Erasmus+ 2021-2027

Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program. På denne siden kan du lese mer om nye tiltak og varslede endringer. 

  Det er ventet at selve programmet og budsjettet vedtas av EU-kommisjonen i løpet av høsten 2020, og at hovedutlysningen vil komme høst 2020 med søknadsfrister vinter/vår 2021. Diku vil oppdatere denne siden fortløpende, og tar forbehold om at endringer kan forekomme.

  Inkludering, kvalitet og eksellense

  Inkludering er ett av de viktigste prinsippene det nye programmet bygges på, og Europakommisjonen har foreslått en rekke tiltak som skal gjøre programdeltagelse enklere. Bærekraft og en grønn profil vil også være viktige prinsipper.  

  Blant annet håper man på økt deltakelse fra små og mindre erfarne søkere ved å forenkle utformingen av søknadsskjemaer, rapporteringskravene samt terminologien. 

  Ved siden av inkludering, vil kvalitet og eksellense være fremtredende i det nye programmet. Det vil derfor åpnes for flere muligheter der erfarne programdeltakere vil få muligheter til å søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Tre hovedtiltak

  Det vil fortsatt være tre hovedtiltak (key actions) i programmet: Mobilitet (KA1), samarbeidsprosjekter (KA2) og politikkutforming (KA3). I tillegg vil Jean Monnet-delen videreføres. Nedenfor beskrives endringer innen de tre hovedtiltakene som så langt er kommunisert fra Europakommisjonen.  

  Hovedtiltak 1: Mobilitet

  Grunnopplæring

  En viktig nyhet innen mobilitet i grunnopplæringen er at det nå åpnes for elevmobilitet også for elever i grunnskole og videregående skole (studiespesialisering), enten som gruppeutveksling eller individuell utveksling. Innenfor fag- og yrkesopplæringen er det i tillegg tydelige signaler på at det vil åpnes for mobilitet til og fra partnerland også utenfor Europa. Dette vil imidlertid ikke skje før fra tidligst 2022. 

  En annen viktig nyhet for grunnopplæringen er ordningen med et Erasmus-medlemskap. Det er en ny akkrediteringsmodell som skal gjøre det enklere for utdannings- og opplæringsorganisasjoner innenfor barnehage-, skole-, fag- og yrkesopplærings- og voksenopplæringssektoren med gjentatt deltakelse i programmet. Det gir mulighet til å delta med et langsiktig og strategisk perspektiv, og skal gjøre det administrative arbeidet enklere.

  Frist for å søke om akkreditering er 29. oktober 2020, kl. 12. 

  Les mer om akkreditering og hvordan du søker under utlysningene innen skole, fag- og yrkesopplæringen og voksenopplæringen.  

  Høyere utdanning

  For høyere utdanning vil alle KA1-aktiviteter videreføres i neste programperiode, herunder studie-/praksismobilitet for studenter og ansattmobilitet. Det vil fortsatt være mulig å delta i europeisk og global mobilitet.  

  De nye aktivitetene programmet åpner opp for, vil være «blandet mobilitet» som kombinerer fysiske korttidsopphold med komplementerende virtuelle komponenter. Nøyaktig hvordan dette tiltaket vil utformes er ennå ikke klart, men Diku vil oppdatere så snart vi har mer informasjon. 

  Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i Erasmus+, må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).  Det er et kvalitetsstempel som forsikrer partnere at institusjonen forplikter seg å implementere de nye elementene i Erasmus- programmet, på lik linje med alle andre UH-institusjoner i Europa. 

  ECHE videreføres i den nye programperioden, og UH-institusjonene som allerede har charter, kan fornye dette gjennom en forenklet prosedyre. Fristen for å søke i år var 26. mai, men det vil komme årlige utlysninger til ECHE. 

  Hovedtiltak 2: Samarbeid og innovasjon

  Tiltaket vil bli omorganisert i den nye programperioden. Endringene skal gi rom og muligheter for deltakelse fra både små og store institusjoner samt nykommere og erfarne søkere.

  Nytt tiltak: Småskala partnerskap 
  Småskala partnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Tiltaket retter seg mot samtlige sektorer med unntak av høyere utdanning. 

  Strategiske partnerskap blir til samarbeidspartnerskap  
  Samarbeidspartnerskap vil være differensierte samarbeidsprosjekt med muligheter til å danne små, mellomstore og store partnerskap. Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra seks måneder til tre år, avhengig av prosjektmål. Hensikten med denne partnerskapstypen vil fortsatt være å tilrettelegge for kunnskapsutveksling, faglig samarbeid, nyskaping og nettverksbygging. Innen tiltaket vil det være mulig å søke om sekkebeløp av flere forskjellige størrelser, i stedet for forhåndsdefinerte satser for ulike aktiviteter. Dette blir en vesentlig endring og forenkling sammenliknet med dagens situasjon. Den andre vesentlige endringen blir økt fokus på mål- og resultatoppnåelse, kvalitetssikring av prosjektaktiviteter samt resultatformidling.   

  Kunnskapsallianser blir innovasjonsallianser 
  Ifølge forslaget fra Europakommisjonen, vil Kunnskapsallianser og Sektorallianser slås sammen til nye innovasjonsallianser. De omstrukturerte alliansene vil videre blir inndelt i to kategorier: 1) Allianser for innovasjon (sektorvis inndeling) og 2) Tverrsektorielle samarbeid om utvikling av ferdigheter. I motsetning til dagens program der de to tiltakene er rettet mot henholdsvis høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring, vil de to nye tiltakene rettes mot begge nivå.  

  Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt 
  Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt flyttes fra KA3 til KA2, som kan bety en overgang fra korte, målrettede utlysninger til årlige og regelmessige prosesser. Tiltaket støtter nå tverrnasjonale prosjekter som har som mål å identifisere, teste, utvikle eller vurdere innovative politiske tilnærminger, som kan ha potensiale til å påvirke utformingen av europeisk utdannings- og opplæringspolitikk. Endringen kan føre til mer forutsigbarhet for mulige søkere.   

  Europeiske universiteter 
  Pilotordningen gjøres permanent, og fortsetter inn i en ny programperiode. Dette tiltaket skal bidra til dypere samarbeid mellom UH-institusjoner samt utviklingen av det europeiske utdanningsområdet innen 2025. For prosjekter som allerede er innvilget, vil det være mulig å søke om forlenget periode basert på mål- og resultatoppnåelse. I tillegg vil det komme ytterligere finansiering for tiltaket fra Horisont 2020/Horisont Europa.  

  Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring 
  Tiltaket var en pilot i 2019 og er foreslått videreført i ny periode. Pilotordningen har likhetstrekk med Europeiske universiteter i den forstand at sentre skal være i verdensklasse og sterkt forankret i rammer for regional utvikling, innovasjon og/eller strategier for spesialisering. Tiltaket er ett av eksellense-tiltakene forespeilet i neste programperiode og det stilles høye krav til søkerne.  

  Kapasitetsbygging 
  Tiltaket videreføres i den nye programperioden, men igangsettingen kan bli forsinket da tiltaket er finansiert fra EUs budsjetter for samarbeid med land utenfor Europa. Det var en tilsvarende forsinkelse på ett år da Erasmus+ ble iverksatt i 2014. 

  Erasmus Mundus fellesgrader 
  Tiltaket flyttes fra KA1 til KA2, noe som signaliserer økt fokus på samarbeidspartnerskap, innovasjon og eksellense, og mindre på mobilitetskomponenten. Det skal blant annet bli mulig å få en «label» som skal sertifisere kvaliteten på fellesgraden etter finansieringsperioden.  

  Hovedtiltak 3: Politikkutforming

  Det er ikke signalisert andre endringer i dette tiltaket utover at fremtidsrettede samarbeidsprosjekt flyttes fra KA3 til KA2. Det er foreløpig ikke klart hvor Social Inclusion-prosjekter vil plassere seg i den nye strukturen.

   

  Norges deltakelse i Erasmus+ (2021-2027) er ikke endelig vedtatt av Stortinget. Diku må derfor ta forbehold om at et slikt vedtak fattes.

  Ressurser

  Her vil vi samle alle webinarer og presentasjoner som blir gitt i forbindelse med lansering av ny programperiode. 

  Skole

  Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell - skole (PDF)

  Fag- og yrkesopplæring

  Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell - fag- og yrkesopplæring (PDF)

  Voksnes læring

  Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell - voksnes læring (PDF)

  Høyere utdanning

  Erasmus+ 2021-2027: Mobilitet i høyere utdanning (PDF)