Nasjonalt fagskoleråd

Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning. Rådet skal også videreutvikle fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom sektoren og arbeidslivet. 

  Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

  Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og kan kontaktes på fagskoleradet@diku.no.

  Møter

  Her finner du oversikt over fremtidige møter og referater fra tidligere møter.
  Dagsorden og sakspapirer publiseres uken før rådsmøte

  Nyheter

  Partene i frontfaget løfter frem industrifagskolen

  Fellesforbundet og Norsk Industri kom før helgen frem til enighet i lønnsforhandlingene i det såkalte frontfaget. Et felles krav fra partene var at regjeringen måtte bidra med 50 millioner kroner til Industrifagskolen. Kravet ble innfridd av statsminister Erna Solberg og var med på å bidra til at frontfaget kom i havn. 

  Les hele saken

  Drømmestart som nyvalgt Fagskoleleder

  19. mai ble Arvid Ellingsen, til daglig spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO, valgt til leder for Nasjonalt Fagskoleråd. 20. mai fikk han telefon fra Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg, med følgende nyhet:

  Ap har fått gjennomslag for enda flere studieplasser. I revidert nasjonalbudsjett har Ap fått med resten av Stortinget på at de 1000 foreslåtte studieplassene skal være permanente. I tillegg skal antallet dobles til 2000. De har også fått flertall for en opptrappingsplan på 1000 flere studieplasser over fem år, til 2025. Dette utgjør en vekst på nærmere 50 % eller 7000 studieplasser.

  "Nasjonalt Fagskoleråd har kjempet for dette sammen med partene i arbeidslivet i mange mange år. Dette er derfor et historisk gjennombrudd", ser Arvid Ellingsen, nyvalgt leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

  Les hele saken i VG

  Andre nyheter

  Nasjonale planer - høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonalt fagskoleråd på studietur til nye Trøndelag

  Historisk dag – Nasjonalt fagskoleråd møter Stortingets utdanning- og forskningskomité 

  Nasjonale planer

  Mandat

  • Mandat

   Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra partene i arbeidslivet og organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet. Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. Rådet skal arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. Fagskolerådet baserer sitt arbeid på ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

   Fagskolerådet skal
   • Bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.
   • Fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet, arbeide for at fagskolene får forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser og gi råd til regionale og sentrale myndigheter i aktuelle fagskolesaker. 
   • Bidra til fleksibel fagskoletilbud tilpasset den enkelte student og arbeidslivet sine behov.
   • Arbeide for at studentene sine rettigheter blir godt ivaretatt gjennom forskrifter, lovgivning og øvrig rammebetingelser.
   • Styrke samarbeidet mellom offentlig og privat fagskolesektor, samarbeide med de nasjonale fagutvalgene, og legge til rette for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.
   • Arbeide for å utvikle systemer for overganger begge veier mellom fagskoleutdanning og høyskole- og universitetsutdanning i samarbeid med NOKUT og UHR.
   • Arbeide for at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for dem som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning.
   • Ivareta kontakt med arbeidslivet for å gi råd om kompetansebehov innen aktuelle fagområder.
   • Bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen, vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning og foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren.
   • Fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen.

   Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR, NUTF, NUFHS).

    

   Medlemsstatene skal gradvis utvide, tilpasse og harmonisere sin yrkesopplæringsvirksomhet for å imøtekomme behovene for yrkesopplæring både hos ungdom og hos voksne hele livet igjennom i alle sektorer og grener av næringslivet, og på alle yrkesmessige ferdighets- og ansvarstrinn.

   Politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesrettleiing og yrkesopplæring skal utformes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner når det høver og er i samsvar med nasjonal lov og praksis.

   Last ned Nasjonalt fagskoleråds prioriteringer 2019 her. 

  Deltakelse i utvalg

  Fagskolerådet er representert i en rekke relevante råd og utvalg.

  • NOKUTs styre

   Svein Harald Larsen, Nelfo.  

   Les om NOKUTs styre her.

  • NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning
  • MARKOM 2020

   Alf Furland, rektor ved fagskolen i Ålesund

   Roald Isaksen, Bodin maritime fagskole

  • Fagskolens statistikkforum

   Privat sektor: Knut Erik Beyer-Arnesen, leder av Forum for fagskoler

   Offentlig sektor: Bård Inge Thun, nasjonal fagskolekoordinator

   Statistikkforumet skal være en bidragsyter i utvikling og etablering av fagskolestatistikk.

   Les mer om Forum for fagskolestatistikk.

  • Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning

   Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd

  • Nasjonalt forum for karriereveiledning

   Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd

  • Chain 5 - Europeisk nettverk for kompetanser på nivå 5

   Knut Erik Beyer-Arnesen, leder av Forum for fagskoler

  • Database for statistikk om høyere utdanning – referansegruppe

   Adeline Landro, Hordaland fylkeskommune

  • Referansegruppe for studiebarometeret for fagskolestudenter

   Pål Hægland, Høyskolen Kristiania 

   Jan Erik Lie, Vestfold fylkeskommune 

   Kjersti Hopland Kvale, Hordaland fylkeskommune

  Medlemmer i Nasjonalt fagskoleråd

  Leder: Arvid Ellingsen

  Nestleder: Knut Erik Beyer-Arnesen

  Sammensettingen av Nasjonalt fagskoleråd for perioden 15. april 2020 til 01. januar 2022 er som følger:

  Medlemmer og vara

  • Forum for fagskoler (FFF)

   Margrethe Ramsdal

   Knut Erik Beyer-Arnesen (Nestleder)

   1. vara for Ramsdal: Sigmund Fosse

   2. vara for Ramsdal: Kari-Mette Winge 

   1. vara for Beyer-Arnesen: Hege Britt Johnsen 

   2. vara for Beyer-Arnesen: Ernst Sundt

  • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF)

   Eva Løveid Mølster

   1. vara:  Heidi Munthe-Kaas 

  • Rådet for offentlige fagskoler (RFF)

   Sture Normann Flaaten
   Adeline Berntsen Landro 

   1. vara for Flaaten: Alf G. Furland

   2. vara for Flaaten: Gry Ulvedalen 

   1. vara for Berntsen Landro: Gunnbjørg Engehagen

   4. vara for Berntsen Landro: Hans Gunnar Hansen

  • KS

   Liv Overaae

   Nina Ellingsen Høiskar

   1. vara for Overaae: Thomas Volden Åse

   2. vara for Overaae: Anniken Kjær Haraldsen

   1. vara for Ellingsen Høiskar: Siri Halsan

   2. vara for Ellingsen Høiskar: Ane Tonette Longseth

  • Voksenopplæringsforbundet (VOFO) / Fleksibel utdanning Norge (FuN)

   Marthe Dirdal

   1. vara: Kari Olstad

   2. vara: Thor Alvik

  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

   Jørgen Leegaard

   Målfrid Rønnevik

   1. vara: Tord Hauge

   2. vara: Espen Lynghaug

   3. vara: Sonja Lovise Berg

   4. vara: Svein Harald Larsen

  • Virke

   Pål Thygesen

   Vara: Anne Tingelstad Wøien

  • LO

   Trude Tinnlund

   Arvid Ellingsen (Leder)

   1. vara: Benedikte Sterner

   2. vara: Kristian Ilner

   3. vara: Tonje Thorbjørnsen

   4. vara: Chris Gøran Holstad

  • Utdanningsforbundet:

   Tormod Korpås

   1. vara: Kristin Vik

   2. vara: Anne Yun Rygh

  • Spekter

   Trond Bergene

   1. vara: Kari Hoff Okstad

   2. vara: Olav Wendelbo Kvam

  • YS

   Bente Søgaard

   1. vara: Einar Hanisch

   2. vara: Hans Erik Skjeggerud

  • Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)

   Wictor Østand Jensen
   Thea Tuset

   1. vara: Henning Skau

   2. vara: Vilja Askelund

   Representantene fra ONF er oppnevnt for ett år.

  Ressurser