eTwinning: Demokrati

Er norske elever europeere eller bare norske? Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier er en forutsetning for å utøve demokrati.  

  Forfatter: Anne Elisabeth Sudmann

  Innledning

  Utarbeidet etter en ide av Anne Sudmann, lærer ved Bingsfoss ungdomsskole 

  Prosjektet er beregnet for valgfaget 'Demokrati i praksis' med en varighet på ca 4 måneder med 1-2 timer pr. uke helst knyttet til en høst med valg. 

  Mål

  Prosjektets hovedmål 

  • Økt forståelse for at vi er medborgere i Europa  
  • Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier 
  • Kreativ bruk av digitale medier som for eksempel samproduksjon

  Tilknytning til læreplanmål 

  Demokrati 

  • gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier 
  • gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd 
  • bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere fordommer og forholde seg kritisk til kilder 
  • argumentere for en sak og delta i meningsbrytninger i egnede kanaler 
  • presentere og anvende metoder for konflikthåndtering  

  Medvirkning

  • kartlegge og gi eksempler på demokratiske prosesser og beslutninger på skolen eller i lokalmiljøet 
  • bistå eller utføre oppdrag for skolens elevråd og planlegge og iverksette tiltak for å utvikle skolens læringsmiljø 
  • identifisere brudd på menneskerettigheter og bruke ulike metoder og kanaler for å protestere mot dem 

  Bakgrunn for prosjektet 

  Elevene føler seg ikke som europeere. De er norske. Å knytte et slikt prosjekt opp til demokrati er naturlig i forbindelse med høstens valg. Demokratiundervisningen er knyttet til menneskerettighetene. Vi trenger kun ta et par timers flytur fra Norge før vi ser at disse krenkes. Å skape en økt bevissthet om at vi har et ansvar som verdensborgere er et mål. 

  Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier er en forutsetning for å utøve demokrati. Hovedområdet dreier seg videre om å praktisere demokratiske ferdigheter som kildekritikk, meningsdannelse, argumentasjon og evne til å ytre seg.

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med skoler i tre europeiske land er etablert før skolestart 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert. 

  Gjennomføring 

  Valgfaggruppene kommer på plass i løpet av august eller begynnelsen av september. Da er vi midt i valget. Valgmateriale er bestilt, og valget går sin gang i Norge. En naturlig forlengelse av dette vil være å se ut i Europa på deres valgsystemer. 

  Lag en felles blogg på TwinSpace der de ulike landene presenterer sine land og sitt demokrati og sine partier.  

  September 

  Det norske valget med resultater. Vi ser ut i Europa og på de politiske systemene der. 

  September-november 

  Presentere norske partier, det parlamentariske systemet og valgresultater på blogg/TwinSpace. Samhandle med våre partnere og lære om valgsystemene og de politiske prosessene i våre samarbeidsland. Sammenlikne. 

  Desember 

  Evaluering av prosjektet. 

  Utstyr

  • TwinSpace  med e-post, chat og videokonferanse 
  • Padlet 
  • Blogg 
  • Skype

  Tips

  Tydelighet, frister og tett kommunikasjon er nøkler til et godt prosjekt, samt eierskap til prosjektet hos alle involverte lærere. 

  Evaluering av opplegg

  Prosjektet vil legges inn i skolens halvårsplan, slik at fremtidige lærere i faget demokrati og praksis vil ha nytte av planleggings- og gjennomføringsdelen med linker. 

  Lærernes vurdering og elevenes evaluering kan resultere i et notat samarbeidslandene er enige om. Dette legges på skolens demokratiplan-område.