Dikus kvalitetsprogrammer

Dikus kvalitetsprogrammer skal bidra til systematisk kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Dikus kvalitetsprogrammer er en portefølje av programmer som er etablert for at fagmiljøer kan søke om prosjektmidler til å utforske og spre gode undervisningsmetoder, utvikle eksisterende eller nye utdanningstilbud. Midlene skal også gi arbeidet med utdanningskvalitet strategisk oppmerksomhet og høyere status.

Dikus kvalitetsprogrammer er en oppfølging av stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» og «Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028».

Programporteføljen omfatter:

  • Sentre for fremragende utdanning (SFU)
  • Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene
  • Program for studentaktiv læring
  • Digitalisering for læring i høyere utdanning
  • Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
  • Fleksible utdanningstilbud
  • Nye virkemidler for arbeidsrelevans/praksis og studentmobilitet (under utvikling)
  • Kvalitetsfremmende tiltak i lærerutdanningen (under utvikling)

Denne porteføljen vil i fremtiden kunne inkludere nye satsinger som skal styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Relaterte programmer

Søknadsfrist: 8. juni 2020 innen kl 12:00

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Søknadsfrist: 8. juni 2020 innen kl 12:00

Utlysning på 5 millioner kroner til prosjekt som fremmer utdanning innen digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene i en nasjonal, koordinert satsing. Sansningen skal støtte institusjonenes arbeid med oppfølging av læringsutbyttebeskrivelser for digital kompetanse.

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kommuner om praksisstudier i sykepleierutdanningene.

Søknadsfrist: 23. september 2020 innen kl 12:00

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov.

Søknadsfrist: 23. september 2020 innen kl 12:00

Diku lyser ut inntil 20 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å styrke kvaliteten på praksis i lærerutdanningene. Universiteter og høyskoler som tilbyr lærerutdanning kan, i samarbeid med skoler, barnehager, skole- og barnehageeiere, kulturskoler og bedrifter, søke om inntil 5 millioner kroner per prosjekt og med en varighet på inntil 3 år. 

Søknadsfrist: 29. april 2019 innen kl 12:00

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning. 

Diku jobber med neste utlysning som har tentativ søknadsfrist våren 2022.

Søknadsfrist: 2. mars 2020 innen kl 12:00

Med forbehold om endelig tildeling over statsbudsjettet for 2020, lyser Diku ut inntil 90 millioner kroner til utvikling av fleksible og relevante utdanningstilbud, som kan gis utenfor campus. Målet for ordningen er at universiteter og høyskoler skal kunne tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter som ikke har anledning til å studere fast ved en campus.

Søknadsfrist: 31. januar 2021 innen kl 12:00

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Søknadsfrist: 22. oktober 2019 innen kl 15:00

Du kan søke støtte til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring. Neste utlysning kommer i 2021.