Erasmus+ 2014-2020

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Neste programperiode starter i 2021.

  Hva er Erasmus+?

  Erasmus+ støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innenfor hele utdanningsløpet: Barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

  Arbeidet med utformingen av et nytt Erasmus+ for perioden 2021-2027 er i full gang. Mer informasjon om dette vil komme når EU har vedtatt rammene for det nye programmet.

  Les mer om Erasmus+ på Europakommisjonens nettsider

  Et viktig virkemiddel for norsk utdanningskvalitet

  EUs satsinger på utdanningsfeltet, slik de kommer til uttrykk i Erasmus+, sammenfaller med norske prioriteringer. Dermed kan Erasmus+ brukes til å støtte opp om våre egne prioriteringer i Norge.

  I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Diku har  utarbeidet en nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.

  Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus+ (KD)  Erasmus+ skal bidra til at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det faktisk er behov for. Dette skal gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene. 

  Erasmus+ bygger på prioriteringene i EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. I tråd med disse, er noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. 

  Å delta i internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+ vil bidra til å heve kvaliteten på og relevansen av norsk utdanning, til glede for den enkelte, skolen, lokalmiljøet, arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Videre blir samarbeid over landegrenser og interkulturell dialog stadig viktigere, og Erasmus+ legger godt til rette for møter mellom mennesker, økt toleranse og flerkulturell kompetanse.

  Hvem kan søke støtte gjennom Erasmus+?

  Det finnes muligheter innen Erasmus+ for utdanningsinstitusjoner på alle nivå, skoleeiere, bedrifter og organisasjoner. Informasjon om hvert enkelt utdanningstiltak finnes under Programmer og tilskudd. For muligheter gjennom ungdomsdelen av programmet, se nettsidene til Erasmus+: Aktiv ungdom

  Enkeltpersoner som studenter, lærlinger, lærere og andre ansatte får muligheten til å reise på utenlandsopphold gjennom Erasmus+. For å delta må disse søke gjennom institusjonene de er tilknyttet.

  Hvilke land deltar i Erasmus+?

  Land som er kvalifiserte til å delta i Erasmus+ deles inn i to grupper: Programland og partnerland.

  Programlandene omfatter EU-landene, EØS-landene samt Serbia, Nord-Makedonia og Tyrkia. Disse landene kan delta i alle tiltak innenfor Erasmus+.

  Partnerlandene i Erasmus+ kan kun delta i enkelte tiltak under bestemte vilkår. På Europakommisjonens nettside finner du oppdatert oversikt over programland og partnerland.

  Brexit

  Her finner du informasjon om hvilke følger Brexit kan få for Erasmus+. 

  Hvilke prosjekter kan man få støtte til gjennom Erasmus+?

  Aktiviteter og prosjekter du kan få støtte til gjennom Erasmus+ deles i tre hovedtiltak (Key Actions (KA) på engelsk). I tillegg kommer Jean Monnet-aktiviteter. Du finner mer informasjon om hvert enkelt tiltak under Programmer og tilskudd. For muligheter gjennom ungdomsdelen av programmet, se nettsidene til Erasmus+: Aktiv ungdom

  Menyen under gir en oversikt over de ulike tiltakene innen utdanning og sport.

  Tildelinger

  Prosjektetableringsstøtte (PES)

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, dvs. de tiltakene som forvaltes av Europakommisjonen, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES) fra Diku. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Støtte til forberedende besøk

  For prosjekter innen grunnskole og barnehage, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, lærerutdanning og voksenopplæring er det er mulig å søke om støtte til å besøke prosjektpartnere i forbindelse med planleggingen av prosjektet. Les mer om forberedende besøk. 

  Analyser og rapporter

  Erasmus+ Project Results Platform

  På Erasmus+ Project Results Platform finner du informasjon om Erasmus+-prosjekter fra alle land som deltar i programmet.

  Dikus prosjektkatalog

  I Dikus prosjektkatalog finner du data og statistikk fra internasjonalt utdanningssamarbeid forvaltet av Diku fra 2007. Dette inkluderer prosjekter innenfor Erasmus+.

  EPALE

  EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er etablert for å fremme og synliggjøre samarbeid, innovasjon og resultater i voksenopplæringen. Portalen gir adgang til en omfattende informasjonsbase og et bredt nettverk av fagfeller for lærere, ledere, forskere og politikere som jobber med voksnes læring i Europa. EPALE har også en partnersøksfunksjon.

  eTwinning

  eTwinning er et gratis nettbasert tilbud til lærere og elever i 42 land. Tjenesten legger til rette for pedagogisk samarbeid og digital kompetanseheving gjennom nettverksbygging og erfaringsdeling.

  School Education Gateway

  School Education Gateway er et nettsted for lærere, skoleledere, skoleeiere og andre som interesserer seg for skolepolitikk og -utvikling. Her kan man få informasjon om aktuelle saker, finne relevante kurs eller bruke deres partnersøksverktøy. 

  Formidling fra prosjekter i Erasmus+

  Erasmus+ er Europakommisjonens viktigste verktøy for å løse mange av de utdanningspolitiske utfordringene som Europa står overfor. Det forventes at man skal spre informasjon om og formidle resultatene fra Erasmus+-prosjektene både på lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Slik kan også andre som ikke er direkte involvert i prosjektet dra nytte av erfaringene, og resultatene får en levetid utover prosjektperioden. Les Dikus infoark om formidling fra prosjekter i Erasmus+

  #Erasmusdays

  Under Erasmusdagene, som arrangeres hver høst, kan du få ekstra oppmerksomhet til ditt Erasmus+-prosjekt. Over hele Europa er det arrangement og kampanjer som er med å vise frem resultatene av Erasmus+. Bruk #erasmusdays i sosiale medier, registrer arrangementet ditt på erasmusdays.eu og bli med på å vise frem hva Erasmus+ kan bidra til. 

  Erasmusdays 2020 banner