Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. 

  Hva er Erasmus+?

  Erasmus+ støtter utveksling/mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: Barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring. 

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. 

  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Programmet har et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027.  Ca. 75 prosent av midlene lyses ut av nasjonalkontorene i de enkelte landene, resten lyses ut sentralt av Europakommisjonen.

  Inkludering, digitalisering og grønn profil

  Inkludering er ett av de viktigste prinsippene i det nye Erasmus+-programmet 2021-2027. Det innebærer blant annet at enda flere skal få mulighet til å delta.

  Europakommisjonen har innført flere tiltak som skal gjøre det lettere å delta i Erasmus+. Et viktig grep er å forenkle søknadsskjemaer, rapporteringskravene samt terminologien, med tanke på økt deltakelse fra små skoler/institusjoner og mindre erfarne søkere.

  Digitalisering er et annet viktig prinsipp, og digitale løsninger får økt oppmerksomhet. I tillegg er bærekraft og en grønn profil gjennomgangstemaer i det nye programmet.

  Samtidig er kvalitet og ulike «Excellence Initiatives» fremtredende. Det åpnes for flere muligheter der erfarne programdeltakere vil kunne søke om midler til store og komplekse prosjekter.

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige Erasmus-periode (2014-2020), men at mye også fortsetter som før. 

  Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+

  Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette, har regjeringen lagt frem en strategi med fire mål. 

  Målene er avgjørende for å øke kvalitet og relevans og skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer som knytter seg til inkludering, mangfold, digital og grønn omstilling.

  1. Samarbeidet skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer.
  2. Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.
  3. Samarbeidet skal gi flere muligheten til å delta i et internasjonalt læringsmiljø.
  4. Samarbeidet skal bidra til utvikling av politikk og rammebetingelser.

  Hovedtiltak

  Det er tre hovedtiltak (key actions) i programmet:

  I tillegg blir Jean Monnet videreført.

  Tildelinger

  Prosjektetableringsstøtte

  Høyere utdanningsinstitusjoner, skoler og andre organisasjoner kan søke Diku om å få støtte til å utvikle en søknad til sentraliserte tiltak i Erasmus+, såkalt prosjektetableringsstøtte (PES).

  Denne muligheten fortsetter som før. Avhengig av hvilket tiltak det er snakk om, kan de som er koordinator få opptil 100 000 kroner i støtte, mens de som er partner kan få opptil 50 000 kroner.

  PES kan brukes til å dekke lønnsutgifter (ved den institusjonen som søknaden om PES kommer fra), møte- og reisevirksomhet, samt innkjøp av ekstern assistanse. Utlysningen er nå åpen.

  Støtte til forberedende besøk

  For prosjekter innen grunnskole og barnehage, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, lærerutdanning og voksenopplæring er det er mulig å søke om støtte til å besøke prosjektpartnere i forbindelse med planleggingen av prosjektet. Les mer om forberedende besøk. 

  Spredning av prosjektresultater

  Det forventes at man skal spre informasjon om og formidle resultatene fra Erasmus+-prosjektene både på lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Slik kan også andre som ikke er direkte involvert i prosjektet dra nytte av erfaringene, og resultatene får en levetid utover prosjektperioden.

  Her finner du informasjon som kan være til hjelp i arbeidet med spredning av prosjektresultater.

  Logo og grafisk profil

  Logo skal benyttes i tilknytning til alle aktiviteter som er støttet av Erasmus+. Den skal være godt synlig på nettsider og sosiale medier som brukes for å fremme programmet. Logoer kan du laste ned her. Her finner du også informasjon om
  grafisk profil samt retningslinjer for bruk av logo og profilmateriale.

  #ErasmusDays

  Under Erasmusdagene, som arrangeres hver høst, kan du få ekstra oppmerksomhet til ditt Erasmus+-prosjekt. Over hele Europa er det arrangement og kampanjer som er med å vise frem resultatene av Erasmus+. Bruk #erasmusdays i sosiale medier, registrer arrangementet ditt på erasmusdays.eu og bli med på å vise frem hva Erasmus+ kan bidra til. 

  Erasmus+ Project Results Platform

  På Erasmus+ Project Results Platform finner du informasjon om Erasmus+-prosjekter fra alle land som deltar i programmet.

  Ressurser

  I vår YouTube-kanal finner du flere nyttige webinarer og søkerseminarer: 

  Last ned tegning av Erasmus+ 2021-2027 (PDF).

  EPALE

  EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er etablert for å fremme og synliggjøre samarbeid, innovasjon og resultater i voksenopplæringen. Portalen gir adgang til en omfattende informasjonsbase og et bredt nettverk av fagfeller for lærere, ledere, forskere og politikere som jobber med voksnes læring i Europa. EPALE har også en partnersøksfunksjon.

  eTwinning

  eTwinning er et gratis nettbasert tilbud til lærere og elever i 42 land. Tjenesten legger til rette for pedagogisk samarbeid og digital kompetanseheving gjennom nettverksbygging og erfaringsdeling.

  School Education Gateway

  School Education Gateway er et nettsted for lærere, skoleledere, skoleeiere og andre som interesserer seg for skolepolitikk og -utvikling. Her kan man få informasjon om aktuelle saker, finne relevante kurs eller bruke deres partnersøksverktøy.