Evaluering av Fagskulemeldinga

Vi oppmodar aktørar i fagskulesektoren til å svare på førespurnadar frå Deloitte om informasjon som skal nyttast i evalueringa. Dette vil vere viktig for den vidare utviklinga av høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg.

  Fagskulemeldinga – Fagfolk for fremtiden – vart vedteke av Stortinget våren 2017. Samtidig vedtok Stortinget at dei kvalitetsfremjande tiltaka i meldinga skulle evaluerast etter tre og fem år. Denne evalueringa vart satt ut på anbod av Diku i 2020 og gjennomførast av Deloitte.

  Formål

  Ei evaluering er i denne samanhengen ei systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av tiltaka som vart lanserte i Fagskulemeldinga. Evalueringa har tre formål:

  • Å få vurdert korleis implementeringa av tiltaka og endringane har vorte gjennomførde i sektoren.
  • Å få vurdert verknaden av tiltaka i fagskulemeldinga, inkludert ei eiga vurdering av finansieringssystemet.
  •  Å identifisere behov for endringar på bakgrunn av funn i evalueringa.

  Rapportar

  Evalueringa skal gjennomførast av Deloitte, som skal levere tre rapportar:

  Involvering av sektoren

  I samband med evalueringa har Deloitte behov for å innhente informasjon frå aktørar i heile fagskulesektoren. Kva involvering det inneber for den einskilde aktør vil variere, men vi oppmodar alle til å svare på førespurnadar frå Deloitte knytt til evalueringa. Dette vil gi viktig informasjon for den vidare utviklinga av høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg.

  Bakgrunn

  I den norske befolkninga får stadig nye generasjonar lengre og betre utdanning enn de føregåande. Dette er dels eit resultat av politiske val, dels av personlege val, samfunnsutvikling og behov i arbeidslivet. Medan universiteta, høgskulene og vidaregåande opplæring har hatt store reformar og uttalte politiske mål om auka tilgang, har fagskulane i større grad vakse fram som eit resultat av behov i arbeidsmarknaden og etterspurnaden til studentane.

  I tal utgjer høgare yrkesfagleg utdanning ein liten del av det norske utdanningssystemet, med ca. 18 000 studentar i alt. Det er 245 000 elever og lærlingar i vidaregåande opplæring, av desse 46 000 lærlingar, og 290 000 studentar ved universitet og høgskuler. Høgare yrkesfagleg utdanning er likevel viktig ettersom ho mellom anna utdannar spesialiserte yrkesutøvarar med høg kompetanse til mange bransjar, og bidreg til livslang læring for fagarbeidarar. God kvalitet på alle nivå i utdanningssystemet er naudsynt for å sikre høgt kvalifisert arbeidskraft, velfungerande velferdstenester og eit konkurransedyktig næringsliv.

  Stadig raskare teknologiske endringar stiller krav til kontinuerlege endringar i utdanningane for at dei skal være relevante for studentar og arbeidsliv. Dette er spesielt merkbart for fagskuleutdanningane, som har som formål å vere fleksible og yrkesretta og tilpassa ny teknologi og nye trendar og behov i arbeidslivet.

  Kontaktinfo

  Har du spørsmål om evalueringa kan du rette dei til 
  Anders Alvsåker Didriksen, seniorrådgjevar i HK-dir
  anders.didriksen@hkdir.no, tlf. 920 95 947