eTwinning: Vær og værobservasjoner

Hvorfor er været forskjellig når vi drar sørover, nordover, østover eller vestover? Undersøk været ulike steder i Europa gjennom eTwinning samarbeid.

  Forfatter: Anita Normann 

  Innledning

  Prosjektide av Antita Norman, førstelektor ved NTNU 

  Prosjekt om værobservasjoner for ungdomstrinnet. Varighet to måneder eller lengre, med to eller tre deltakerland. 

  Mål

  Hovedmål 

  Gjennom å studere statistikk og litteratur om været, gjennomføre egne værobservasjoner og utarbeide multimodale presentasjoner, skal de involverte elevene tilegne seg kunnskaper og lære om 

  • vær 
  • værfenomener 
  • værets påvirkning på landskap og mennesker 
  • menneskers påvirkning på været.  

  Problemstillinger 

  • Er det forskjeller i været mellom to steder i Europa?  
  • Kan det for eksempel være steder som ligger på samme breddegrad og/eller samme lengdegrad?   
  • Hva består evt. forskjellene i, og hva kan mulige årsaker være?  

  Aktuelle kompetansemål fra læreplan 

  Samfunnsfag  - Fra hovedområdet Utforskeren 

  • Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg 
  • Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre 
  • Bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon 

  Fra hovedområdet Geografi  

  • Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn 

  Digitale ferdigheter i samfunnsfag 

  • Kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema 
  • Kunne bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere multimediale produkt 

  Engelsk/norsk/fremmedspråk 

  • Relevante kompetansemål fra hovedområdene skriftlig/muntlig kommunikasjon i de nevnte språkfagene, avhengig av hvilket språk man kommuniserer på i prosjektet. 

  Slik gjør du

  Innledende arbeid

  • Kontakt med skoler i to kanskje tre europeiske land er etablert i god tid før prosjektstart 
  • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert 

  Gjennomføring 

  1. Finne ut hvilken bredde- og lengdegrad deltagende skoler ligger på. 
  1. Finne fram til følgende opplysninger for eget hjemsted: 
  • Gjennomsnittlig maksimumstemperatur 
  • Total nedbørsmengde 
  • Regnets pH-verdi 
  • Gjennomsnittlig antall soltimer 
  • Gjennomsnittlig vindstyrke 
  1. Observere og registrere temperatur, nedbør, antall soltimer og vindstyrke for eget hjemsted for en gitt periode, for eksempel tre ganger i uka i én måned. 
  1. Ta værbilder fra eget hjemsted samme dag som værobservasjonene gjennomføres, helst på et bestemt klokkeslett som partnerne blir enige om, og gjerne av det samme stedet hver dag, for bedre å kunne sammenligne.  
  1. Utarbeide en observasjonsrapport på prosjektets arbeidsspråk, der bildene skal være en del av rapporten. Rapporten kan utarbeides som en skriftlig, sammensatt tekst, som en presentasjon eller som en digital fortelling med lyd og bilder. Dele rapporten på TwinSpace. 
  1. Studere partnerelevers rapport. Sammenligne og analysere observasjonene. Drøfte mulige forklaringer på likheter og forskjeller i egen klasse (og evt. med partnerelever ved bruk av Forum på TwinSpace). 
  1. Utarbeide en fiktiv værmelding for eget hjemsted, basert på de innsamlede data. Utgangspunktet her kan være værmeldingene i nasjonale TV kanaler. Dele denne med partnerelever via TwinSpace.  

  Utstyr

  • Utstyr for å måle nedbør og vindstyrke 
  • Regneark 
  • Skriveverktøy 
  • Presentasjons- og samarbeidsverktøy 
  • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse 
  • e-post 

  Tips

  Dette prosjektet er spesielt utarbeidet for samarbeidsskoler som ligger på samme lengde- eller breddegrad, men kan tilpasses og gjennomføres selv om dette ikke er tilfellet. 

  Prosjektet åpner for samarbeid også med naturfag, for eksempel gjennom at elevene skal måle regnets ph-verdi.

  Lenker: