eTwinning: Symmetri i omgivelsene

Elevene finner symmetri i naturen og ellers i nærmiljøet. De tar bilder med mobilen og deler i eTwinning med partnerskolen og lager et digitalt galleri på TwinSpace.

  Forfatter: Helene Møller, Ramstad ungdomsskole 

  Innledning

  Dette prosjektet passer godt for flere trinn. Begrepet tilhører faget matematikk, men tema er aktuelt i naturfag, geografi og kunst og håndverk. Dette opplegget kan gjennomføres på 3-4 timer. 

  Mål

  Tilknytning til læreplan 

  Matematikk 

  • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design 
  • kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar (. . .) 
  • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innanfor dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep. 

  Geografi 

  • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet 

  Kunst og håndverk 

  • benytte kontraster mellomdiagonale, horisontale og vertikale retninger i en enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse 

  Slik gjør du

  Innledende arbeid 

  Før prosjektet starter: Registrer deg i eTwinning og finn en partner. Registrer prosjektet sammen, og vent på beskjed om at dere har fått et TwinSpace. Legg til elevene i TwinSpace. 

  Gjennomføring 

  • Forklar begrepet symmetri for elevene, og vis eksempler. 
  • Send elevene ut i skolegården for å ta bilder. Velg ut de beste bildene, som også viser symmetri, og last opp i Materialseksjonen i TwinSpace. Her lager dere en mappe for hver skole slik at bildene sorteres. 
  • Elevene velger noen bilder som elever fra partnerskolen har laget, og prøver å gjenskape disse. Elevene går nå ut på en ny fotografirunde i egen skolegård. 
  • Elevene må forklare symmetrilinjen eller speilingen i bildene sine. 
  • De beste bildene fra hver elev samles i en presentasjon og deles i TwinSpace. Her er en god anledning til å reflektere sammen i klassen og med partnerskolen om likheter og forskjeller. Dette er også avslutningen av prosjektet. 

  Utstyr

  • TwinSpace 
  • PC / Mac 
  • Nettbrett 
  • Kamera 
  • Mobil 

  Tips

  Til videre arbeid, kan elevene utvide prosjektet og også inkludere tesselering og mønstre i naturen. Det gylne snitt av Fibonacci og tallrekken hans. Man kan også arrangere et nettmøte ved å bruke for eksempel Skype for å vise de beste eksemplene og reflektere sammen i slutten av prosjektet. 

  Vurdering

  Dette er en aktivitet der det ikke er tenkt vurdering. Her får elevene mulighet til å lære mer digital kompetanse, faglige begreper, og samarbeid med elever i et annet land. Avhengig av hvilket land man samarbeider med, så lærer også elevene å kommunisere på et annet språk.  

  Evaluering av opplegg

  Det er lurt å legge inn en evaluering etter hvert prosjekt.