Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning.

  Om tilskuddsordningen

  Driftsmidler til fagskoler bevilges over kap. 240 post 60 under programkategori 07.40 Høyere yrkesfaglig utdanning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen inneholder et grunntilskudd og et resultatbasert tilskudd. Dette vedtas i statsbudsjettet hvert år og sendes til fylkeskommunene i tillegg til at det publiseres på denne nettsiden.

  Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte tilskuddet fra Diku i tråd med Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2020.

  Fylkene skal fordele tilskuddet videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke. Dette innebærer at fylkeskommunen tildeler tilskudd til fagskoler med studiested i fylket og til fagskoler med nettbaserte tilbud (med eller uten samling) med kontoradresse i fylket. Fagskoler med studiested/kontoradresse i flere fylker kan derfor bli finansiert av flere fylkeskommuner. Det er opp til den enkelte fylkeskommune hvilke prinsipper som legges til grunn for fordelingen av tilskudd, men fylkeskommunene skal bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere i tråd med målene i oppdragsbrevet for driftsmidlene.

  Fylkeskommunene skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3. Det nasjonale ansvaret innebærer at fylkeskommunene skal se utdanningstilbudene i sammenheng på tvers av fylkene og ivareta fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker. 

  Tilskuddet tildeles fylkeskommunen etter hvor fagskolens studiested befinner seg. Noen fagskoler har studiesteder i flere fylker. Disse fagskolene vil få tilskuddet fra de fylkeskommunene der studiestedene befinner seg.

  Tilskudd til nye studieplasser 2020

  I tråd med innstilling fra Finanskomiteen (Innst. 360 S (2019-2020)) og endelig vedtak i Stortinget 19. juni, har Diku fordelt totalt 1500 studieplasser for oppstart høsten 2020. Tilskudd fra staten til fylkeskommunene er ikke å regne som forskrift eller enkeltvedtak. Det er derfor heller ikke klagerett på en slik tildeling. De nye studieplassene er toårige, men kan brukes på alle akkrediterte fagskoleutdanninger, inkludert moduler som inngår i allerede akkrediterte utdanninger. Studieplassene skal kunne tilbys fra og med høsten 2020.

  Fordelingen av tilskudd til nye studieplasser er som følger:

  FylkeStudieplasser
  Agder60
  Innlandet139
  Møre og Romsdal20
  Nordland33
  Oslo244
  Rogaland115
  Troms og Finnmark88
  Trøndelag268
  Vestfold og Telemark182
  Vestland147
  Viken204
  Total1500

   

  Les egen nyhetssak om økning i bevilgningen.

  Grunntilskudd

  Grunntilskuddet skal være forutsigbart, langsiktig og stabilt. Grunntilskuddet til den enkelte fylkeskommune videreføres i utgangspunktet fra år til år. Det kan bli endringer i grunntilskuddet som følge av ulike satsinger, som midler til nye studieplasser.

  Resultatbasert tilskudd

  Det resultatbaserte tilskuddet skal gi insentiv til å arbeide for økt kvalitet og økt gjennomføringen i utdanningene. Det resultatbaserte tilskuddet prisjusteres hvert år. Deretter justeres beløpet i henhold til økning eller reduksjon i antall avlagte studiepoeng sammenlignet med året før.

  Det resultatbaserte tilskuddet blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte studiepoengsenheter ved alle fagskoletilbud som mottar offentlig tilskudd. En studiepoengsenhet (SPE) er definert som 60 studiepoeng. Dette betyr: 

  • alle fylkeskommunale fagskoletilbud 
  • alle private fagskoletilbud som mottok tilskudd fra en fylkeskommune i det aktuelle rapporteringsåret (uavhengig av størrelsen på offentlig driftstilskudd) 

  Med offentlig tilskudd mener vi i denne sammenheng: 

  • midler fra driftstilskuddet til fagskoler over kap. 240 post 60 
  • midler fra andre offentlige aktører som Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge
  • fylkeskommunens frie midler til fagskolene 

  Følgende regnes ikke som offentlig tilskudd i denne sammenheng: 

  • utviklingsmidler til fagskoler over kap. 240 post 61 og andre konkurransebaserte tilskudd til fagskoler
  • direkte tilskudd til statlige fagskoler over statsbudsjettet.

  Hvis to fagskolestudenter avlegger 30 studiepoeng hver i løpet av ett år, utgjør det til sammen én studiepoengsenhet (SPE). Alle studiepoeng blir dermed vektet likt, uavhengig av om det er fra et deltidsstudium eller fulltidsstudium, og om fagskolestudentene følger forventet studiepoengproduksjon.  

  Fra og med 2019 har det resultatbaserte tilskuddet åpen budsjettramme. Det betyr at jo flere studiepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig av de samlede resultatene i sektoren. Dersom antallet avlagte studiepoengsenheter reduseres, reduseres også det resultatbaserte tilskuddet til fylkeskommunene.

  Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler

  Orientering om tilskuddsordningen

  Etter Stortingets budsjettvedtak 14. desember 2020: