eTwinning: Leve i Norden

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Utveksle fakta og synspunkter om menneskerettigheter, miljø, livssyn og kultur mellom elever i nordiske land. Elevene kommuniserer på eget morsmål/skandinaviske språk.  

  Forfatter: Anita Normann 

  Innledning

  Utarbeidet etter en ide av Anita Normann, førstelektor NTNU 

  Prosjekt i faget Internasjonalt samarbeid over to til tre måneder 

  Mål

  Prosjektets hovedmål 

  Gjennom å samarbeide om dette prosjektet skal de involverte elevene fra ulike land i Norden 

  • Lære mer om Nordens befolkning av i dag 
  • Motvirke utviklinga av fordommer og rasisme 
  • Drøfte verdien av kulturelt mangfold i Norden 

  Kompetansemål fra fagets læreplan (dvs. utkast til læreplan): 

  Fra hovedområdet Samfunn og Kultur 

  • Utveksle fakta og synspunkter om menneskerettigheter, miljø, livssyn og kultur med elever i andre land 

  Fra hovedområdet Kommunikasjon og Språklæring 

  • Bruke valgte tema for å planlegge og produsere innhold 

  Slik gjør du

  Gjennomføringa av prosjektet er inndelt i ulike faser 

   Fase 1: Innledende aktiviteter 

  • Hver elev får i oppgave å forske i sin egen families røtter  
  • Hvor kommer vi fra?  
  • Når, hvordan og hvorfor havnet vi der vi bor nå?  
  • Lærerne i de involverte klassene fokuserer på store folkeflyttinger før og nå 

  Fase 2: Produksjon av familiehistorier 

  • Med utg.pkt i det elevene har funnet fram produserer elevene en presentasjon om sin families historie. Ulike verktøy og uttrykk kan brukes til dette: film, bildepresentasjon, lydfiler, animasjon, digital fortelling, digital bok. 

  Fase 3: Deling og respons 

  • Det ferdige materialet publiseres på prosjektets lukkede TwinSpace (i et filarkiv eller et bildegalleri) 
  • Elever gir respons til hverandre, samt stiller spørsmål vedr. familiehistoriene gjennom å bruke TwinSpace bloggen 

  Fase 4: Etterarbeid og presentasjon 

  • I nasjonale grupper (innenfor den enkelte klasse) får elevene ansvar for å gå gjennom et visst antall av de ulike historiene fra de involverte klassene. Med utg.pkt. i historiene skal de lage en statistisk oversikt knyttet til temaets hovedspørsmål: Hvem er vi – og hvor kommer vi fra? 
  • Hver gruppe presenterer sine funn for medelever i klassen, og sammen reflekterer de rundt funnene. Her kan man bl.a. se på om det er forskjeller mellom de nordiske landene når det gjelder hvem vi er og hvor vi kommer fra 

  Fase 5: Sluttfasen – dokumentasjon & samarbeidsskriving 

  • Det settes sammen grupper på tvers av de involverte klassene. Hver av disse nordiske elevgruppene skal gjennomføre et samarbeidsskrivingsprosjekt, der målet er å dokumentere sine temakunnskaper. Dette kan skje på ulike måter, som for eksempel vha.:  
  • Google Docs eller andre web baserte samskrivingsdokument (som for eksempel Etherpad) gir muligheter for å skrive tekster i ulike sjangre 
  • Storybird, som er særlig egnet for å produsere og dele fortellinger, vha tekst og bilder 
  • Flippingbook, der ulike filtyper (pdf, Word, Excel, PPT m.m.) kan importeres for å dokumentere elevens kunnskaper 
  • De ferdige tekstene publiseres på TwinSpace, slik at medelever også kan lese dem om lære av dem

  Utstyr

  • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse 
  • e-post 
  • Skype

  Tips

  Dette er et tenkt prosjektsamarbeid mellom skoler i Norden/Skandinavia, der elever kan kommunisere på eget morsmål 

  I prosjektet trekkes det også inn aktuelt lærestoff fra fagene norsk og KRLE (slik læreplanen i faget Internasjonale samarbeid åpner for), i tillegg til samfunnsfag