Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning.

  Fordeling av nye studieplasser i 2023

  Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til 500 nye studieplasser i 2023. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har sendt ut et brev til alle landets fylkeskommuner med en orientering om hvordan prosessen for fordeling av de nye studieplassene vil foregå.

  Fagskolene må søke fylkeskommunene om tilskudd til drift innen 15. desember, i tråd med vanlig praksis for tildeling av driftsmidler, jamfør retningslinjer for forvaltning av tilskudd til drift.

  Fylkeskommunene må søke HK-dir om midler til nye studieplasser innen 25. januar 2023, med utgangspunkt fagskolenes søknader om tilskudd til drift.

  Om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

  Driftsmidler til fagskoler bevilges over kap. 240 post 60 under programkategori 07.40 Høyere yrkesfaglig utdanning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen inneholder et grunntilskudd og en resultatbasert uttelling. Dette vedtas i statsbudsjettet hvert år og sendes til fylkeskommunene i tillegg til at det publiseres på denne nettsiden. Se Orientering om tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler under for detaljer.

  Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte tilskuddet fra HK-dir i tråd med Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

  Fylkeskommunen har ansvar for å fordele tilskuddet til private og offentlige fagskoler i eget fylke. Dette innebærer at fylkeskommunen tildeler tilskudd til fagskoler med studiested eller samlinger i fylket og til fagskoler med nettbaserte tilbud med kontoradresse i fylket. Fagskoler med studiested/kontoradresse i flere fylker kan derfor bli finansiert av flere fylkeskommuner.

  Det er opp til den enkelte fylkeskommune hvilke prinsipper som legges til grunn for fordelingen av tilskudd, men de skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3. Det nasjonale ansvaret innebærer at fylkeskommunene skal se utdanningstilbudene i sammenheng på tvers av fylkene og ivareta fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker. I tillegg skal fylkeskommunene bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere.

  Grunntilskudd

  Tilskudd til drift av fagskoler tildeles til fylkeskommunene, og videreføres i utgangspunktet fra år til år. Tilskuddet skal være forutsigbart, langsiktig og stabilt.

  Det kan bli endringer i tilskuddet som følge av ulike satsinger, som midler til nye studieplasser. Tilskuddet justeres også årlig på grunnlag i utviklingen i studiepoengproduksjon, og den generelle prisjusteringen.

  Resultatbasert uttelling

  Den resultatbaserte uttellingen skal gi insentiv til å arbeide for økt kvalitet og økt gjennomføring i utdanningene. Uttellingen blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte studiepoengsenheter ved alle fagskoletilbud som mottar offentlig tilskudd

  Den resultatbaserte uttellingen tildeles fylkeskommunen etter hvor fagskolens studiested befinner seg. Uttellingen prisjusteres hvert år. Deretter justeres beløpet i henhold til økning eller reduksjon i antall avlagte studiepoeng sammenlignet med året før.

  En studiepoengsenhet (SPE) er definert som 60 studiepoeng. Hvis to fagskolestudenter avlegger 30 studiepoeng hver i løpet av ett år, utgjør det til sammen én studiepoengsenhet (SPE). Alle studiepoeng blir dermed vektet likt, uavhengig av om det er fra et deltidsstudium eller fulltidsstudium, og om fagskolestudentene følger forventet studiepoengproduksjon.

  Den resultatbaserte uttellingen har åpen budsjettramme. Det betyr at jo flere studiepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig av de samlede resultatene i sektoren. Dersom antallet avlagte studiepoengsenheter reduseres, reduseres også tilskuddet til fylkeskommunene.

  Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler

  Reviderte retningslinjer fastsatt 6. januar 2023:

  Orientering om tilskuddsordningen

  Historiske orienteringshefter

  2022 - Orientering om tilskuddsordning for driftsmidler til fagskoler
  2021 - Orientering om tilskuddsordning for driftsmidler til fagskoler
  2020 - Orientering om tilskuddsordning for driftsmidler til fagskoler
  2019 - Orientering om tilskuddsordning for driftsmidler til fagskoler
  2018 - Orientering om tilskuddsordning for driftsmidler til fagskoler

  Kontaktperson

  Spørsmål kan rettes til: