eTwinning: Be my guest

Skryt av hjemstedet ditt. Lag informasjonsmateriell om din hjemplass slik at andre involverte prosjekt-klasser får lyst til å besøke deg.  

  Forfatter: Anita Normann

  Innledning

  Dette er en bearbeidet prosjektbeskrivelse av  Anita Normann førstelektor ved NTNU 

  Prosjektet er beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med en varighet på minst tre måneder. 

  Opplegget går kort fortalt ut på at de to involverte prosjektklassene skal planlegge et tenkt besøk av partnerklassen sin til sin egen hjemplass. De må utarbeide diverse egenprodusert informasjonsmateriale og dele dette med partnerklassen. Materialet skal gi et best mulig samlet inntrykk av hjemplassen, slik at partnerne skal klare å danne seg et bilde av og lære noe om stedet. 

  Mål

  Prosjektets hovedmål 

  Gjennom å samarbeide om dette prosjektet skal de involverte elevene  

  • få økte kunnskaper om samarbeidspartnernes hverdag samt deres kultur og tradisjoner 
  • lære mer om seg selv gjennom samtidig å lære om andres kultur og væremåt 
  • få økt sin interkulturelle kompetanse, som omhandler evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende med personer som har en annen kulturell bakgrunn  

  Kompetansemål fra fagets læreplan

  Fra hovedområdet Samfunn og Kultur 

  • Sammenligne og reflektere over egen og andres kultur, interesser og levemåte 

  Fra hovedområdet Kommunikasjon

  • Etablere kontakt med enkeltelever eller grupper 
  • Planlegge, produsere og kommunisere innhold  

  Slik gjør du

  Innledende arbeid

  • Kontakt med skoler i tre europeiske land er etablert før skolestart 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert. 

  Gjennomføring 

  • Klassen drøfter i grupper hva det kan være aktuelt å vise fram fra hjemplassen sin, og tenker samtidig på begrunnelser. 
  • I samlet klasse blir man etter hvert enige om hva man skal satse på, og deler inn i arbeidsgrupper. 
  • Hver arbeidsgruppe får ansvar for utarbeiding av ett eller flere infoprodukt. Gruppene må tenke på hva de selv trenger av informasjon og kildemateriale for å utarbeide noe eget, hvordan de skal innhente denne informasjon, hvordan de ønsker å presentere sitt materiale, samt hvilke verktøy de ønsker å bruke for å dele sin informasjon med partnerklassen. Aktuelle måter å presentere og dele på kan for eksempel være å utarbeide: 
  • Etter hvert som produktene er ferdige, deles de med partnerklassen ved å laste opp på prosjektets TwinSpace. Her bør lærerne gi elevene sine tilgang slik at de får anledning til å laste ned det som partnerklassen har utarbeidet. 
  • Neste fase består av at de to klassene hver for seg studerer og drøfter partnerklassens ulike produkter om sitt hjemsted. Hvilke likheter og forskjeller finnes? Hva legger man merke til når det for eksempel gjelder vær, klima, natur, bebyggelse, folk, klesmåte osv.? Hva kan de evt. forskjellene man oppdager mellom eget hjemsted og partnerklassens hjemsted skyldes? 
  • Man bør gi anledning til at elevene kan gi respons til partnerklassen, stille spørsmål til hverandre, samt dele synspunkter og utveksle erfaringer fra selve arbeidet. Dette kan for eksempel gjøres via blogg eller forum i TwinSpace. 
  • Helt til slutt bør man, både sammen med partnerklassen og innenfor hver av klassene, vurdere hvordan prosjektet har gått. Hvilke inntrykk og erfaringer sitter man igjen med? Gikk alt etter planen? Hva fungerte godt, mindre godt? Oppnådde elevene kontakt med hverandre gjennom å bruke noen av verktøyene på TwinSpace (chat, blogg, forum)? Hva kan et evt nytt eTwinning prosjekt handle om? Skal vi samarbeide mer med samme klasse?

  Utstyr

  • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse 
  • e-post 
  • Skype 
  • Digitalkamera 
  • Videoredigering som Moviemaker, Photostory, iMovie, for å nevne noen 
  • PowerPoint eller annet presentasjonsverktøy 
  • Digital veggavis (som for eksempel Glog

  Vurdering

  Sjekke hvor mye de involverte elevene har lært om hverandres hjemsted. Dette vil både sikre at elevene bruker god nok tid på å studere og drøfte partnerklassens produkter, samtidig som det kan gi lærer et bredere vurderingsgrunnlag. En slik sjekk kan gjøres på mange måter: 

  • Hver elev skriver en tekst om hva de har lært om partnerklassens hjemsted 
  • Grupper av elever holder et miniforedrag om noe de har lært om partnerelevenes hjemsted 
  • Hver nasjonale gruppe har på forhånd utarbeidet ”kontrollspørsmål” knyttet til det temaet de selv har jobbet med og lagd en presentasjon om, og disse sjekk-spørsmålene lastes opp på TwinSpace sammen med selve produktet. 
  • Det utarbeides en kunnskapsquizz for å sjekke hvor mye elevene har lært, for eksempel ved å bruke http://quizlet.com/

  Evaluering av opplegg

  Til slutt bør man, både sammen med partnerklassen og innenfor hver av klassene, vurdere hvordan prosjektet har gått. Hvilke inntrykk og erfaringer sitter man igjen med? Gikk alt etter planen? Hva fungerte godt, mindre godt? Oppnådde elevene kontakt med hverandre gjennom å bruke noen av verktøyene på Twin Space (chat, blogg, forum)? Hva kan et eventuelt nytt eTwinning prosjekt handle om? Skal vi samarbeide mer med samme klasse ?