Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Utdanningsmiljøer med status som Senter for fremragende utdanning (SFU) kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Den nasjonale prestisjeordningen skal stimulere til fremragende FoU-basert utdanning.

  Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal ordning for å stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning. Ordningen ble opprettet i 2010 og finansieres av Kunnskapsdepartementet. Det finnes per i dag åtte sentre. Fra og med 2019 forvalter Diku ordningen.

  En nasjonal prestisjeordning

  SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle sine studier. Ordningen innebærer en målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor-og mastergradsnivå. Etablerte sentre har et særlig ansvar for å bidra til spredning av kunnskap og praksis som fører til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor vertsinstitusjonene. 

  SFU-ordningen skal stimulere til fremragende FoU-basert utdanning. Ordningen skal videreutvikle og premiere arbeidet som finner sted i samhandlingen mellom studenter, fagansatte, støttetjenester, arbeidslivet, fag-og yrkesorganisasjoner og samfunnet for øvrig. Den skal videre styrke kunnskapsgrunnlaget for utdanningskvalitet til beste for det enkelte miljø og for høyere utdanning generelt. Ordningen skal støtte utviklingen av nye former for studentinvolvering og -partnerskap

  SFU er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. Det finnes nå åtte SFUer. SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

  SFU-ordningen skaper et unikt handlingsrom for utvikling av utdanningspraksis og utdanningsfaglig kompetanse over tid, og er derfor viktig i det strategiske arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet i norsk høyere utdanningssektor.

  Ordningen forvaltes av Diku fra 2019.

  Sentre med SFU-status

  bioCEEDCentre of Excellence in Biology Education
  CCSECenter for Computing in Science Education
  CEFIMACentre of Excellence in Film and Interactive Media Arts
  CEMPECentre of Excellence in Music Performance Education
  EngageCentre for Engaged Education through Entrepreneurship
  ExcITEdCentre for Excellent IT Education
  MatRICCentre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching
  ProTedCentre of Professional learning in Teacher education

  Utlysning og tildeling av SFU-status

  • 2019 - Utlysning

   I 2019 lyser Diku ut tildeling av SFU-status til opp til seks nye sentre. Utvelgelsesprosessen forventes å være ferdig innen slutten av 2019.  Gå til utlysningssiden.

  • Diku har oppnevnt følgende medlemmer i ekspertkomiteen for å vurdere SFU-søkere i 2019 (i alfabetisk rekkefølge etter leder):

   Professor Stephanie Marshall, fungerende Vice-Principal (Education) ved Queen Mary University of London (leder)

   Professor Stephanie Marshall er fungerende viserektor for utdanning ved Queen Mary University of London. Hun var i perioden 2012 til 2018 leder av Higher Education Academy, et britisk organ som arbeider for å heve utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Marshall er professor i høyere utdanning fra Universitetet i Manchester, og har jobbet mye med ledelse, merittering og fremragende utdanning. Hun utviklet York Certificate of Academic Practice da hun var ansatt på University of York, og har utviklet og ledet Leadership Foundation for Higher Education, en britisk organisasjon for utvikling av utdanningsledere for universiteter og høgskoler, som også arbeidet med forskning og styring innen dette temaet. Videre har hun skrevet og vært redaktør for flere bøker innen emnet. Hun har også vært med i ekspertkomiteen som vurderte søknadene til Tysklands Excellenz initiativ. Marshall deltok i revisjonen av SFU-kriteriene i 2016, ledet ekspertkomiteen som vurderte søknader i 2016, og var også med i ekspertpanelet i 2017 som midtveisevaluerte bioCEED, CEMPE og MatRIC.

   Dosent Astrid Elbek, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmark

   Dosent Astrid Elbek arbeider som utviklingsleder ved Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har bakgrunn som rytmisk musiker og komponist og var med på å bygge opp den rytmiske musikkutdanningen ved dette konservatoriet. Hun har hatt mange ledelses- og styreverv blant annet som medlem av Statens musikkråd i Danmark. Elbek har også bred internasjonal erfaring gjennom ulike prosjekter, blant annet fra Association Européenne des Conservatoires. Elbek er styremedlem i Danmarks Evalueringsinstitutt som jobber for å utvikle kvaliteten i utdanning, undervisning og læring i det danske utdanningssystemet, og har ledet og deltatt i en rekke internasjonale akkrediteringer innen ulike kunstfag som musikk og dans. Elbek var medlem av ekspertkomiteen som vurderte søknader i SFU-utlysningen 2016.

   Dr. Janusz Janczukowicz, Head of the Centre for Medical Education, Medical University of Lodz

   Janczukowicz er senterleder for Centre for Medical Education ved Medical University of Lodz, som utvikler og forsker på undervisningsmetoder innen helsefag. Han har tidligere vært Vice Dean for Education and Assessment Methodology ved samme universitet. I hans akademiske arbeid er Janczukowicz blant annet opptatt av metoder for undervisning, læring og vurdering medisinsk utdanning. Janczukowicz har hatt en rekke internasjonale leder- og styreverv relatert til hans arbeid med medisin og helsefaglig utdanning, blant annet er han styremedlem i International Association for Medical Education (AMEE) og nestleder i AMEE Research Committee. Videre leder han arbeidet med Evidence Based Recommendations for Education, et prosjekt som jobber med bringe resultater fra utdanningsforskning inn i læringssituasjonen i helsefagene. Janczukowicz var fagekspert for medisin og helsefag i SFU-utlysningen i 2016.

   Professor Liudvika Leišytė, Vice Director of the Centre of Higher Education, Technische universität (TU) Dortmund

   Liudvika Leišytė er professor i høyere utdanning, med en postdoc fra Harvard University’s Minda de Gunzburg Center for European Studies. Leišytė tok sin doktorgrad ved Center for Higher Education Policy Studies CHEPS, hvor hun har jobbet som forsker i 13 år og hvor hun i dag er senior gjesteforsker. Leišytė forsker blant annet på organisasjonsendring, ledelse (governance) og kvalitetsutvikling og digitalisering innen høyere utdanning, hvor hun har publisert fem bøker. Professor Leišytė er medlem i International Advisory Board of the Hungarian Accreditation Committee, og har sittet in en rekke policyrelaterte arbeidsgrupper og evalueringspaneler av universiteter i hjemlandet Litauen. I perioden 2003 til 2013 var Leišytė koordinator for EUAs Institutional evaluation programme . Professor Leišytė har enkjennskap til norske høyere utdanning gjennom sin mastergrad i International Comparative Education fra Universitetet i Oslo.

   Student Øystein Parelius, OsloMet - Storbyuniversitetet

   Øystein Parelius er nominert som medlem i ekspertgruppen av NSO. Han er 27 år gammel og studerer på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Parelius har tidligere fullført en bachelorgrad i statsvitenskap ved Nord universitet, og han har gjennom hele perioden som student vært en engasjert studentrepresentant lokalt og nasjonalt. Gjennom sitt engasjement for høyere utdanning har Parelius blant annet vært leder av studentorganisasjonen i Bodø, sittet i arbeidsutvalget til NSO og vært styremedlem i Statens lånekasse for utdanning. 

   Professor Richard Reece, Associate Vice-President for for Teaching, Learning and Students ved The University of Manchester

   Richard Reece er professor i molekylærbiologi ved The University of Manchester hvor han også er Associate Vice-President for Teaching, Learning and Students. Reece har sin doktorgrad fra Universitetet i Leicester og en post.doc fra Harvard. I Storbritannia har han arbeidet med forskning og undervisning innen blant annet molekylær biologi, biokjemi og genetikk ved The University of Manchester. Gjennom Royal Society of Biology har Reece bidratt til utviklingen og implementeringen av et akkrediteringsprogram for studietilbud innen biologi fra bachelor til ph.d-nivå. Reece har gjennom denne ordningen utviklet og gjennomført akkrediteringsprosesser både nasjonalt og internasjonalt. Professor Reece var medlem av ekspertkomiteen som midtveisevaluerte bioCEED, CEMPE og MatRIC i 2017.

   Førsteamanuensis Torgny Roxå, pedagogisk utvikler ved LTHs pedagogiske støtte- og utviklingssenter, Universitetet i Lund

   Roxå er førsteamanuensis og pedagogisk utvikler ved Lunds tekniska högskolas pedagogiske støtte- og utviklingssenter, og har lang og bred erfaring innen kvalitetsutvikling i utdanning. Han var med å utvikle det første pedagogiske akademiet, Lund Excellent Teaching Practitioner, med en meritteringsordning for undervisningseksellens, en modell som har inspirert både svenske og internasjonale institusjoner. Roxå jobber for tiden med implementeringen av et nytt kvalitetssystem basert på erfaringen fra ETP-systemet. Forskningen hans fokuserer på strategisk endring av læringskulturer i høyere utdanningsinstitusjoner.
    

  • 2019 - Oversikt over søkere og vertsinstitusjon

   Eventuelle konsortiumspartnere er ikke inkludert i listen.

   SenternavnVertsinstitusjon
   C21Enhance Centre for Enhancement of 21st Century Skills in Higher EducationUiT The Arctic University of Norway (NO-UiT)
   Centre for Excellence in Interprofessional EducationUiT The Arctic University of Norway (NO-UiT)
   Centre for Integrated Earth System Science EducationUniversity of Bergen
   Centre for Integrated and transdisciplinary education in spatial planningNorwegian University of Life Sciences
   Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and AssessmentUniversity of South-Eastern Norway
   SCOPE - Center for excellence in medical and nurse educationNTNU- Norwegian University of Science and Technology
   Ecology for Language LearningNTNU- Norwegian University of Science and Technology
   Center for foreign language education excellence in societyUniversity of Bergen
   Be-Ing: Becoming EngineerNTNU Fakultet for informatikk og elektronikk
   Centre for Computational Rhetoric LearningNTNU- Norwegian University of Science and Technology
   Centre for Experiential Legal LearningUniversity of Oslo
   Centre for Excellence in Education for BioMedical Laboratory ScientistsWestern Norway University of Applied Sciences
   Centre for Performance-Based Electronic MusicUniversity of Agder
   REDE - Resilience and Ethics in Dance EducationOslo National Academy of The Arts (KHiO)
   Oslo Academy for Studies in International HistoryUniversity of Oslo
   LEAD - Centre for Excellent Journalism EducationVolda University College
   Research-based Strategic Technological Approaches to Russian TeachingUiT The Arctic University of Norway
   Centre of Interprofessional Interaction with Children and YouthOsloMet – Oslo Metropolitan University
   Centre of Excellent Simulation and eLearningUniversity of Stavanger
   Centre for Sustainable Health Care EducationUniversity of Oslo
   Centre of Excellence in Nursing EducationUniversity of Agder

  Publikasjoner

  På vei mot det fremste - 2016

  Developing Educational Excellence in Higher Education - 2019

  Historikk

  NOKUT forvaltet ordningen fra 2010 til 2018. Mer informasjon om tidligere utlysninger og ordningens historikk kan du finne på NOKUT sine nettsider.