Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Utdanningsmiljøer med status som Senter for fremragende utdanning (SFU) kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Den nasjonale prestisjeordningen skal stimulere til fremragende FoU-basert utdanning.

  Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal ordning for å stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning. Ordningen ble opprettet i 2010 og finansieres av Kunnskapsdepartementet. Det finnes per i dag åtte sentre. Fra og med 2019 forvalter Diku ordningen.

  En nasjonal prestisjeordning

  SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle sine studier. Ordningen innebærer en målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor-og mastergradsnivå. Etablerte sentre har et særlig ansvar for å bidra til spredning av kunnskap og praksis som fører til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor vertsinstitusjonene. 

  SFU-ordningen skal stimulere til fremragende FoU-basert utdanning. Ordningen skal videreutvikle og premiere arbeidet som finner sted i samhandlingen mellom studenter, fagansatte, støttetjenester, arbeidslivet, fag-og yrkesorganisasjoner og samfunnet for øvrig. Den skal videre styrke kunnskapsgrunnlaget for utdanningskvalitet til beste for det enkelte miljø og for høyere utdanning generelt. Ordningen skal støtte utviklingen av nye former for studentinvolvering og -partnerskap

  SFU er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. Det finnes nå åtte SFUer. SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

  SFU-ordningen skaper et unikt handlingsrom for utvikling av utdanningspraksis og utdanningsfaglig kompetanse over tid, og er derfor viktig i det strategiske arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet i norsk høyere utdanningssektor.

  Ordningen forvaltes av Diku fra 2019.

  Utlysning 2019

  I 2019 lyser Diku ut tildeling av SFU-status til opp til seks nye sentre. Gå til programsiden for SFU.

  Professor Stephanie Marshall, fungerende prorektor for utdanning ved Queen Mary University of London, skal lede ekspertkomiteen som skal vurdere søknadene.

  Komiteen er bredt sammensatt av eksperter innen høyere utdanning og kvalitetsutvikling, og inkluderer en studentrepresentant. Etter å ha gjort en vurdering av søknadene, kommer komiteen til å besøke et utvalg finalister.

  Utvelgelsesprosessen forventes å være ferding innen slutten av 2019.

  Sentre med SFU-status

  bioCEEDCentre of Excellence in Biology Education
  CCSECenter for Computing in Science Education
  CEFIMACentre of Excellence in Film and Interactive Media Arts
  CEMPECentre of Excellence in Music Performance Education
  EngageCentre for Engaged Education through Entrepreneurship
  ExcITEdCentre for Excellent IT Education
  MatRICCentre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching
  ProTedCentre of Professional learning in Teacher education

  Historikk

  NOKUT forvaltet ordningen fra 2010 til 2018. Mer informasjon om tidligere utlysninger og ordningens historikk kan du finne på NOKUT sine nettsider.