Nasjonalt fagskoleråd

Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning. Rådet skal også videreutvikle fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom sektoren og arbeidslivet. 

  Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

  Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og kan kontaktes på fagskoleradet@diku.no.

  Møter

  Her finner du oversikt over fremtidige møter og referater fra tidligere møter.
  Dagsorden og sakspapirer publiseres uken før rådsmøte

  Nyheter

  Nasjonalt fagskoleråd sine forslag til utvikling av HYU

  Nasjonalt fagskoleråd har oversendt en rapport til Kunnskapsdepartementet der rådet foreslår en plan for opptrapping av høyere yrkesfaglig utdanning – totalt 17 000 nye toårige studieplasser innført over 10 år. I rapporten fremmes også konkrete forslag til justeringer i finansieringssystemet for sektoren, og mekanismer for å bevare og videreutvikle koblingen til arbeidslivet i forbindelse med opptrappingen.

  Les hele rapporten (PDF)

  Bra krisepakke for studenter - mer må til for å sikre læringsutbytte

  Nasjonalt fagskoleråd er godt fornøyd med Regjeringens krisepakke.

  — Fagskolerådet mener krisepakken er et stort løft for studentene, med ekstra tiltak for å styrke psykososiale tiltak, hindre frafall og lette den økonomiske situasjonen. Samtidig hadde vi ventet noen flere tiltak for å styrke studentens læringsutbytte i en tid der det meste går over digitale læringsplattformen, sier leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen.

  Les hele saken

  Spørsmål om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) utgjør rammeverket for alle formelle utdanningskvalifikasjoner i Norge. Det er dette rammeverket som fastsetter nivået utdanningene skal ligge på og som gir standarder for hvordan institusjonene skal utforme læringsutbyttet for utdanningene sine. 

  27. november 2018 opprettet Nasjonalt fagskoleråd en arbeidsgruppe som fikk i mandat å klargjøre om enkelte fagskoleutdanninger og dagens læringsutbyttebeskrivelser på nivå 5 er i tråd med arbeidslivets kompetansebehov og kvalifikasjonskrav, eller om det i tillegg bør utarbeides et nytt nivå 6.1.B basert på den enkelte utdannings læringsutbytte. 

  På bakgrunn av gruppens arbeid fattet Nasjonalt fagskoleråd følgende vedtak: 

  Nasjonalt fagskoleråd oversender rapporten til Kunnskapsdepartementet, sammen med følgende anbefaling:  
  I forbindelse med revidering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) anbefaler Nasjonalt fagskoleråd at det utarbeides et nivå 6.1.B med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser for høyere yrkesfaglig utdanning, der fagskoleutdanninger som kvalifiserer skal plasseres. Nivået må bygge på fagskoleloven og fagskoleutdanningene sin egenart ved å være både erfarings- og utviklingsorientert og innenfor handlingsrommet av det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) nivå 6. Nivå 6.1.B vil således skille seg fra en ordinær bachelorgrad.   
   
  Det er et sentralt premiss at kvalifikasjonene man opparbeider seg ved fagskoleutdanningene skal være tilpasset til arbeidslivets behov for kompetanse. Når kompetansebehovet endrer seg, blant annet ved teknologisk utvikling, må det være mulig for fagskolene å tilby utdanninger som gir kvalifikasjonene som arbeidslivet etterspør. Disse kvalifikasjonene ligger i noen tilfeller på nivå 6 i EQF, men disse finner ikke sin plass i dagens Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.  
   
  På sikt anbefaler Fagskolerådet at det settes i gang et arbeid med å utrede fordeler og ulemper ved å etablere et binært utdanningssystem hvor høyere yrkesfaglig utdanning utgjør en egen søyle parallelt med dagens høyere akademisk utdanning. Dette kan eksempelvis igangsettes når det er høstet erfaringer med høyere yrkesfaglige utdanninger på NKR nivå 6.1. 

  Arbeidet med NKR har fortsatt og 09. november publiserte NOKUT en ny rapport om hvordan en kan endre NKR for å bedre integrere høyere yrkesfaglig utdanning. 

  Partene i frontfaget løfter frem industrifagskolen

  Fellesforbundet og Norsk Industri kom før helgen frem til enighet i lønnsforhandlingene i det såkalte frontfaget. Et felles krav fra partene var at regjeringen måtte bidra med 50 millioner kroner til Industrifagskolen. Kravet ble innfridd av statsminister Erna Solberg og var med på å bidra til at frontfaget kom i havn. 

  Les hele saken

  Drømmestart som nyvalgt Fagskoleleder

  19. mai ble Arvid Ellingsen, til daglig spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO, valgt til leder for Nasjonalt Fagskoleråd. 20. mai fikk han telefon fra Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg, med følgende nyhet:

  Ap har fått gjennomslag for enda flere studieplasser. I revidert nasjonalbudsjett har Ap fått med resten av Stortinget på at de 1000 foreslåtte studieplassene skal være permanente. I tillegg skal antallet dobles til 2000. De har også fått flertall for en opptrappingsplan på 1000 flere studieplasser over fem år, til 2025. Dette utgjør en vekst på nærmere 50 % eller 7000 studieplasser.

  "Nasjonalt Fagskoleråd har kjempet for dette sammen med partene i arbeidslivet i mange mange år. Dette er derfor et historisk gjennombrudd", ser Arvid Ellingsen, nyvalgt leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

  Les hele saken i VG

  Andre nyheter

  Nye nasjonale studieplaner i fagskolesektoren

  Nasjonale planer - høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonalt fagskoleråd på studietur til nye Trøndelag

  Historisk dag – Nasjonalt fagskoleråd møter Stortingets utdanning- og forskningskomité 

  Nasjonale planer

  Det har lenge vært behov for å oppgradere nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning. Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrift, gjør at det er et stort behov for gjennomgang.

  Over en treårsperiode skal 42 studieplaner revideres i regi av Nasjonalt fagskoleråd. Arbeidet med å oppdatere 16 studieplaner innen tekniske utdanninger og helse- og oppvekstutdanninger startet i september 2020.

  Nasjonalt fagskoleråd legger opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet. I perioden 14. januar - 14. mars 2021, inviteres HYU-sektoren, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører til å komme med sine innspill til utkastene. Vi gjør oppmerksom på at dette er utkast, og ikke ferdige planer. 

  Gå til egen nettside for mer informasjon og for å gi innspill.

  • Styringsgruppe

   Arvid Ellingsen 
   Gry Ulvedalen  
   Ola Småkasin 
   Sture Normann Flaaten 

  • Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning
  • Tekniske fag

   Gi innspill til studieplaner for tekniske fag

   StudieplanArbeidsgruppe
   FTB01 Bygg

   Øivind Eriksen- Vik - gruppeleder 
   Thomas Fuglesen 
   Espen Schmidt

   FTB02 Anlegg 

   Jytte Kristin Eikenes - gruppeleder 
   Thomas Norland 
   Tom Witsø 

   FTB03 Klima, energi og miljø

   Oddgeir Tobiassen - gruppeleder 
   Roy Peistorpet 
   Rune Brattland 

   FTD01 Programmering

   Rasmus Trovåg - gruppeleder 
   Gløer Olav Langslet 
   Medlem 3

   FTD02 IT-sikkerhet 

   Kristoffer Ryeng - gruppeleder 
   Hans Petter Hoff 
   Bengt- Einar Larsen 

   FTE01 Automatisering 

   Simen Killingen Magnussen - gruppeleder 
   Ole Fredrik Stevning 
   Per Olav Haarberg 

   FTE02 Elektronikk

   Arne Sundsdal - gruppeleder 
   Per Sigbjørn Stølen 
   Mathias Christian Mathiesen

   FTE13 Elkraft

   Jonny Pettersen - gruppeleder 
   Sondre Wammeli 
   Svein Erik Bjelland 

    

  • Helse- og oppvekstfag

   Gi innspill til studieplaner for helse- og oppvekstfag

   StudieplanArbeidsgruppe
   FH001 Barn med særskilte behov

   Anne Grete Reinertsen - gruppeleder 
   Camilla Bertelsen 
   Medlem 3

   FH002 Arbeid med de yngste barna

   Kaia Brækken - gruppeleder 
   Silje Karin Bjørkmann 
   Hilde Sunde 

   FH003 Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse

   Sanja Maksimovic- gruppeleder 
   Sanna Saarelainen 
   Barbro Kristine Vågen

   FHH04 Rehabilitering

   Anne Kari Kalve -gruppeleder 
   Inger Elen Mælingen  
   Kathrine Nielsen 

   FHH05 Kreftomsorg

   Eva Bratland Ramberg - gruppeleder 
   Pia Thomassen 
   Ann Sofie Rekslen 

   FHH12 Helse, aldring og aktiv omsorg

   Eleni Canameti - gruppeleder 
   Liv Langgård 
   Camilla Moberg 

   FHH13 Livsstils- og kroniske sykdommer 

   Silje Fimreite - gruppeleder 
   Cathrine Westmork 
   Tone Larsen 

   FHH15 Nevrologiske skader og sykdommer 

   Lillian Sørensen - gruppeleder 
   Nina Simonsen  
   Kirsti Steine 

    

  Mandat

  • Mandat

   Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra partene i arbeidslivet og organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet. Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. Rådet skal arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. Fagskolerådet baserer sitt arbeid på ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

   Fagskolerådet skal
   • Bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.
   • Fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet, arbeide for at fagskolene får forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser og gi råd til regionale og sentrale myndigheter i aktuelle fagskolesaker. 
   • Bidra til fleksibel fagskoletilbud tilpasset den enkelte student og arbeidslivet sine behov.
   • Arbeide for at studentene sine rettigheter blir godt ivaretatt gjennom forskrifter, lovgivning og øvrig rammebetingelser.
   • Styrke samarbeidet mellom offentlig og privat fagskolesektor, samarbeide med de nasjonale fagutvalgene, og legge til rette for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.
   • Arbeide for å utvikle systemer for overganger begge veier mellom fagskoleutdanning og høyskole- og universitetsutdanning i samarbeid med NOKUT og UHR.
   • Arbeide for at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for dem som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning.
   • Ivareta kontakt med arbeidslivet for å gi råd om kompetansebehov innen aktuelle fagområder.
   • Bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen, vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning og foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren.
   • Fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen.

   Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR, NUTF, NUFHS).

    

   Medlemsstatene skal gradvis utvide, tilpasse og harmonisere sin yrkesopplæringsvirksomhet for å imøtekomme behovene for yrkesopplæring både hos ungdom og hos voksne hele livet igjennom i alle sektorer og grener av næringslivet, og på alle yrkesmessige ferdighets- og ansvarstrinn.

   Politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesrettleiing og yrkesopplæring skal utformes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner når det høver og er i samsvar med nasjonal lov og praksis.

   Last ned Nasjonalt fagskoleråds prioriteringer 2019 her. 

  Deltakelse i utvalg

  Fagskolerådet er representert i en rekke relevante råd og utvalg.

  • NOKUTs styre

   Svein Harald Larsen, Nelfo.  

   Les om NOKUTs styre her.

  • NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning
  • Fagskolens statistikkforum

   Privat sektor: Knut Erik Beyer-Arnesen, leder av Forum for fagskoler

   Offentlig sektor: Bård Inge Thun, nasjonal fagskolekoordinator

   Statistikkforumet skal være en bidragsyter i utvikling og etablering av fagskolestatistikk.

   Les mer om Forum for fagskolestatistikk.

  • Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning

   Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd

  • Nasjonalt forum for karriereveiledning

   Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd

  • Chain 5 - Europeisk nettverk for kompetanser på nivå 5

   Knut Erik Beyer-Arnesen, leder av Forum for fagskoler

  • Database for statistikk om høyere utdanning – referansegruppe

   Adeline Landro, Hordaland fylkeskommune

  • Referansegruppe for studiebarometeret for fagskolestudenter

   Pål Hægland, Høyskolen Kristiania 

   Jan Erik Lie, Vestfold fylkeskommune 

   Martina Suppersberger Hamre, Vestland fylkeskommune

  Medlemmer i Nasjonalt fagskoleråd

  Leder: Arvid Ellingsen

  Nestleder: Knut Erik Beyer-Arnesen

  Sammensettingen av Nasjonalt fagskoleråd for perioden 15. april 2020 til 01. januar 2022 er som følger:

  Medlemmer og vara

  • Forum for fagskoler (FFF)

   Margrethe Ramsdal

   Knut Erik Beyer-Arnesen (Nestleder)

   1. vara for Ramsdal: Sigmund Fosse

   2. vara for Ramsdal: Kari-Mette Winge 

   1. vara for Beyer-Arnesen: Hege Britt Johnsen 

   2. vara for Beyer-Arnesen: Ernst Sundt

  • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF)

   Eva Løveid Mølster

   1. vara:  Heidi Munthe-Kaas 

  • Rådet for offentlige fagskoler (RFF)

   Sture Normann Flaaten
   Adeline Berntsen Landro 

   1. vara for Flaaten: Alf G. Furland

   2. vara for Flaaten: Gry Ulvedalen 

   1. vara for Berntsen Landro: Gunnbjørg Engehagen

   4. vara for Berntsen Landro: Hans Gunnar Hansen

  • KS

   Liv Overaae

   Nina Ellingsen Høiskar

   1. vara for Overaae: Thomas Volden Åse

   2. vara for Overaae: Anniken Kjær Haraldsen

   1. vara for Ellingsen Høiskar: Siri Halsan

   2. vara for Ellingsen Høiskar: Ane Tonette Longseth

  • Voksenopplæringsforbundet (VOFO) / Fleksibel utdanning Norge (FuN)

   Marthe Dirdal

   1. vara: Kari Olstad

   2. vara: Thor Alvik

  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

   Jørgen Leegaard

   Målfrid Rønnevik

   1. vara: Tord Hauge

   2. vara: Espen Lynghaug

   3. vara: Sonja Lovise Berg

   4. vara: Svein Harald Larsen

  • Virke

   Pål Thygesen

   Vara: Anne Tingelstad Wøien

  • LO

   Trude Tinnlund

   Arvid Ellingsen (Leder)

   1. vara: Benedikte Sterner

   2. vara: Kristian Ilner

   3. vara: Tonje Thorbjørnsen

   4. vara: Chris Gøran Holstad

  • Utdanningsforbundet:

   Tormod Korpås

   1. vara: Kristin Vik

   2. vara: Anne Yun Rygh

  • Spekter

   Trond Bergene

   1. vara: Kari Hoff Okstad

   2. vara: Olav Wendelbo Kvam

  • YS

   Bente Søgaard

   1. vara: Einar Hanisch

   2. vara: Hans Erik Skjeggerud

  • Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)

   Wictor Østand Jensen
   Thea Tuset

   1. vara: Henning Skau

   2. vara: Vilja Askelund

   Representantene fra ONF er oppnevnt for ett år.

  Ressurser