Kunnskap om utveksling til utlandet på Vg2

Vinteren og våren 2019 gjennomfører Diku en ny brukerundersøkelse blant norske elever som reiser på utveksling til utlandet i Vg2 med støtte fra Lånekassen. Undersøkelsen sendes til elever som har mottatt støtte fra Lånekassen til utveksling i Vg2 skoleåret 2018/19 og til elever som tidligere har vært på utveksling, skoleåret 2008/09 og 2012/13

  Om undersøkelsen

  Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2016 og var da rettet mot elever som var på utveksling skoleåret 2015/16. Resultatene fra denne undersøkelsen er publisert i SIU rapportserie 04/2016. I 2019 sender vi spørsmål til elever som er på utveksling skoleåret 2018/19 og til de elevene som var på utveksling i 2008/09 og 2012/13. Vi vil da få ny kunnskap om hvordan studenter og arbeidstakere vurderer verdien av utveksling i ettertid.

  Diku planlegger å gjennomføre en spørreundersøkelse blant utvekslingselever hvert 3. 4 år. Undersøkelsen er en del av oppdraget som Diku har fått fra Kunnskapsdepartementet med å godkjenne utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogram for støtte fra Lånekassen til utvekslingsopphold. Målet med undersøkelsene er å få økt kunnskap om utveksling i videregående skole og hvordan elevene opplever kvaliteten på oppholdet. Vi publiserer en rapport med resultatene fra spørreundersøkelsen høsten 2019, og vi vil bruke resultatene  i vårt arbeid med å utvikle ordningen med støtte til utveksling i Vg2.

  Konsulentfirmaet Ideas2evidence har fått i oppdrag å bidra med utvikling av spørreskjema, gjennomføring av datainnsamling, analyser av datamaterialet og skriving av rapport. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Lånekassen som leverer respondentdata i form av epostadresser.

  Personvern

  Prosjektet gjennomføres i tråd med gjeldende personvernregler. Alle data som publiseres vil være anonymisert slik at identifisering av enkeltpersoner ikke er mulig.   Prosjektet er dokumentert og godkjent av Dikus personvernombud. Prosjektet er også registrert og godkjent av  personvernombudet hos Norsk senter for forskningsdata – NSD.

  Arbeidet med personvern i prosjektet er ytterligere beskrevet i samtykkeskrivet som respondentene fikk med invitasjonen til undersøkelsen.

  Om spørreskjema

  Spørreskjemaet ble utviklet i tett samarbeid med utvekslingsorganisasjoner og fylker som har samarbeidsprogram. Skjemaet ble testet og justert i flere runder. Dette skjemaet er revidert og kvalitetssikret før utsendelse i 2019. Spørreskjemaet har flere stier avhengig av hva elevene svarer på ulike spørsmål. Kopien av spørreskjemaet vil derfor ikke være identisk med det skjemaet den enkelte elev ser. 

  Spørreskjemaet til elevene som var på utveksling tidligere år (årgangene som spørres i 2019 er de som var på utveksling i 2008/09 og 2012/13) er utviklet i 2018/19. Skjemaet er utviklet i samarbeid med godkjente utvekslingsorganisasjoner og fylker/skoler med godkjente utvekslingsavtaler. Skjemaet er testet og justert i flere runder. Spørreskjemaet har flere stier avhengig av hva elevene svarer på ulike spørsmål. 

  Tidligere rapport og datasett

  Rapporten fra brukerundersøkelsen i 2016 er publisert som SIU rapportserie 04/2016: det beste året i mitt liv – Brukerundersøkelse av norske elever på utenlandsopphold i Vg2.

  Et anonymisert og aggregert datasett er publisert i NSDs dataarkiv. Dette kan lastes ned her. Datasettet er publisert i to versjoner, der ulike variabler er slettet for å ivareta personvernhensyn: https://search.nsd.no/study/NSD2335-1?record-type%5b0%5d=study 

  I denne filen er variablene utvekslingsland og løpenummer slettet av anonymiseringshensyn.

  https://search.nsd.no/study/NSD2335-2?record-type%5b0%5d=study

  I denne filen er variablene fylke og løpenummer slettet av anonymiseringshensyn.

  Vedlegg

  Samtykkeskriv underveisundrsøkelsen utveksling Vg2 2019

  Samtykkeskriv etterundrsøkelsen utveksling Vg2 2019

  Kontakt

  Stig Pedersen