Kvalitetsprogrammene

Kvalitetsprogrammene skal bidra til systematisk kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

  Kvalitetsprogrammene er en portefølje av programmer som er etablert for at fagmiljøer kan søke om prosjektmidler til å utforske og spre gode undervisningsmetoder, utvikle eksisterende eller nye utdanningstilbud. Midlene skal også gi arbeidet med utdanningskvalitet strategisk oppmerksomhet og høyere status.

  Kvalitetsprogrammene er en oppfølging av stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» og «Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028».

  Programporteføljen omfatter

  Denne porteføljen vil i fremtiden kunne inkludere nye satsinger som skal styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning.

  Råd for kvalitetsprogrammene

  Dikus styre vedtok den 11.6.2020 at det skal etableres et råd for kvalitetsprogrammene. Rådet har en rådgivende funksjon i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Rådet skal blant annet gi råd i den faglige og strategiske styringen av programporteføljen og ha et øye for de overordnede utdanningspolitiske målsetningene for universitets- og høyskolesektoren. Rådet skal også ha kjennskap til direktoratets virkemidler og hvordan de kan brukes til å nå de utdanningspolitiske målsetningene og løse samfunnsutfordringer.

  Medlemmer

  Oversikt over medlemmer i råd for kvalitetsprogrammene 2021-2023:

  • Faste medlemmer
   • Joakim Østbye, Akademikerne
   • Levi Gårseth-Nesbakk, Nord universitet
   • Monika Nerland, Universitetet i Oslo
   • Rebekka Borsch, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
   • Rolee Aranya, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
   • Sebastian Hytten, studentrepresentant
   • Susann Andora Biseth-Michelsen, studentrepresentant
  • Varamedlemmer
   • Caroline Erviksæter, studentrepresentant
   • Eli-Karin Flagtvedt, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
   • Hilde Larsen Damsgaard, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
   • Nina Rydland Olsen, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
   • Roger Saljö, Göteborg universitet
   • Solve Sæbø, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
   • Thea Forsberg, Kommunesektorens organisasjon (KS)

  Møter

  Her finner du oversikt over fremtidige møter og referater fra tidligere møter. Dagsorden og sakspapirer publiseres uken før rådsmøte.

  Mandat og styrende dokumenter

  • Mandat

   Rådet skal:

   • bidra til å utvikle virkemidlene og prioritere faglig innretning og sammenheng i porteføljen av programmer for kvalitetsutvikling i høyere utdanning
   • kunne fremme forslag om endringer i krav, føringer og prioriteringer i programmer for kvalitetsutvikling i høyere utdanning
   • kunne fremme forslag om å etablere nye programmer og legge ned eller slå sammen eksisterende programmer
   • bidra til at programmene virker best mulig sammen med andre virkemidler i Diku, særlig Erasmus+
   • bidra til å sikre at Dikus kvalitetsprogrammer er i tråd med internasjonal forskning og god praksis
   • sikre at porteføljen er relevant for samfunn og arbeidsliv

    

   Rådet vil tilføre Diku faglige vurderinger og innsikt i behovene i UH-sektoren på en måte som ikke kan dekkes på tilstrekkelig vis gjennom Dikus administrasjon og virksomhetsstyre. 

   Rådet kan også spille en viktig rolle gjennom å gi virksomheten andre impulser, bidra til utvikling av virksomheten og være bindeledd til samfunnet og ulike interesse- og brukergrupper. Rådet skal ha en rådgivende funksjon i Diku, og vil således komplettere Dikus styre og administrasjon.

  • Sammensetning av rådet

   Rådet skal ha en sammensetning som reflekterer sektorens virke og organisering, og skal bestå av medlemmer som i kraft av sin rolle og kompetanse kan bidra med ulike perspektiv knyttet til kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Rådet består av ni faste medlemmer, inkludert leder og nestleder, åtte varamedlemmer og to observatører:

   • Faglig utdanningsledelse på fakultets- eller institusjonsnivå: Ett fast medlem og ett varamedlem
   • Utdanningsforskning: To faste medlemmer og ett varamedlem
   • Undervisningsutvikling (underviser/merittert underviser): Ett fast medlem og ett varamedlem
   • Studenter: To faste medlemmer og to varamedlemmer
   • Representanter for arbeidslivet: To faste medlemmer og to varamedlemmer
   • Representant fra et nordisk universitet eller høyskole: Ett fast medlem og ett varamedlem
   • Observatører:
    • Kunnskapsdepartementet: Ett medlem
    • NOKUT: Ett medlem

    

   Sammensetningen av rådet skal samlet ivareta hensynet til representativitet knyttet til ulike faglige og samfunnsmessige perspektiver og kompetanseområder, samt en regional, kjønns- og aldersmessig balanse.

  • Uavhengighet, konfidensialitet og offentlighet

   Medlemmet skal ved utarbeidelse av råd og anbefalinger tilkjennegi eventuelle særegne forhold som med rimelighet kan oppfattes å skape tvil med hensyn til ens egen uavhengighet. Medlemmet skal påse at ev. taushetsbelagt informasjon og personopplysninger mottatt i forbindelse med rådsarbeidet ikke tilgjengeliggjøres for uvedkommende. Denne plikten gjelder inntil Diku skriftlig meddeler at den er opphevet. 

   Medlemmets deltagelse og dokumenter utarbeidet i forbindelse med i rådsarbeidet er regulert ved lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) og forvaltningsloven (begge med forskrifter), og kan bli tilgjengeliggjort i tråd med disse regler.

  • Funksjonstid og møtehyppighet

   Funksjonstiden for rådet er tre år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år. Rådet møtes to til fire ganger i året. Det kan også kalles inn til ekstraordinære møter ved behov.

  • Godtgjørelse

   Diku betaler reise- og møtegodtgjørelse for medlemmene, jf. satsene i Statens personalhåndbok. Medlemmene honoreres etter de til enhver tid gjeldende statlige satsene for deltakelse i råd og utvalg.

  Kontakt

  Kjersti Skjervheim, seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.