Kvalifiseringsliste for utvida stipend til dekning av skulepengar ved utvalde lærestader i land utanfor Norden

Norske studentar kan ha rett på utvida stipend frå Lånekassen når dei studerer ved enkelte utanlandske universitet og høgskular av særs høg kvalitet. Her finn du oppdatert liste over desse institusjonane. 

Utvida stipend til dekning av skulepengar ved utvalde lærestader 2021/22

Norske statsborgarar får ved utanlandstudiar utanfor Norden som hovudregel dekka skulepengar med inntil 136 294 kr i året. Dei som må betale meir kan få ytterlegare støtte ved utvalde lærestader av særs høg kvalitet utanfor Norden, som såkalla utvida stipend til dekning av skulepengar (tidlegare tilleggsstipend) (inntil 73 694 kr) eller i form av ekstralån (kr 105 601 kr) eller. Totalt kan ein da få inntil 315 589 kr i lån og stipend per undervisningsår. Desse satsane er for 2020/21. 

Det er berre lærestadane som står på kvalifiseringslista for utvida stipend til dekning av skulepengar som utløyser rett til utvida stipend. Kvalifiseringslista er ei kvalitetsrangering og er sett opp utan omsyn til kor vidt lærestadane krev skulepengar i det heile eller kor vidt skulepengane er så høge at ein treng utvida stipend for å dekke dei. Mange lærestader på kvalifiseringslista for utvida stipend har ikkje skulepengar. Skulepengar er i seg sjølv ikkje eit kvalitetsmål: at ein lærestad krev høge skulepengar betyr ikkje at utdanninga der er av betre kvalitet enn hos ein lærestad som ikkje krev skulepengar. 

Merk: Lånekassen betaler ut utvida stipend til dekning av skulepengar ved utvalde lærestader i land utanfor Norden. Diku har fått delegert ansvaret frå Kunnskapsdepartementet til å setje opp kvalifiseringslista. Lånekassen skriv på sine sider at ein ikkje treng å søke spesielt for å få utvida stipend.

Kvalifiseringslista for utvida stipend byggjer på to internasjonale rangeringar av forskingsuniversitet frå heile verda. Dei to rangeringane  er Times Higher Education si rangering over verdsuniversitet og Academic Ranking of World Universities - ARWU. ARWU vert òg kalla Shanghai-rangeringa. Plasseringa i kvar av desse to rangeringane vert slege saman til ein poengsum for institusjonen. Denne er så brukt for å rangere kvalifiseringslista for utvida stipend. Lånekassen gjer utrekningar som avgjer kor mange plassar det vert på lista.

Kva skjer når kvalifiseringslista vert endra frå år til år?

Kvalifiseringslista vert revidert kvart år. Dersom du er i gong med ein grad ved ein lærestad som då du byrja sto på kvalifiseringslista, vil du behalde utvida stipend for heile graden sjølv om lærestaden fell ut av lista ved ei seinare revidering. Dersom du går på ein lærestad som ved listerevidering etter at du har byrja kjem inn under ordninga, har du rett på utvida stipend frå og med det skuleåret der lærestaden kom med og til du har fullført grada di. Dersom lærestaden din kjem inn på lista medan du er under utdanning kan du ikkje krevje utvida stipend bakover i tid. For enkeltvise utvekslingssemester som del av ein grad er det kvalifiseringslista for det skuleåret utvekslinga skjer som gjeld, sjølv om utvekslinga har vore planlagt i fleire år. Merk at for enkeltvise utvekslingssemester kan norske lærestader ha samarbeidsavtalar som reduserer skulepengesatsen for deira studentar.  

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Aurora Hårtveit.

Lista for studieåret 2022/23

I tråd med statsbudsjett for 2022 og forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte, er lista for studieåret 2022/23 redusert til 75 institusjonar (frå 146 institusjonar for studieåret 2021/22).

Lista er ordna alfabetisk på land. Lærestadene er igjen oppført alfabetisk under kvart land. Talet på godkjende lærestader per land står i parentes. Merk at der namnet på lærestaden peikar mot ein særskild campus eller avdeling av lærestaden, så er det berre denne campusen/avdelinga som kvalifiserer til utvida stipend. Til dømes har University of California ti ulike campusar, men berre seks av dei kvalifiserer til utvida stipend.

Studentar som allereie er i gong med eit studium ved eit av universiteta som fell ut av lista, vil framleis ha rett til å fullføra graden med lån og stipend.

 • Australia (6)
  • Australian National University    
  • Monash University    
  • University of New South Wales (UNSW)
  • University of Melbourne 
  • University of Queensland    
  • University of Sydney    
 • Belgia (2)
  • Ghent University    
  • KU Leuven
 • Canada (3)
  • McGill University    
  • University of British Columbia    
  • University of Toronto
 • Frankrike (3)
  • Université Paris-Saclay
  • Université PSL
  • Sorbonne University
 • Japan (2)
  • Kyoto University    
  • University of Tokyo
 • Kina, inkludert Hong Kong (7)
  • Tsinghua University
  • Peking University    
  • Zhejiang University        
  • Fudan University            
  • Schanghai Jiao Tong University         
  • University of sciens and tecnology of Kina                
  • University of Hong Kong
 • Nederland (3)
  • Leiden University    
  • University of Groningen    
  • Utrecht University 
 • Singapore (2)
  • Nanyang Technological University    
  • National University of Singapore
 • Storbritannia (8)
  • Imperial College London    
  • King's College London    
  • University College London (UCL)    
  • University of Bristol    
  • University of Cambridge    
  • University of Edinburgh    
  • University of Manchester    
  • University of Oxford    
 • Sveits (3)
  • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPLF)    
  • Swiss Federal Institute of Technology Zurichv (ETH)  
  • University of Zurich
 • Tyskland (3)
  • Heidelberg University    
  • Technical University Munich    
  • University of Munich (LMU)  
 • USA (33)
  • Boston University    
  • California Institute of Technology    
  • Carnegie Mellon University    
  • Columbia University    
  • Cornell University
  • Duke University    
  • Georgia Institute of Technology    
  • Harvard University    
  • Johns Hopkins University    
  • Massachusetts Institute of Technology (MIT)    
  • New York University    
  • Northwestern University    
  • Princeton University    
  • Stanford University    
  • University of California, Berkeley    
  • University of California, Davis    
  • University of California, Irvine    
  • University of California, Los Angeles    
  • University of California, San Diego    
  • University of California, Santa Barbara     
  • University of Chicago    
  • University of Illinois at Urbana-Champaign    
  • University of Maryland, College Park    
  • University of Michigan-Ann Arbor    
  • University of Minnesota, Twin Cities    
  • University of North Carolina at Chapel Hill    
  • University of Pennsylvania    
  • University of Southern California    
  • University of Texas at Austin    
  • University of Washington    
  • University of Wisconsin - Madison    
  • Washington University in St. Louis    
  • Yale University