Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Vil du vite mer om Program for kunstnerisk utvikling og Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid? På denne siden finner du nyttige ressurser og lenker. 

  Fire nye prosjekt har fått støtte frå Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

  Program for kunstnarleg utviklingsarbeid har tildelt totalt 16,8 millionar kroner til fire prosjekt innan kunstnarleg utviklingsarbeid. Dei fire prosjekta har fått midlar fordelt over ein periode på tre år: 

  • Prosjektet «VOICE» ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet (2.145.000) 
  • Prosjektet «Illuminating the Non-Representable» ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design (5.755.000, inkluderer ein stipendiatstilling) 
  • Prosjektet «FeLT-Futures of Living Technologies» ved Oslo-Met, Fakultet for teknologi, kunst og design (4.044.000, inkluderer ein stipendiatstilling) 
  • Prosjektet «Craftmanship» ved Norges Musikkhøgskole (4.861.000, inkluderer ein stipendiatstilling).  

  Prosjekta undersøkjer tema som filmproduksjon, representasjon og identitetspolitikk, illustrasjon og hatkriminalitet, relasjonen mellom teknologi, økologi og estetikk, og kommunikasjon og kunnskapsoverføring innan musikk. 

  Med tildelinga no i mars er det atten aktive prosjekt i Noreg som er heilt eller dels finansiert av midlar frå Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. Siden starten i 2012 har det blitt fordelt 106,5 millionar kroner i prosjektstøtte til kunstnarleg utviklingsarbeid ved ulike norske utdanningsinstitusjonar. Dette inkluderer årets tildeling. Oversikt over alle tidlegare støtta prosjekt finn du i Dikus prosjektkatalog (søk på «Norwegian Artistic Research Programme» under «Program»).

  Midlane er særs viktige for at norske utdanningsinstitusjonar skal kunne arbeid med større prosjekt innan kunstnarleg utviklingsarbeid, og er også viktige for å gje institusjonane høve til å samarbeide på tvers institusjonar nasjonalt og internasjonal, samt med kunst- og kulturinstitusjonar og med fagmiljø innan vitskapleg forsking.  

  I år var det opna opp for å levere søknader både på norsk og engelsk. Neste utlysing kjem  juni, med søknadsfrist i oktober. 

  The Research Catalogue

  Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er portalpartner i The Research Catalogue (RC). Hensikten med portalen er å synliggjøre prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som er finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid(PKU). Innholdet er ikke fagfellevurdert.

  Vil du registrerer deg som bruker? Ta kontakt med Geir Strøm for mer informasjon. 

  Styret

  • Styret 2019-2022

   Oppnevnt av styret i Diku, for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022:

   Ordinære styremedlemmer: 

   • Inger Stray Lien – styreleder   
   • Karmenlara Ely, Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
   • Christine Hansen, Universitetet i Bergen. Kunstakademiet – Institutt for kunst
   • Martin Lundell,  Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling design 
   • Asbjørn Schaathun, Norges Musikkhøgskole, Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

    

   Varamedlemmer:  

   • Tone Åse , NTNU, Institutt for musikk
   • Geir Davidsen, UiT - Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet
   • Gunnar H. Gundersen, OsloMet, Institutt for produktdesign
   • Siri Langdalen, Høgskolen i innlandet, Den norske filmskolen
   • Amanda Steggell, Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Dans
  • Mandat

   Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ble fra 01.01.2018 en del av Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Programstyret har sitt mandat fra Dikus styre:

   Programstyret skal virke for at universiteter og høyskoler utfører kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt, internasjonalt nivå. Programstyret skal bidra til å videreutvikle den norske modellen for kunstnerisk utviklingsarbeid og markere seg internasjonalt. Programmet skal være en møteplass for utøvende og skapende kunstfagmiljøer i Norge, bidra til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis samt stimulere til tverrkunstnerisk kommunikasjon. Programstyret skal stå for utlysning, tildeling og oppfølging av Prosjektprogrammet. 

   Program for kunstnerisk utviklingsarbeid skal bidra til å støtte opp under institusjonenes etablering av doktorgradsprogrammer i kunstnerisk utviklingsarbeid og drifte forskerskolen. Programstyret skal i en periode, parallelt med at institusjonene etablerer doktorgradsutdanninger, fortsatt ha ansvaret for Stipendiatprogrammet i henhold til retningslinjer fra 2014 så lenge det er stipendiater i programmet. Dette omfatter blant annet: opptak av stipendiater til Stipendprogrammet, fellestiltak for alle stipendiater som går ut over de 20 studiepoeng som inngår i forskerskolens tilbud, godkjenne bedømmelseskommisjoner før institusjonene oppnevner slike, og innstille overfor institusjonen om godkjenning eventuelt ikke godkjenning av sluttvurdering av den enkelte stipendiat.  

   Programstyret treffer beslutninger om PKUs faglige virksomhet innenfor de administrative rammer som gjelder ved Diku. Programstyret er vedtaksført når minst fire medlemmer, herunder også leder eller nestleder, deltar. Programstyret velger selv sin nestleder. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

   Det skal foreligge dagsorden til programstyrets møter. Fra møtene føres det protokoll der vedtak og hvem som deltok framgår. Protokollen er offentlig, med mindre det er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Det vil utbetales godtgjøring i henhold til gjeldende veiledende satser i Statens personalhåndbok. Diku ivaretar sekretærfunksjonene for programstyret.  

   Programstyret har norsk som arbeidsspråk, men ved utlysninger av programmet vil det være krav om at søknadene skrives på engelsk, for å kunne bruke utenlandske sakkyndige som ikke er tilknyttet norske institusjoner. 
    

  • Tidligere styrer

    2015-2018:

   • Cecilie Broch Knudsen, styreleder
   • Professor Live Maria Roggen, NMH
   • Førsteamanuensis Hans Knut Sveen, UiB
   • Professor Serge von Arx, HiØ
   • Professor Ellen Røed, Uniarts Stockholm
   • Professor Annette Arlander, Uniarts Helsinki
   • Førsteamanuensis Geir Harald Samuelsen, UiB

    

   Varamedlemmer:

   • Professor Asbjørn Schaatun, NMH – for Roggen
   • Professor Geir Davidsen, UiT – for Sveen
   • Professor Jeanette Christensen, KHiO – for von Arx
   • Professor , Martina Keitch, NTNU – for Røed
   • Inger Stray Lien – for Arlander
   • Førsteamanuensis Christine Hansen, UiB – for Samuelsen

    
   2010 – 2014:

   • Professor Aslaug Nyrnes, HiB – leder
   • Rektor Peter Tornquist, NMH, nestleder
   • Professor Jeannette Christensen, KHiO
   • Førsteamanuensis Siri Dybwik, UiS
   • Professor Nina Malterud, KHiB
   • Førsteamanuensis Hans Knut Sveen, UiB
   • Professor Malte Wadman, HiL

    

   Varamedlemmer:

   • Professor Wolfgang Plagge, NMH – for Tornquist
   • Professor Kirsti Bræin, KHiO – for Christensen
   • Professor Serge von Arx, HiØ – for Dybwik
   • Professor Mette L’Orange, KHiB – for Malterud
   • Professor Trine Knutsen, NTNU – for Sveen
   • Professor Mads Gamdrup, NTNU – for Wadman

    
    2003 – 2009:

   • Professor Siri Meyer, UiB – leder
   • Professor Bjørn Boysen, NMH, nestleder
   • Professor Anne Grete Eriksen, KHiO
   • Professor Kristin Bergaust, NTNU (nå HiO)
   • Professor Nina Malterud, KHiB
   • Professor Einar Røttingen, UiB (til 30.09.04)
   • Professor Tori Stødle, HiTø (nå UiT) – fast medlem fra 01.10.04
   • Professor Malte Wadman, HiL

    

   Varamedlemmer:

   • Førsteamanuensis Rolf Alme, HiØ – for Wadman
   • Professor Terje Hope, KHiO – for Eriksen
   • Professor Jon Arne Mogstad, NTNU (nå KHiB) – for Bergaust
   • Professor Tori Stødle, HiTø – for Røttingen
   • Professor Frøydis Wekre, NMH – for Boysen
   • Professor Jeremy Welsh, KHiB – for Malterud

   

  Rapporter

  Fagfellevurderte tidsskrifter

  Samarbeidspartnere

  Stipendiater

  Her finner du mer informasjon om stipendiater tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: 

  Mer informasjon om stipendiater som er tilknyttet gradsgivende institusjoner, finner du på institusjonenes nettsider. 

  For stipendiater som i en overgangsfase er tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid gjelder retningslinjer fastsatt i 2019.

   

  Møtereferat

  Lenke til samleside for møtereferat kommer. 

  Relaterte programmer

  Søknadsfrist: 29. oktober 2020 innen kl 12:00

  Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) skal fremme og stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge, og støtter prosjekter som bidrar til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis. 

  Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid tilbyr gjennom seminarer, samlinger og konferanser fellesfaglig opplæring for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.