Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning.

  Om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

  Driftsmidler til fagskoler bevilges over kap. 240 post 60 under programkategori 07.40 Høyere yrkesfaglig utdanning, over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen inneholder et grunntilskudd og en resultatbasert uttelling. Dette vedtas i statsbudsjettet hvert år og sendes til fylkeskommunene i tillegg til at det publiseres på denne nettsiden.

  Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte tilskuddet fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i tråd med Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. august 2021.

  Fylkeskommunene skal fordele tilskuddet videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke. Dette innebærer at fylkeskommunen tildeler tilskudd til fagskoler med studiested i fylket og til fagskoler med nettbaserte tilbud (med eller uten samling) med kontoradresse i fylket. Fagskoler med studiested/kontoradresse i flere fylker kan derfor bli finansiert av flere fylkeskommuner. Det er opp til den enkelte fylkeskommune hvilke prinsipper som legges til grunn for fordelingen av tilskudd, men fylkeskommunene skal bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere i tråd med målene i oppdragsbrevet for driftsmidlene.

  Fylkeskommunene skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3. Det nasjonale ansvaret innebærer at fylkeskommunene skal se utdanningstilbudene i sammenheng på tvers av fylkene og ivareta fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker. 

  Tilskuddet tildeles fylkeskommunen etter hvor fagskolens studiested befinner seg. Noen fagskoler har studiesteder i flere fylker. Disse fagskolene vil få tilskuddet fra de fylkeskommunene der studiestedene befinner seg.

  Grunntilskudd

  Grunntilskuddet skal være forutsigbart, langsiktig og stabilt. Grunntilskuddet til den enkelte fylkeskommune videreføres i utgangspunktet fra år til år. Det kan bli endringer i grunntilskuddet som følge av ulike satsinger, som midler til nye studieplasser.

  Resultatbasert uttelling

  Den resultatbaserte uttellingen skal gi insentiv til å arbeide for økt kvalitet og økt gjennomføring i utdanningene. Uttellingen blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte studiepoengsenheter ved alle fagskoletilbud som mottar offentlig tilskudd. Dette betyr:  

  • alle fylkeskommunale fagskoletilbud 
  • alle private fagskoletilbud som mottok tilskudd fra en fylkeskommune i det aktuelle rapporteringsåret (uavhengig av størrelsen på offentlig driftstilskudd) 

  Med offentlig tilskudd mener vi i denne sammenheng: 

  • midler fra driftstilskuddet til fagskoler over kap. 240 post 60 
  • midler fra andre offentlige aktører som Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
  • fylkeskommunens frie midler til fagskolene 

  Følgende regnes ikke som offentlig tilskudd i denne sammenheng: 

  • utviklingsmidler til fagskoler over kap. 240 post 61 og andre konkurransebaserte tilskudd til fagskoler
  • direkte tilskudd til statlige fagskoler over statsbudsjettet.

  Den resultatbaserte uttellingen tildeles fylkeskommunen etter hvor fagskolens studiested befinner seg. Uttellingen prisjusteres hvert år. Deretter justeres beløpet i henhold til økning eller reduksjon i antall avlagte studiepoeng sammenlignet med året før. 

  En studiepoengsenhet (SPE) er definert som 60 studiepoeng. Hvis to fagskolestudenter avlegger 30 studiepoeng hver i løpet av ett år, utgjør det til sammen én studiepoengsenhet (SPE). Alle studiepoeng blir dermed vektet likt, uavhengig av om det er fra et deltidsstudium eller fulltidsstudium, og om fagskolestudentene følger forventet studiepoengproduksjon. 

  Den resultatbaserte uttellingen har åpen budsjettramme. Det betyr at jo flere studiepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig av de samlede resultatene i sektoren. Dersom antallet avlagte studiepoengsenheter reduseres, reduseres også tilskuddet til fylkeskommunene.

  Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler

  Reviderte retningslinjer fastsatt 18. august 2021:

  Orientering om tilskuddsordningen

  Etter vedtak i Stortinget 21. desember 2021:

  Kontaktperson 

  Spørsmål kan rettes til: