Hovedtiltak 2: Samarbeidsprosjekter

Her beskrives noen sentrale endringer i ny programperiode. Endringene skal gi  muligheter for deltakelse fra både små og store institusjoner, samt både nykommere og erfarne søkere.

  Småskalapartnerskap

  Nytt tiltak: Småskalapartnerskap 
  Småskalapartnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjektene varer mellom 6-24 måneder, krever kun to samarbeidende partnere og har enklere administrative retningslinjer. Disse prosjektene egner seg derfor spesielt for nye søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor utdanning. Tiltaket retter seg mot samtlige sektorer med unntak av høyere utdanning, og skal være fleksibelt og lett å gjennomføre på organisasjonenes premisser. 

  Samarbeidspartnerskap

  Strategiske partnerskap blir til samarbeidspartnerskap  
  Det er nå mulig for alle utdanningsinstitusjoner å danne små, mellomstore og store partnerskap. Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra seks måneder til tre år, avhengig av prosjektmål. Hensikten med denne partnerskapstypen er fortsatt å tilrettelegge for kunnskapsutveksling, faglig samarbeid, nyskaping og nettverksbygging. 

  Sammenliknet med småskala partnerskap, er samarbeidspartnerskapene større og vil ha et økt oppmerksomhet på mål- og resultatoppnåelse, kvalitetssikring av prosjektaktiviteter samt resultatformidling.   

  Innovasjonsallianser

  Kunnskapsallianser blir innovasjonsallianser 
  Kunnskapsallianser og Sektorallianser slås sammen til sammen til nye innovasjonsallianser. Denne nyskapningen er inndelt i to kategorier: 

  I motsetning til forrige program der de to tiltakene var rettet mot henholdsvis høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring, vil de to nye tiltakene rettes mot begge nivåene.  

  Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt

  Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt flyttes fra KA3 til KA2, som medfører en overgang fra korte, målrettede utlysninger til årlige og regelmessige prosesser. Tiltaket støtter nå tverrnasjonale prosjekter med mål å identifisere, teste, utvikle eller vurdere innovative politiske tilnærminger som kan ha potensial til å påvirke utformingen av europeisk utdannings- og opplæringspolitikk. Endringen vil føre til mer forutsigbarhet for søkerne.   

  Europeiske universiteter

  Ordningen Europeiske universiteter ble lansert som et pilotprosjekt, og 41 allianser har blitt finansiert for 3 år gjennom utlysningene i 2019 og 2020. Europakommisjonen har signalisert at ordningen skal «rulles ut og skaleres opp» i programperioden 2021-2027. Våren/sommeren 2021 foretar Kommisjonen en gjennomgang av ordningen så langt, og gjennomfører blant annet en rekke høringer med berørte parter: de europeiske universitetsalliansene, organisasjoner som representerer høyere utdanningsinstitusjoner og nasjonale myndigheter. 

  Det er satt av betydelige midler til ordningen i programmet, og det er stor politisk vilje til videre støtte. De allerede finansierte alliansene skal få mulighet til å søke om å videreføre sine prosjekter, men det er også ønske om å gi flere universiteter og høyskoler mulighet til å bli med i Europeiske universiteter, enten gjennom at de eksisterende alliansene tar opp nye partnere, eller gjennom støtte til nye allianser. 

  Det er imidlertid usikkert når det blir mulig for nye allianser å søke om støtte, og hvor mange nye allianser det vil være rom for. Signalene fra Europakommisjonen er at vi vil kunne vite mer sikkert i september.

  Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer. Vi vurderer også å organisere et informasjonsmøte for institusjoner som ønsker mer informasjon om ordningen i september. Ta gjerne kontakt med oss på erasmus@hkdir.no dersom dere ønsker mer informasjon om dette. Vi minner også om at dere kan søke om prosjektetableringsstøtte til å jobbe med nettverksbygging/søknadsskriving.  

  Lærerakademi

  Nytt tiltak: Erasmus+ Lærerakademi

  De europeiske lærerakademiene er et nytt, sentralisert tiltak. Intensjonen er innledningsvis å skape nettverk som omfatter lærerutdanningsinstitusjoner og lærerorganisasjoner. Over tid er intensjonen å skape praksisfellesskap på tvers av europeiske landegrenser, særlig innen initiell lærerutdanning og profesjonsutvikling. Målet er at dette på sikt skal utvikle nasjonal og europeisk utdanningspolitikk og støtte innovasjon i lærerpraksis. I tillegg til å etablere partnerskap vil tiltaket tilby dedikerte moduler som tar opp tematikker som dialog med samfunnet, utdanning for bærekraftig utvikling og undervisning i multilingvale klasserom. 

  Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

  Tiltaket var en pilot i 2019 og blir videreført nå. Det er planer om til sammen 50 slike sentre. Ordningen har likhetstrekk med Europeiske universiteter i den forstand at sentre skal være i verdensklasse og sterkt forankret i rammer for regional utvikling, innovasjon og/eller strategier for spesialisering. Tiltaket er et av “Excellence Initiatives” i den nye programperioden og det stilles høye krav til søkerne. 

  Kapasitetsbygging

  Fra og med andre utlysning i november 2021, videreføres tiltaket kapasitetsbygging i høyere utdanning. Det er ventet en betydelig styrking av budsjettet fram til 2027, med tentativt bl.a. 160 millioner euro til Afrika sør for Sahara og 120 millioner euro til Asia. Andre prioriterte områder er Vest-Balkan, EUs østlige partnerskap, Latin-Amerika og landene sør for Middelhavet.

  Tiltakene i  den internasjonale dimensjonen av Erasmus+ skal knyttes tett til de generelle prioriteringene i Erasmusprogrammet, og også her legges det vekt på utdanning for en grønn og sosialt bærekraftig vekst. 

  Utlysningen vil trolig være tredelt: En utlysning særlig rettet mot nye søkere med anslått budsjett på mellom  200 000 og til 400 000 euro, en utlysning som viderefører tidligere kapasitetsbygging, med budsjett mellom 400 000 og 800 000 euro (nå med særlig vekt på innovasjon, samarbeid med arbeids- og næringsliv og forbedringer i administrasjon) og en utlysning for større strukturelle prosjekter med tung involvering fra nasjonale myndigheter, med budsjett på mellom 800 000 og 1 000 000 euro.

  Det vil fremdeles være overordnede, geografiske og regionale prioriteringer, mens nasjonale prioriteringer trolig bare vil gjelde for de større strukturprosjektene. 

  Det er også ventet utlysning for Kapasitetsbygging i fag- og yrkesopplæringen og innenfor sport. I tillegg videreføres kapasitetsbygging for ungdom. 

  Budsjettet for prosjekter innen fag- og yrkesopplæring vil trolig ligge på mellom 100 og 400 000 euro, tildelt som sekkebevilgning med noen føringer. Det vil også være forventning om egenfinansiering. Partnerskapet må omfatte minst 4 fulle partnere fra minst 3 land. Prosjektene vil kunne vare fra 1 til 3 år og omfatte en lang rekke ulike aktiviteter med hensikt å styrke kapasiteten ved partnerinstitusjoner i samarbeidsland. Også her vil det være geografiske prioriteringer, kanskje også regionale og tverrgående prioriteringer. Størsteparten av midlene ser tentativt ut til å gå til Afrika sør for Sahara, Vest-Balkan og landene sør for Middelhavet. 

  Erasmus Mundus fellesgrader

  Erasmus Mundus fellesgrader 
  Det grunnleggende konseptet med felles studieprogram på masternivå og fysisk mobilitet mellom studiestedene opprettholdes, men det blir betydelige forenklinger og mer fleksibilitet. Støtten økes til institusjoner og studenter (særlig studenter fra programland), og det blir mer attraktivt for institusjonene å rekruttere studenter uten stipend. Også reglene for forberedelse, studentopptak og geografisk balanse blir mer fleksible, og det introduseres en egen støtte for studenter med spesielle behov. 

  En nyvinning er Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som tilbyr støtte til å utvikle et Erasmus Mundus-program. Målet er å styrke deltakelsen fra underrepresenterte Erasmus+-programland, institusjoner og fagområder. 

  Jean Monnet

  Jean Monnet
  I den nye programperioden kan høyere utdanningsinstitusjoner fortsatt søke om Jean Monnet Modul, Chair eller Centre of Excellence. Alle aktivitetene er knyttet til å fremme kunnskap om EU, integreringsprosessen og hvordan dets institusjoner fungerer.

  For å nå et bredere publikum, kan nå også skoler og yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner i programland delta i tiltaket. To nye aktiviteter er rettet mot denne sektoren, såkalt "Teacher training" som retter seg mot aktører som driver med opplæring av lærere i skoler og yrkesfaglig utdanning, og Jean Monnet-nettverk for skoler og yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner, som skal bidra til deling av god praksis og spredning av felles forståelse for læringsmetodologi knyttet til undervisning om EU. Dette kan blant annet skje gjennom ansattmobilitet