutions. The Vienna Declaration is intended as a policy document addressing political decision makers, funding bodies, higher education and research institutions as well as other organisations and individuals catering for and undertaking artistic research. Denne rapporten er kun tilgjengelig på engelsk.

Les rapport Last ned rapport