EØS-midlene

EØS-midlene skal redusere økonomisk og sosial ulikhet i Europa. Norske aktører kan søke på midlene i samarbeid med partnere fra 15 ulike land. Disse landene avgjør selv hvilke samfunnsområder som skal omfattes av midlene. 

  EØS-midlene er bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge for å kunne delta i EUs indre marked. EØS-midlene omfatter 23 programområder, og mange av disse kan være aktuelle for norske utdanningsinstitusjoner. 

  Giverlandene er Island, Liechtenstein og Norge. Disse landene er mottakerland: Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. 

  Diku har informasjonsansvar for midlene på vegne av Utenriksdepartementet. Her finner du mer informasjon om EØS-midlene .  

   

  Hvordan søke?

  Samarbeidsavtalene blir konkretisert i utlysninger i hvert enkelt land. Disse utlysningene blir tilgjengelige i Dikus oversikt over programmer og tilskudd. Det vil være utdanningsinstitusjonen i mottakerlandene som kan søke om støtte i programmet. Informasjon om mulighetene vil bli kunngjort når programmene foreligger.

  Hva kan søkes støtte til?

  Hva som kan søkes støtte til avhenger av den enkelte utlysning. Tiltaksområdene for EØS-midlene er delt inn i fem hovedområder, med 23 underprogrammer.  Utdanning er definert som programområde 3 sammen med stipend og ungdomsentreprenørskap. Dette området omfatter følgende aktiviteter: 

  • Institusjonelt samarbeid på alle nivåer
  • Forbedring av kvalitet og relevans i alle utdanningsnivåer
  • Samarbeid og partnerskap mellom utdanning, forskings-, og arbeidsliv
  • Trainee-ordninger, lærlingordninger og praksis
  • Ungdomsentreprenørskap
  • Forbedre voksnes deltakelse i livslang læring
  • Videreutvikling av lærere
  • Mobilitet av studenter og ansatte i høyere utdanning

  Minst 11 av 15 land vil ha en utdanningskomponent. Her er Diku norsk partnerorganisasjon. Utdanningsinstitusjoner ¨kan også være relevante for programområder som for eksempel forskning og/eller innovasjon. Du finner mer informasjon om områdene ved å klikke her. 

  Mer om EØS

  EØS-midlene blir altså fordelt til 15 ulike land. Etter forhandlinger mellom giverne Norge, Island og Liechtenstein og det enkelte mottakerlandet nedfelles hovedtrekkene i en MoU-avtale (Memorandum of Understanding) med hvert land. Avtalen beskriver hovedelementene som gjelder for det enkelte land og danner grunnlaget for den endelige utformingen av tiltakene. 

  Diku er Norges såkalte Donor Programme Partners (DPP). Det betyr at de bistår egne myndigheter og mottakerlandene med råd, informasjonsspredning og kontakt mellom potensielle partnere. Det finnes også en Programoperatør (PO) i hvert enkelt mottakerland som er ansvarlig for utlysninger, tildelinger og lignende.