eTwinning: Storybird som samskrivingsverktøy for kreativ skriving i engelsk

Sett av noen uker til samskriving med elever i et annet land. En autentisk mottakergruppe for elevenes tekster vil påvirke både motivasjonen og kvaliteten på skrivearbeidet deres.  

  Forfatter: Anita Normann

  Innledning

  Prosjektide  i engelsk for ungdomstrinnet av Anita Norman, førstelektor ved NTNU  

  Samskriving kan være svært motiverende for elever og er godt egnet til et eTwinning prosjekt.  Storybird er en gratis nettressurs for kreativ tekstproduksjon, der elever kan samarbeide om å skape en felles tekst, og der de kan benytte seg av fritt tilgjengelige illustrasjoner (såkalte art works) i ulike tema for å illustrere tekstene sine.  Ressursen gir mulighet til å skape tre typer tekster: 

  • Bok med flere kapitler (tekst og bilder) 
  • Bildebok, med flere sider (tekst og bilder) 
  • Dikt (tekst kun knyttet til ett bilde). 

  Sammenlignet med andre typer digitale fortellinger trenger ikke elevene her å bruke tid verken på å finne lovlige bilder fra Internett, eller å gjøre opptak av egen stemme. Det å lage digitale sammensatte tekster vha. Storybird, går derfor langt raskere enn å bruke videoredigeringsprogram, men resultatene blir likevel veldig profesjonelle. Dette er et prosjekt som er best egnet med kun to involverte partnere.  

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  • Kontakt mellom de to skolene etableres i god tid før prosjektstart 
  • De to samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten.  
  • Sett deg inn i bruken av Storybird her. Her vil du, vha. korte instruksjonsvideoer, få forklart følgende:   
  • Hvordan du skal registrere deg og opprett en konto, samt hvordan du kan invitere inn elever og opprette ”klasser” i Storybird.  
  • Hvordan Storybird skal brukes. 
  • Hvordan elever kan samarbeide ved bruk av Storybird. 
  • Hvordan ferdige produkter kan publiseres i TwinSpace, i en ekstern blogg, en wiki, dersom det er ønskelig.  

  Her kan du finne nyttige tips

  Når du har registret deg, får du dessuten tilgang til gode instruksjonsvideoer på Storybird sin egen nettside

  Gjennomføring 

  1. Lærer søker på ordet ghost i  menyvalget Create på Storybird og finner en illustrasjon som kan fungere godt for å skape nysgjerrighet i klassen og brukes som en før-skrivings aktivitet for å koble elevene på selve temaet. Elevene snakker sammen om hva bildet viser, og de utarbeider en liste over kjennetegn på en ghost story. 
  1. Lærer leser en ghost story høyt i klassen, evt. spiller den av som en lydfil elevene lytter til. På nettsida til http://esl-bits.net/ er mange gode tekster gjort tilgjengelige som lydfiler, i tillegg til at elevene også kan lese teksten mens de lytter. Man kan spille av teksten i normalt eller sakte tempo, noe som gjør det lett å tilpasse til ulike nivå. En klassiker er Oscar Wilde’s  The Canterville Ghost, som er gjort tilgjengelig som lyd og tekst.
  1. Elevene drøfter hvilke kjennetegn fra sin liste de kunne gjenfinne i The Canterville Ghost. 
  1. I samarbeid med lærer utarbeides temaordlister til ghost stories (se tips her). 
  1. Temaordlisten (vokabularlister) som hver av de to klassene har utarbeidet, samt listene med kjennetegn, deles på TwinSpace slik at de kan brukes som ressurser for elevene i skrivearbeidet. 
  1. Elevene jobber deretter i grupper (innenfor respektive klasser) med å utarbeide lister med forslag til gode titler på en ghost story. De kan dele sine forslag for eksempel ved å skrive dem inn på en padlet vegg, som igjen kan lagres som en pdf fil og legges ut på TwinSpace. 
  1. Lærerne deler elevene inn i skrivegrupper, med to elever fra hver partnerklasse i hver gruppe. Hver gruppe tildeles et nummer, og de skal lage hver sin ghost story i form av en bildebok med tekst og utvalgte illustrasjoner fra Storybird. 
  1. Skrivegruppene ser gjennom alle forslagene til titler som de to klassene har utarbeidet, og bestemmer seg for hvilken tittel de vil bruke for sin gruppes ghost story. 
  1. Lærerne legger en plan for når skrivearbeidet skal foregå i de respektive klassene, hvor mange timer som skal avsettes til sammen, hvordan arbeidet skal vurderes og andre viktige avklaringer. 
  1. I de gruppene som er gitt et partall, skal de norske elevene starte teksten, mens elevene fra samarbeidsklassen skal starte teksten i de gruppene som har fått et oddetall. 
  1. Den oppsatte planen for når hver skriveøkt skal foregå i de respektive klassene, må følges nøye. Tanken er at de norske elevene i hver skrivegruppe fortsetter på det som de utenlandske partnerelevene i egen skrivegruppe har utarbeidet, og omvendt. Dette innebærer at elevene, for hver skriveøkt, både må lese gjennom det som allerede er skrevet av partnerne sine, samt lage en fortsettelse som gjør at teksten får sammenheng. 
  1. Underveis kan det legges inn rammer som for eksempel at neste ukes skriving skal knyttes til en illustrasjon som er lagt til i teksten av partnerelevene i samme skrivegruppe. Andre ganger kan de som skriver selv velge egnede illustrasjoner. 
  1. De ferdige bildebøkene gjøres tilgjengelig for alle via TwinSpace, eller vha. andre plattformer. 
  1. Prosjektet kan avsluttes ved at elevene skriver en logg om hvordan de synes samarbeidet i gruppa har gått.   

  Utstyr

  • Storybird 
  • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse 
  • e-post 

  Tips

  Denne måten å samarbeide om skriving på bidrar til at elevene får en autentisk mottakergruppe for tekstene sine, noe som kan påvirke både motivasjonen og kvaliteten på skrivearbeidet deres. I en slik oppgave vil elevene både jobbe med tradisjonelle literacies, i form av skriving og lesing, men de vil også ta i bruk andre literacies, som visuell literacy (gjennom bruk av illustrasjoner i Storybird), digitale ferdigheter, samt samarbeidsferdigheter og ferdigheter innenfor muntlig.