eTwinning: Ma Maison - Huset mitt

Bruk fransk, eller et annet fremmedspråk, og ta utgangspunkt i huset ditt for samarbeid på tvers av landegrensene!  

  Forfatter: Anita Normann 

  Innledning

  Prosjektidé av Anita Normann, førstelektor NTNU. Prosjekt beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med en varighet på for eksempel 2 måneder. Arbeidsspråk er tenkt å være fransk, men kan gjennomføres med andre arbeidsspråk. 

  Mål

  Prosjektets hovedmål 

  Gjennom å samarbeide skal de involverte elevene fra ulike land i Europa 

  • lære om ulike boforhold og boligtyper gjennom å produsere og presentere både eget og felles produkt 
  • sammenligne og reflektere rundt forskjeller og likheter vedr. boforhold i Europa, samt drøfte mulige forklaringer på disse forskjellene og likhetene 
  • utvide ordforrådet sitt i fremmedspråk innenfor det aktuelle området 

  Kompetansemål fra lærerplan 

  Hovedområde Samfunn og kultur 

  • utveksle synspunkter om forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og interesser 

  Hovedområde Kommunikasjon 

  • velge tema, hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset formålet 
  • etablere kontakt med enkeltelever eller grupper 
  • planlegge, produsere og kommunisere innhold 

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt med skoler i et passende antall europeiske land er etablert før skolestart 
  • To av samarbeidspartnerne registrerer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert 

  Gjennomføring 

  Prosjektet er inndelt i seks faser inkludert vurdering og evaluering:

  Fase 1  Oppstart  

  • Hver av klassene får ansvar for å utarbeide en bildeordliste på TwinSpace, der relevante ord på målspråket presenteres. Eksempel:  
  • Klasse 1 får ansvar for å utarbeide en bildeordliste knyttet til navn på ulike typer boliger og rom i en bolig 
  • Klasse 2 får ansvar for å lage en bildeordliste knyttet til ord på møbler og gjenstander i ulike rom 
  • Noen kan få ansvar for stedsadverb, andre for preposisjoner osv. 
  • Disse bildeordlistene, som publiseres på TwinSpace, skal fungere som en felles læringsressurs og skal utgjøre en del av det språklige målet med prosjektet 

  Fase 2  Produksjon  

  • Elevene tar bilder av egen bolig og rom og møbler i boligen sin. I tillegg utarbeider de en skriftlig beskrivelse på målspråket.  
  • De trener på å lese manuset sitt.  
  • Bilder og manus skal deretter brukes for å produsere en digital fortelling om egen bolig. De gjør et lydopptak av det manuset de har øvd på, og lyd og bilder settes sammen til en liten film med stillbilder. Her kan for eksempel Moviemaker, Photostory, iMovie eller andre filmredigeringsverktøy brukes. 

  Fase 3  Presentasjon, deling og respons  

  • De ferdige digitale fortellingene lastes opp på TwinSpace 
  • Medelever og partnerelever laster ned og ser på det som er produsert, og bruker TwinSpace for å gi konstruktive tilbakemeldinger samt stille spørsmål til hverandre vedr. de ulike produktene 

  Fase 4  Drøfting og refleksjon i nasjonale grupper  

  • På morsmålet drøfter elever i respektive klasser forskjeller og likheter i boligforhold, og hva disse kan skyldes. Her kan man bl.a. komme inn på den betydningen vær, klima, naturressurser og annet har for den måten vi lever og bor på i de ulike europeiske landene 

  Fase 5  Arbeid i tverrgrupper - utarbeiding av felles produkt  

  • Sett elevene sammen i Europagrupper (dvs. grupper på tvers av de nasjonale klassene). Hver Europagruppe skal samarbeide om å lage sin egen drømmebolig. De må også bestemme og presentere hvor boligen skal ligge (land, samt by eller landsbygd), hvilket materiale boligen skal bygges av, hvor stor den skal være, hvilke rom den skal inneholde osv. Alle disse valgene må de kunne begrunne – på målspråket. 
  • Lag egen side, egen bilde- og filmappe på TwinSpace til hver gruppe 
  • Gruppene bruker sin egen side til å drøfte og foreslå oppgaveløsninger 
  • Gruppene bruker sin egen mappe på filarkivet for å dele dokumenter underveis og for å publisere gruppas endelige produkt. Det endelige felles produktet kan utarbeides på ulike måter for eksempel som:  
  • En digital fortelling med egne scannede tegninger, lovlige bilder fra nettet, evt private bilder, samt en fortellerstemme. 
  • En PowerPoint- presentasjon med bilder og forklaringer 
  • En Google Sketchup konstruksjon 
  • En felles utarbeidet bildebok, for eksempel Storybird, der drømmehuset presenteres i tekst og bilder 

  Utstyr

  • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse 
  • e-post 
  • Skype 
  • Presentasjonsverktøy 
  • Photostory 
  • Google Sketsup 
  • Storybird 
  • Moviemaker mfl. 

  Tips

  • Andre tema som passer godt til samme type samarbeid er Ma chambre (rommet mitt) / Mon école (skolen min)/ Ma ville (byen min) 
  • Som et tilpasset eller et alternativt opplegg kan man bruke engelsk som kommunikasjonsspråk.  

  Vurdering

  Fase 6  Refleksjonslogg rundt læringsutbytte og egen språkutvikling 

  • Basert på konkrete spørsmål eller overskrifter utarbeidet av prosjektets lærere, eller av lærere og elever i fellesskap, skriver elevene en logg der de reflekterer rundt det de har lært i prosjektet. De skal også reflektere rundt samarbeidet i ”Europagruppene” og rundt sin egen språkutvikling.