Senter for framifrå utdanning

Utdanningsmiljø med status som Senter for framifrå utdanning kan vise til framifrå kvalitet og innovativ praksis i utdanninga. Ordninga er nasjonal og har høg prestisje, og skal stimulere til framifrå forskingsbasert utdanning.

  Ordninga blei oppretta i 2010 og er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (tidlegare Diku) har forvalta ordninga sidan 2019. Frå 2020 er det tolv senter med status Senter for framifrå utdanning.

  Ei nasjonal prestisjeordning

  Det overordna målet for Sentre for framifrå utdanning er å utvikle framifrå kvalitet i høgare utdanning. Ordninga gjev Noreg sine fremste utdanningsmiljø ressursar til å vidareutvikle studia sine. Ordninga inneber ein målretta og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærmingar til læring i høgare utdanning, både på bachelor- og mastergradnivå.

  Ein sentral del av ordninga er å framheve framifrå forskingsbasert utdanning, undervisning og vurdering. Framifrå utvikling inneber styrka kunnskap om ulike sider av utdanning lokalt og i høgare utdanning generelt. Ordninga er laga for å utvikle og premiere arbeidet som skjer i samhandling mellom studentar, undervisarar, støttefunksjonar, arbeidsliv og samfunnet elles. Ordninga skal og stimulere til nye formar for studentinvolvering og -partnarskap. 

  Ordninga sentre for framifrå utdanning skal: 

  • stimulere universitet og høgskular til å etablere og utvikle fagmiljø som tilbyr framifrå utdanning 
  • bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læring, som understøttar kvalitetsheving og innovasjon, og som vidare kan føre til vesentleg endring i høgare utdanning 
  • bidra til å utvikle og spreie kunnskap om framifrå utdanningspraksis i sektoren 
  • bidra til sterkare samspel mellom utdanning og relevante samfunns- og yrkesfelt  

  Sentre for framifrå utdanning er leiande fagmiljø for å utvikle kvalitet i høgare utdanning. Tildelte senter skal vere i front av nasjonal og internasjonal utvikling av utdanning. Sentra er forventa å sette i verk endring gjennom spreiing av kunnskap og praksisar gjennom heile prosjektperioden, både innanfor og utanfor eigen vertsinstitusjon. 

  Eit senter for framifrå utdanning må difor:  

  • vere knytt til et fagmiljø som tilbyr framifrå FoU-basert utdanning  
  • utvikle innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning 
  • inspirere til studentinvolvering og studentar sin eigarskap til læring  
  • bidra til å utvikle og spreie kunnskap og praksis knytt til utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring  
  • relatere til internasjonal utvikling både i høgare utdanning og innanfor eige fagfelt  

  Kontaktinformasjon til sentra for framifrå utdanning

  • 2011 – 2021

   Fagfelt: Lærarutdanning 
   Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo 
   Konsortiepartnar: UiT – Norges artiske universitet 
   Nettsider: https://www.uv.uio.no/proted/ og https://result.uit.no/proted/ 

   ProTed er Noregs fyrste senter for framifrå utdanning, og er eit partnarskap mellom UiO og UiT. Senteret sin visjon er å utdanne kunnskapsrike, trygge og internasjonalt orienterte lærarar for eit multikulturelt samfunn. ProTed omfattar lærarutdanninga frå barne-, ungdoms- og vidaregåande skule. Hovudføremålet er å utvikle integrerte lærarutdanningar som samlar vitskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis. 

   Senterleiing: 

   Doris Jorde, Senterleiar UiO, doris.jorde@ils.uio.no  
   Siw Skrøvset, Senterleiar UiT, siw.skrovset@uit.no  
   Magnus Heie, Koordinator UiO, magnus.heie@uio.no  
   Silje Sivertsvik, Koordinator UiT, silje.sivertsvik@uit.no  

  • bioCEED – Centre for Excellence in Biology Education

   2013 – 2023 

   Fagfelt: Biologi 
   Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen 
   Konsortiepartnarar: Universitetssenteret på Svalbard og Havforskningsinstituttet 
   Nettside: https://bioceed.w.uib.no/ 

   bioCEED er eit samarbeid mellom Institutt for biologi og seksjonen for Universitetspedagogikk ved UiB, UNIS og Havforskningsinstituttet. Senterets mål er å styrkje biologiutdanninga slik at morgondagens biologar kan møte framtidas kompetansebehov anten dei skal arbeide i industri, forvalting, organisasjonar, forsking eller utdanning. Senteret utviklar kurs og utdanningar der studentane nyt godt av tette koplingar mellom vitskapleg kunnskap, praktiske ferdigheiter og samfunnsrelevans. 

   Senterleiing: 

   Vigdis Vandvik, Senterleiar, vigdis.vandvik@uib.no   
   Pernille Bronken Eidesen, Nestleiar, pernille.bronken.eidesen@unis.no   
   Oddfrid Førland, Koordinator, oddfrid.forland@uib.no 

  • CEMPE – Centre of Excellence in Music Performance Education

   2013 – 2023 

   Fagfelt: Utøvande musikk 
   Vertsinstitusjon: Norges musikkhøgskole 
   Nettside: https://nmh.no/forskning/cempe/ 

   Ved å vidareutvikle læring og undervisning knytt til hovudinstrument og kvaliteten på eiga øving har CEMPE som mål å utdanne musikarar kvalifisert for eit internasjonalt og konkurranseprega arbeidsliv. Senteret utviklar også kunnskap og erfaring som styrkjer utøvande utøvarutdanning og støttar studentane i den kunstnarlege utviklinga deira. 

   Senterleiing: 

   Ellen Stabell, Senterleiar, ellen.m.stabell@nmh.no     
   Ingfrid Nyhus, Nestleiar, ingfrid.b.nyhus@nmh.no  
   Ane Hagness Kiran, Koordinator, ane.h.kiran@nmh.no 

  • MatRIC – Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching

   2013 – 2023 

   Fagfelt: Matematikk i brukarprogram som lærarutdanning, biologi, økonomi og ingeniørfag 
   Vertsinstitusjon: Universitetet i Agder 
   Nettside: http://www.matric.no/ 

   MatRIC er eit læringsfelleskap som arbeider for å styrkje undervisning av matematikk ved universitet og høgskular. Visjonen deira er å være eit nasjonalt senter for betre undervisning og læring i matematikk innan naturvitskapane og aktuelle profesjonsutdanningar. Senteret samlar norske og internasjonale miljø for å utveksle erfaringar, idear og utforske innovative metodar for auka læringsutbyte.  

   Senterleiing: 

   Simon Goodchild, Senterleiar, simon.goodchild@uia.no  
   Thomas Gjesteland, Med-leiar, thomas.gjesteland@uia.no  
   Lillian Egelandsaa, Prosjektleiar/koordinator, lillian.egelandsaa@uia.no  

  • CCSE – Centre for Computing in Science Education

   2016 – 2021 (Midtvegevaluering 2020) 

   Fagfelt: Realfag 
   Vertsinstitusjon: Universitet i Oslo 
   Konsortiepartnar: Universitetet i Sørøst-Norge 
   Nettside: https://www.mn.uio.no/ccse/ 

   CCSE vil fornye innhaldet i realfagsutdanningane ved å integrere databerekningar (datautrekningar) gjennom heile utdanningsløpet, i staden for i eigne emne. Gjennom arbeidet sitt har senteret mål om å bli eit internasjonalt leiande senter for ei slik fornying av fagområdet. Utdanninga skal vere forskingsnær og betre studentane på interndisiplinære arbeidsplassar. 

   Senterleiing: 

   Anders Malthe-Sørensen, Senterleiar, anders.malthe-sorenssen@fys.uio.no  
   Tone Skramstad, Koordinator, tone.skramstad@mn.uio.no 

  • CEFIMA – Centre for Excellence in Film and Interactive Media Arts

   2016 – 2021 (Midtvegsevaluering 2020)

   Fagfelt: Kunstfag 
   Vertsinstitusjon: Den norske filmskolen, Høyskolen i Innlandet 
   Nettside: https://www.filmskolen.no/prosjekter/cefima 

   CEFIMA har som mål å vidareutvikle læring og undervisning i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som eit kunstnarleg verkemiddel. Senteret brukar kompetansen sin og erfaring frå filmindustrien til å utforske korleis den teknologiske utviklinga innan digitale, interaktive media kan nyttast i historieforteljing. 

   Senterleiing:  

   Fredrik Graver, Senterleiar, fredrik.graver@inn.no  
   Darshika Karunahara, koordinator, darshika.karunahara@inn.no

  • Engage – Centre for Engaged Education Through Entrepreneurship

   2016 – 2021 (midtvegsevaluering 2020) 

   Fagfelt: Entreprenørskap 
   Vertsinstitusjon: NTNU  – Norges teknisk-naturvitskaplege universitet 
   Konsortiepartnar: Nord Universitet 
   Nettside: https://engage-centre.no/ 

   Engage er eit konsortium sett saman av NTNUs entreprenørskole, Handelshøyskolen Nord universitetet, Spark NTNU, Spark, TrollLABS og Eksperter i team ved NTNU. Senteret har som mål å utdanne studentar til å møte komplekse samfunnsutfordringar gjennom entreprenørskap uavhengig av næring eller bransje. Senteret utviklar utdanning for studentar frå alle disiplinar og profesjonar og fokuserer på tverrfagleg samarbeid i verkelege prosjekt der studentane får kunnskap og kompetanse som er relevant i og utanfor klasserommet.   

   Senterleiing: 

   Øystein Widding, Senterleiar, oystein.widding@ntnu.no   
   Jørgen Flint, Koordinator, jorgen.flint@ntnu.no   

  • Excited – Centre for Excellent IT Education

   2016 – 2021 (midtvegsevaluering 2020)  

   Fagfelt: Informasjonsteknologi   
   Vertsinstitusjon: NTNU  – Norges teknisk-naturvitskaplege universitet   
   Konsortiepartnar: Nord Universitet  
   Nettside:https://www.ntnu.no/excited  

    Excited har som mål å gjere IKT-fag til eit meir attraktivt studieval for fleire og bringe Noreg til verdstoppen når det gjeld innovativ IT-utdanning. Senteret ønskjer å betre utdanningskvaliteten i relevante studieprogram, auke motivasjonen og arbeidslivsrelevansen blant studentane og gjere IT til eit attraktivt studieval. Prosjektbasert læring står sentralt hos Excited, og eit viktig poeng for senteret er at studentane skal få utfordre seg og sjølve kunne utforme eigne prosjekt.  

   Senterleiing:  

   Guttorm Sindre, Senterleiar, guttorm.sindre@idi.ntnu.no    
   Birgit Rognebakke Krogstie, Nestleiar, birgit.r.krogstie@ntnu.no    
   Ida Sortland, Koordinator, ida.sortland@ntnu.no  

  • CELL - Centre on Experiential Legal Learning

   2019 – 2024  

   Fagfelt: Juss
   Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo   
   Nettside:https://www.jus.uio.no/cell/

   CELL vil videreutvikle juridisk utdanning i Noreg ved å eksperimentere med og innføre flere erfaringsbaserte element. Senteret skal vere ein ressurs og ein samarbeidsplattform for dei som ønskjer å utvikle nye, aktive undervisnings- og vurderingsformer ved fakulteta i Oslo, Bergen og Tromsø. CELL ønskjer å styrkje koplinga mellom akademia og arbeidslivet, eksperimentere med ny teknologi, samt utvikle og spreie norsk juridisk fagdidaktikk og involvere studentar i endringsleiing. Samarbeidspartnarar er Insj UiO, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

   Senterleiing:  

   Malcom Langford, Senterleiar, malcom.langford@jus.uio.no   
   Øystein Kolstad Kvalø, Student senterleiar, o.k.kvalo@jus.uio.no
   Hilde Westbye, Faglig koordinator, hilde.westbye@ub.uio.no   

  • COAST – Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment

   2019 – 2024  

   Fagfelt: Maritim utdanning    
   Vertsinstitusjon: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold  
   Konsortiepartnarar: Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund,  Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet  
   Nettside:  https://norway-coast.no 

    COAST er eit konsortium innan maritim utdanning der USN er vertsinstitusjon medan HVL, NTNU og UiT er samarbeidspartnerar. Senteret har som mål å bli ein verdsleiande leverandør av simulatortrening og vurdering for maritim utdanning. COAST vil ta i bruk simulering, virtual reality og liknande undervisningsmetodar for å gje studentar auka digital maritim kompetanse og førebu dei på arbeidslivet i ein sektor som er i stadig endring.    

   Senterleiing: 

   Salman Nazir, Senterleiar, salman.nazir@usn.no     
   Inger Johanne Lurås, Koordinator, inger.j.luras@usn.no 

  • iEarth – Centre for Integrated Earth System Science Education

   2019 – 2024  

   Fagfelt: Geofag og geovitskap  
   Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen 
   Konsortiepartnarar: Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetssenteret på Svalbard   
   Nettside:https://iearth.no/  
      
   iEarth er eit konsortium sett saman av geofag-institusjonar ved UiB, UiO, UiT og UNIS. Gjennom ei omfattande kartlegging av curriculum i høve kompetanse-behov i framtida skal geofaget få eit nytt innhald. Samtidig vil ein vektleggje og bruke studentaktive læringsmetodar, læringsbasert praksis og innføring av tidleg erfaring med forsking i bachelorprogramma. På denne måten vil den neste generasjonen av geovitarar vere betre rusta til å bidra til komplekse samfunnsutfordringar med særleg fokus på energi, klima, ressursar, miljø og geofarer.    

   Senterleiing:

   Jostein Bakke, Senterleiar, jostein.bakke@uib.no    
   Anne Stensland, Koordinator (i permisjon), anne.stensland@uib.no    
   Åse Hestnes, Fungerande koordinator (til august 2020), åse.hestnes@uib.no 

  • SHE – Centre for Sustainable Healthcare Education

   2019 – 2024   

   Fagfelt: Helsefag   
   Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo   
   Nettside:https://www.med.uio.no/english/research/centres/she/  

   SHE er eit tverrfaglig senter ved Det medisinske fakultet ved UiO. SHE utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med utfordringer som pandemier, antibiotikaresistens, overbehandling eller eldrebølgen.

   Senterleiing: 

   Kristin Margrete Heggen, Senterleiar, k.m.heggen@medisin.uio.no    
   Eivind Engebretsen, Arbeidende styreleiar, eivind.engebretsen@medisin.uio.no   
   Trine Kleven, Avdelingsleder, trine.kleven@medisin.uio.no 

  Midtvegsevaluering

  Sentra for framifrå utdanning får tildeling for ein periode på fem år, med moglegheit for forlenging i ytterlegare fem år etter bestått midtvegsevaluering.

  Midtvegsevalueringa blir gjort av ein ekspertkomite som består av fagpersonar med ekspertise innan undervisning og høgare utdanning, leiing, samt høg kompetanse innan dei respektive sentra sine fagområder.

  For dei som skal søkje i 2022

  Gå til utlysning av Sentre for framifrå utdanning 2022 - søknadsfrist 20. april 2022.

  Det vil bli arrangert eit digitalt søkarseminar onsdag 16. februar 2022. Møtet startar klokka 10.00 og vert avslutta innan 11.15. Meir informasjon og påmeldingslenke kjem i løpet av desember 2021.

  Det er mykje søkarmiljøa kan førebu:

  • Det er stor skilnad på prosjektleiing og drift av eit senter for framifrå utdanning. Det er viktig å avklare kva fagmiljø som skal utgjere senteret, korleis senteret skal organiserast og kva ressursar som trengs til drift av senteret. 
  • Korleis skal kvalitet i eksisterande utdanning dokumenterast? Utdanningskvalitet er kontekstuell og fleirsidig. For meir informasjon om viktige forutsetningar for innovativt kvalitetsarbeid kan søkarmiljøa sjå til utlysingsteksten. 
  • Kva er mål og visjon for senteret? Søkarmiljøa må være tydeleg på kva dei ynskjer å oppnå med eit senter for framifrå utdanning og kvifor dette er naudsynt (behovsanalyse). 
  • Mål og visjon må underbyggjast av ein senterplan som viser korleis søkarmiljøet skal oppnå måla. I arbeidet med senterplanen er det viktig å sjå til måla for ordninga.

  For kvar utlysingsrunde stig kvaliteten på søknadane, og det er forventa at nivået held fram med å stige. Søkarar blir derfor oppmoda om å setje seg godt inn i tilbakemeldingane frå ekspertkomiteen i tidlegare tildelingar, og på den måten bygje vidare på det gode arbeidet som er gjort.

  Ekspertkomiteen som vurderte 2019-søknadane peikte spesielt på to område som var gjennomgåande svake for fleire av dei sju finalistane: Det framlagte rammeverket for evaluering og påverkingskraft, og planane for spreiing. Dei sa også at søkarane kunne hatt nytte av ei "kritisk ven"-tilnærming og brukt bredda av tilgjengeleg eksepertise i dei allereie eksisterande sentra i Noreg.

  Viktige dokument for deg som skal søkje SFU-status i 2022:

  Søknadene frå dei fire finalistane som fekk SFU-status i 2019:

  Søknadane frå dei tre finalistane som ikkje fekk SFU-status i 2019:

  Kontakt oss

  Ta kontakt på sfu@hkdir.no 

  Desse jobbar med ordninga i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:

  • Anja Olsen Moberg, programkoordinator 
  • Ida Iselin Eriksson
  • Linda Lien
  • Marit Ubbe 
  • Torstein Nielsen Hole 
  • Heidi Skålevik, kommunikasjon 
  • Lene Kristin Hansen, økonomi 

  Publikasjonar

  Historia om Sentre for framifrå utdanning

  Bakgrunnen for ordninga Senter for framifrå utdanning kjem frå Stjernø-utvalet (2006-2008). Utvalet skulle foreslå tiltak for å sikre utvikling innan høgare utdanning og at sektoren bidreg til å møte behova i samfunnet. 

  Relaterte programmer

  Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.