Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning.

  Om tilskuddsordningen

  Driftsmidler til fagskoler bevilges over kap. 240 post 60 under programkategori 07.40 Høyere yrkesfaglig utdanning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen inneholder et grunntilskudd og et resultatbasert tilskudd. Dette vedtas i statsbudsjettet hvert år og sendes til fylkeskommunene i tillegg til at det publiseres på denne nettsiden.

  Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte tilskuddet fra Diku i tråd med Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. august 2021.

  Fylkene skal fordele tilskuddet videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke. Dette innebærer at fylkeskommunen tildeler tilskudd til fagskoler med studiested i fylket og til fagskoler med nettbaserte tilbud (med eller uten samling) med kontoradresse i fylket. Fagskoler med studiested/kontoradresse i flere fylker kan derfor bli finansiert av flere fylkeskommuner. Det er opp til den enkelte fylkeskommune hvilke prinsipper som legges til grunn for fordelingen av tilskudd, men fylkeskommunene skal bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere i tråd med målene i oppdragsbrevet for driftsmidlene.

  Fylkeskommunene skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3. Det nasjonale ansvaret innebærer at fylkeskommunene skal se utdanningstilbudene i sammenheng på tvers av fylkene og ivareta fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker. 

  Tilskuddet tildeles fylkeskommunen etter hvor fagskolens studiested befinner seg. Noen fagskoler har studiesteder i flere fylker. Disse fagskolene vil få tilskuddet fra de fylkeskommunene der studiestedene befinner seg.

  Grunntilskudd

  Grunntilskuddet skal være forutsigbart, langsiktig og stabilt. Grunntilskuddet til den enkelte fylkeskommune videreføres i utgangspunktet fra år til år. Det kan bli endringer i grunntilskuddet som følge av ulike satsinger, som midler til nye studieplasser.

  Resultatbasert tilskudd

  Det resultatbaserte tilskuddet skal gi insentiv til å arbeide for økt kvalitet og økt gjennomføringen i utdanningene. Det resultatbaserte tilskuddet prisjusteres hvert år. Deretter justeres beløpet i henhold til økning eller reduksjon i antall avlagte studiepoeng sammenlignet med året før.

  Det resultatbaserte tilskuddet blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte studiepoengsenheter ved alle fagskoletilbud som mottar offentlig tilskudd. En studiepoengsenhet (SPE) er definert som 60 studiepoeng. Dette betyr: 

  • alle fylkeskommunale fagskoletilbud 
  • alle private fagskoletilbud som mottok tilskudd fra en fylkeskommune i det aktuelle rapporteringsåret (uavhengig av størrelsen på offentlig driftstilskudd) 

  Med offentlig tilskudd mener vi i denne sammenheng: 

  • midler fra driftstilskuddet til fagskoler over kap. 240 post 60 
  • midler fra andre offentlige aktører som Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge
  • fylkeskommunens frie midler til fagskolene 

  Følgende regnes ikke som offentlig tilskudd i denne sammenheng: 

  • utviklingsmidler til fagskoler over kap. 240 post 61 og andre konkurransebaserte tilskudd til fagskoler
  • direkte tilskudd til statlige fagskoler over statsbudsjettet.

  Hvis to fagskolestudenter avlegger 30 studiepoeng hver i løpet av ett år, utgjør det til sammen én studiepoengsenhet (SPE). Alle studiepoeng blir dermed vektet likt, uavhengig av om det er fra et deltidsstudium eller fulltidsstudium, og om fagskolestudentene følger forventet studiepoengproduksjon.  

  Fra og med 2019 har det resultatbaserte tilskuddet åpen budsjettramme. Det betyr at jo flere studiepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig av de samlede resultatene i sektoren. Dersom antallet avlagte studiepoengsenheter reduseres, reduseres også det resultatbaserte tilskuddet til fylkeskommunene.

  Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler

  Reviderte retningslinjer fastsatt 18. august 2021:

  Orientering om tilskuddsordningen

  Etter Stortingets budsjettvedtak 14. desember 2020:

  20 millioner kroner til fagskoler for å opprettholde studieprogresjon

  Regjeringen har kommet til enighet med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett. Som en del av enigheten ligger det et forslag om 20 millioner til fagskolene for tiltak til å opprettholde studieprogresjonen. Målet er at flest mulig studenter skal opprettholde sin studieprogresjon. 

  Koronapandemien har nå preget det norske samfunnet i over ett år. Den 12. mars 2020 innførte regjeringen de mest inngripende tiltak i fredstid for å begrense spredningen av covid-19-viruset. På tross av at mange hadde håpet å gjenvinne en normalisert hverdag raskere, har pandemiens uforutsigbarhet, med vekslende smittetall og nye virusmutasjoner, gjort dette vanskelig. Det har vært en særlig bekymring for studenters studieprogresjon og psykiske helse. 

  Kunnskapsdepartementet har ledet en arbeidsgruppe med medlemmer fra universitets-, høyskole- og fagskolesektoren og studentorganisasjonene. Arbeidsgruppen leverte sin rapport den 9. april 2021. Rapporten Tiltak for studieprogresjon og gjennomføring foreslår en rekke konkrete tiltak som kan iverksettes. 

  Vi oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å vurdere disse og eventuelt andre tiltak for at studentene skal kunne opprettholde studieprogresjon. Midlene må brukes på tiltak i 2021.

  Fordeling av midlene 

  For å sikre rask og effektiv implementering av tiltaket vil Diku tildele midler med utgangspunkt i innrapporterte aktive studenter våren 2021. Hver fagskole får et grunnbeløp på 50 000 kr, og resten vil bli fordelt som et variabelt tilskudd.

  Oversikt over tildeling per fagskole

  Viktig 

  Fagskolene må aktivt akseptere tilskuddet innen 31 august 2021. Fagskoler som aksepterer tilskuddet, plikter å rapportere bruken av midlene til DIKU innen 1. februar 2022.

  Kontaktperson 

  Spørsmål kan rettes til: 
  •    heidi.braadland@diku.no