eTwinning: Waterways

Våre største byer ligger gjerne ved naturlige havner, og har fremdeles et aktivt rutenett av skip som knytter oss sammen med mennesker i havner både nært og fjernt. I dette prosjektet tar elevene utgangspunkt vannveiene i sitt nærmiljø, og utforsker hvordan vannet knyttet oss sammen med andre før i tiden og situasjonen i dag.

  Forfatter – Helene Møller – Ramstad ungdomsskole 

  Innledning

  Navigasjon til sjøs var slik menneskene kom seg frem i verden helt til jernbane og veier for alvor ble utbygd på begynnelsen av 1900 tallet. Våre største byer ligger gjerne ved naturlige havner, og har fremdeles et aktivt rutenett av skip som knytter oss sammen med mennesker i havner både nært og fjernt. 

  I dette prosjektet tar elevene utgangspunkt vannveiene i sitt nærmiljø, og utforsker hvordan vannet knyttet oss sammen med andre før i tiden og situasjonen i dag. Hensikten er å lære lokalhistorie og knytte det til europeisk historie gjennom samarbeid med skoler i andre land som gjør det samme.

  Mål

  Læreplan i samfunnsfag etter 10 årstrinn. Hovedområder: utforskeren, historie og geografi. 

  • Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg.  
  • Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. 
  • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag. 
  • Drøfte viktige omveltningar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltningar.  
  • Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn. 
  • Utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. 
  • Undersøke korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andreland i verda og drøfte premissa for utvikling. 

  Slik gjør du

  Steg 1. Registrere seg i eTwinning og finne partnere som ønsker å gå sammen om å gjennomføre prosjektet. Registrere prosjektet, og  introdusere elevene for- og i eTwinning prosjektets rom i eTwinning portalen: TwinSpace. 

  Steg 2. Elevene lager profiler, og presenterer skolen og nærmiljøet sitt. Elevene inkluderer bilder av lokale vannveier: Havner ved fjord, innsjø og/eller elver. 

  Steg 3. Elevene undersøker hvilken rolle vannveiene har spilt i nærmiljøet (nærmeste by kan inkluderes). Har det vært drevet fiske? Har det vært transport av varer i forbindelse med landbruk, industri eller turisme? Er bruken av vannveiene som de alltid har vært, eller har noe endret seg over tid? Hvilke havner har det vært mest kontakt med? Har vannveiene knyttet lokalmiljøet til andre byer eller land? Elevene lager presentasjoner eller videoer med sine funn og deler i TwinSpace. 

  Steg 4. Elevene fyller ut interaktive kart, som for eksempel Zeemaps med sitt hjemsted, samt de byene/landene som hjemstedet har hatt mest kontakt med. Hver skole kan bruke sin egen farge, slik at alle kan se nettverket av havner de andre har kontakt med. Finnes det felles knutepunkt? Før? I dag? 

  Steg 5. Elevene reflekterer rundt betydningen av vannveiene for sine lokalsamfunn og rundt det de har lært om vannveiene til partnerskolene. Betydning for yrker og handel? Utfordringer? Betydning i fremtiden? Elevene lager videosnutter eller skriver en rapport på hver partnerskole, som settes sammen til en felles video eller ebok. 

  Steg 6. Elevene deler prosjektet sin video eller ebok i TwinSpace og med partnerskolenes foreldregruppe, skolebibliotek og skoleledelse. 

  Steg 7. Evaluering av prosjektet i for eksempel Google forms. Elever og lærere deltar. Slik kan man finne ut hva som var bra, og hva som kan bli bedre en annen gang. 

  Utstyr

  Elevene trenger tilgang til: 

  • Kamera  
  • Videoopptak 
  • Presentasjoner 
  • Digitale kart 

  Tips

  Skoler som har skolebibliotek vil ha stor glede av å involvere bibliotekaren til hjelp med å finne frem til kilder om lokalmiljøet, både på nett og i oppslagsverk. 

  Dette prosjektet kan gjennomføres som samarbeidslæring i en klasse, der elevene deles i grupper med fokus på ulike delemner. Eksempel kan være ulike vannveier, lokal industri knyttet til vannveiene, turisme, utfordringer som: forurensning og konkurranse fra andre transportkilder som fly/veier/jernbane. Elever med ønske om fordypning kan finne eksempler på lokale figurer som slo seg opp som industrieiere, skipskapteiner eller handelsmenn og kvinner. 

  Vurdering

  Dette prosjektet vil være spennende å gjennomføre i 8 eller 9 klasse på ungdomsskolen, men også yngre klasser kan gjennomføre prosjektet ved å endre mål til sin aldersgruppe. 

  Avhengig av hva slags produkter en er enig om å lage blant lærerne på partnerskolene, så kan elevene bli vurdert hvis de leverer inn sin del av en felles video eller presentasjon. Det kan anbefales å la elevene være med på å utforme oppgavene, og delta i utformingen av vurderingskriteriene, slik at de har eierskap til produkt og hvordan det vurderes etterpå. 

  Evaluering av opplegg

  Prosjektforslaget er ikke testet ut ennå.